Sindi keskuse (Jaama tänava lähiala) detailplaneering

Tori Vallavolikogu 06.01.2022 otsusega nr 35 algatati Tori vallas Sindi keskuse (Jaama tänava lähiala) detailplaneeringu koostamine.

Algatamise otsus

Asukohaskeem

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Lähteseisukohad

Muinsuskaitse eritingimused