Pulli ja Rütavere külade päikeseparkide detailplaneering

Tori Vallavolikogu 22. märtsi 2023 otsusega nr 152 algatati detailplaneeringu koostamine Pulli ja Rütavere külade piirkonnas päikeseelektrijaamade arendamiseks. 

Algatamine 

KSH eelhinnang

Keskkonnamõju hindamise eelhinnang (Täiendatud 24.05.2023)

Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks

Planeeringu eskiis

Tori Vallavalitsus korraldab Tori vallas Pulli ja Rütavere külade päikeseelektrijaama detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 29.05-29.06.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 06.07.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Arvamused ja ettepanekud kavandatud eskiislahenduse kohta palume esitada hiljemalt 29.06.2023 e-kirja teel aadressil tori@torivald.ee või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond).

Seletuskiri

Põhijoonis

Olemasoleva olukorra joonis

Kontaktvööndi joonis