Pulli küla Koolimaja tee 11 ja Koolipargi kinnistute detailplaneering

Tori Vallavolikogu 18.03.2021 otsusega nr 321 algatati Tori vallas Pulli külas Koolimaja tee 11 ja Koolipargi kinnistute detailplaneeringu koostamine.

 

Algatamise otsus

 
Seisukohad KSH eelhinnagule ja ettepanekud lähteseisukohtadele
 

Planeeringu eelnõu (eskiislahendus)

Pulli külas asuvate Koolimaja tee 11 ja Koolipargi kinnistute detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimus ajavahemikul 01.10-30.10.2021 ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 04.11.2021 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses.

 

Avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamused

Rahandusministeeriumi arvamus

 

Planeeringu lahendus (kooskõlastatud) 

 
Kooskõlastamisel esitatud arvamused ja ettepanekud
 

Planeeringu lahendus (avalikul väljapanekul)

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub perioodil 19.05-17.06.2022. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Kirjalikud arvamused planeeringulahenduse kohta esitada hiljemalt 17.06.2022 e-posti aadressil tori@torivald.ee või postiga Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald, 86705 Pärnu maakond.