Sindi kärestikukeskuse detailplaneering

Tori Vallavolikogu 25.11.2021 otsusega nr 10 algatati Tori vallas Sindi kärestikukeskuse detailplaneeringu koostamine.

Algatamise otsus

Asukohaskeem

Keskkonnamõju eelhinnang

Keskkonnaameti arvamus detailplaneeringu (DP) algatamisele ja keskkonnamõju hindamise (KSH) mittealgatamisele

Rahandusministeeriumi arvamus DP algatamisele ja KSH mittealgatamisele

 

Lähteseisukohad ja nende kohta esitatud ettepanekud

Lähteseisukohad

Maa-ameti ettepanekud lähteseisukohtadele

Piirinaabrite ettepanekud lähteseisukohtadele

Päästeameti ettepanekud lähteseisukohtadele

Rahandusministeeriumi ettepanekud lähteseisukohtadele

 

Planeeringu eelnõu (eskiislahendus)

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Kontaktvööndi joonis

Olemasoleva olukorra joonis 

Põhijoonis

Detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimus ajavahemikul 13.07-11.08.2022 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimus 17.08.2022 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamused ning avaliku arutelu protokoll

Rahandusministeeriumi arvamus

Maa-ameti arvamus

Päästeameti ettepanek

Keskkonnaameti seisukoht

Terviseameti seisukoht

Transpordiameti seisukoht

Eskiisi avaliku arutelu protokoll

Advokaadibüroo Heringson GLO OÜ järelpärimine

 

Planeeringu lahendus

Vastuvõtmise otsus

 
Laekunud arvamused ja kooskõlastused
 

Rahandusministeeriumi arvamus

 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 6.02-07.03.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 14.03.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).