Sindi kärestikukeskuse detailplaneering

Tori Vallavolikogu 25.11.2021 otsusega nr 10 algatati Tori vallas Sindi kärestikukeskuse detailplaneeringu koostamine.

Algatamise otsus

Asukohaskeem

Keskkonnamõju eelhinnang

Keskkonnaameti arvamus detailplaneeringu (DP) algatamisele ja keskkonnamõju hindamise (KSH) mittealgatamisele

Rahandusministeeriumi arvamus DP algatamisele ja KSH mittealgatamisele

 

Lähteseisukohad ja nende kohta esitatud ettepanekud

Lähteseisukohad

Maa-ameti ettepanekud lähteseisukohtadele

Piirinaabrite ettepanekud lähteseisukohtadele

Päästeameti ettepanekud lähteseisukohtadele

Rahandusministeeriumi ettepanekud lähteseisukohtadele

 

Planeeringu eelnõu (eskiislahendus)

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Kontaktvööndi joonis

Olemasoleva olukorra joonis 

Põhijoonis

Tori Vallavalitsus korraldab Sindi kärestikukeskuse detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku ajavahemikul 13.07-11.08.2022 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 17.08.2022 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Arvamused ja ettepanekud kavandatud eskiislahenduse osas palume esitada hiljemalt 11. augustil 2022 e-kirja teel aadressil tori@torivald.ee  või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond).