Sindi keskuse (Jaama tänava lähiala) detailplaneering

Tori Vallavolikogu 06.01.2022 otsusega nr 35 algatati Tori vallas Sindi keskuse (Jaama tänava lähiala) detailplaneeringu koostamine.

Algatamise otsus

Asukohaskeem

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Lähteseisukohad

Muinsuskaitse eritingimused

 

Seisukohad KSH eelhinnagule ja ettepanekud lähteseisukohtadele 

 

Planeeringu eelnõu (eskiislahendus)

 
 

Sindi linnas Sindi keskuse (Jaama tänava lähiala) detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimus ajavahemikul 24.05-22.06.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 29.06.2023

Avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamused ning avaliku arutelu protokoll