Rail Baltica Urge peatuse DP

Tori Vallavalitsuse 27. mai 2022 korraldusega nr 401 algatati detailplaneeringu koostamine Tori vallas Urge külas Rail Baltica peatuse koostamiseks.

Algatamine

Vastuvõtmine 

KSH eelhinnang, lähteseisukohad

Liiklusuuring

Avalik väljapanek 08.04-22.04.2024