Pulli ja Rütavere külade päikeseparkide detailplaneering

Tori Vallavolikogu 22. märtsi 2023 otsusega nr 152 algatati detailplaneeringu koostamine Pulli ja Rütavere külade piirkonnas päikeseelektrijaamade arendamiseks. 

Algatamine 

KSH eelhinnang

Keskkonnamõju hindamise eelhinnang (Täiendatud 24.05.2023)

Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks

Planeeringu eskiis avalikul väljapanekul

Tori Vallavalitsus korraldas Tori vallas Pulli ja Rütavere külade päikeseelektrijaama detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 29.05-29.06.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 06.07.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Avaliku arutelu protokoll 

 

Avalikul väljapanekul laekunud arvamused

Planeeringu eskiis kooskõlastamiseks / arvamuse avaldamiseks

Vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Tori Vallavolikogu võttis 19. oktoobri 2023 otsusega nr 202 vastu Pulli ja Rütavere külade piirkonna päikesepargi detailplaneeringu.

 

Tori Vallavalitsus korraldas vastuvõetud planeeringu avaliku väljapaneku 22.11-22.12.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 09.01.2024 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses."

Avalikul väljapanekul laekunud arvamused

Heakskiitmine

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium andis 03.04.2024 kirjaga nr 14-3/869-1 heakskiidu Pulli ja Rütavere külade piirkonna päikesepargi detailplaneeringule.

Kehtestamine

Tori Vallavolikogu kehtestas 16. mai 2024 otsusega nr 269 Pulli ja Rütavere külade piirkonna päikesepargi detailplaneeringu.