Rail Baltica Urge peatuse DP

Tori Vallavalitsuse 27. mai 2022 korraldusega nr 401 algatati detailplaneeringu koostamine Tori vallas Urge külas Rail Baltica peatuse koostamiseks.

Algatamine

KSH eelhinnang, lähteseisukohad