Sindi keskuse (Jaama tänava lähiala) detailplaneering

Tori Vallavolikogu 06.01.2022 otsusega nr 35 algatati Tori vallas Sindi keskuse (Jaama tänava lähiala) detailplaneeringu koostamine.

Algatamise otsus

Asukohaskeem

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Lähteseisukohad