Rail Baltica kaubajaama DP

19.02.24

Tori Vallavalitsus teatab, et Tori Vallavolikogu 18.06.2020 otsusega nr 245 algatati detailplaneeringu koostamine Tori vallas Tammiste külas paiknevatel katastriüksustel Surju metskond 48 (katastritunnus 80901:001:0272, lähiaadress Kilksama küla järgi), Sepa (katastritunnus 73001:008:0601), Surju metskond 49 (katastritunnus 73001:008:1739) ja Surju metskond 50 (katastritunnus 73001:008:1737).

 

Algatamine

Algatamise otsus 

Asendiplaan 

Teade ajalehes

 

Lähteseisukohad ja nende kohta esitatud ettepanekud

Lähteseisukohad ettepanekutega 

Eleringi ettepanekud lähteseisukohtadele

Keskkonnaameti ettepanekud lähteseisukohtadele

Keskkonnaministeeriumi ettepanekud lähteseisukohtadele

Maa-ameti ettepanekud lähteseisukohtadele

Maanteeameti ettepanekud lähteseisukohtadele

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukoht lähteseisukohtadele

Põllumajandusameti ettepanekud  lähteseisukohtadele

Päästeameti ettepanekud lähteseisukohtadele

Rahandusministeeriumi ettepanekud lähteseisukohtadele

RMK ettepanekud lähteseisukohtadele

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti seisukoht lähteseisukohtadele

Terviseameti ettepanekud lähteseisukohtadele

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus ja esitatud arvamused

Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Keskkonnaamet 17.12.2020

Maa-amet 14.12.2020

Keskkonnaministeerium 21.12.2020

Maanteeamet 10.12.2020

Põllumajandusamet 17.12.2020

Päästeamet 2.12.2020

Rahandusministeerium 16.12.2020

Terviseamet 27.11.2020

 

Planeeringu eelnõu 

OÜ Rail Baltic Estonia lepingupartner K-Projekt Aktsiaselts on koostanud Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu eskiislahenduse. OÜ Hendrikson & Ko on läbi viinud antud planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ja koostanud selle kohta aruande.

Rail Baltica (edaspidi RB) infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõude avalik väljapanek toimus 14.06 kuni 15.07.2022.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 25. augustil 2022 kell 16.00 Pärnu Linnavalitsuses aadressil Suur-Sepa tn 16, III korrusel asuvas suures saalis nr 346.

Detailplaneeringu eskiislahendus ja KSH aruanne: RB Pärnu kaubaterminali ja hoolduskeskuse DP materjalid

Avalikul väljapanekul esitatud arvamused ja seisukohad

Avaliku arutelu protokoll

 

Vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Tori Vallavolikogu võttis 16. novembri 2023 aasta otsusega nr 212 vastu Tammiste külas Rail Baltica infrastruktuuri Pärnu piirkonna hoolduskeskuse ja kaubaterminali detailplaneeringu ning tunnistas nõuetele vastavaks selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande.

Tori Vallavalitsus ja Pärnu Linnavalitsus korraldasid vastuvõetud planeeringu avaliku väljapaneku 14.12.2023 – 19.01.2024.

Avalikul väljapanekul oleva planeeringu materjalid asuvad siin (https://parnu.ee/linnakodanikule/planeerimine-ehitus/planeeringud/avalikustamised/6116-rb-kaubaterminali-dp-avalik-vaeljapanek).

Avaliku väljapaneku ajal sai paberil detailplaneeringu lahendusega tutvuda Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik) ja Pärnu Linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, Pärnu linn ruumis 104) nende lahtioleku aegadel.

Arvamused detailplaneeringu lahenduse kohta esitati hiljemalt 19.01.2024  e-posti aadressile tori@torivald.ee või linnavalitsus@parnu.ee  või posti teel Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 22, Sindi, 86703 Pärnu maakond) või Pärnu Linnavalitsusele (Suur-Sepa tn 16 Pärnu 80098).

Avaliku väljapaneku tulemuste ühine avalik arutelu toimub 1. märtsil 2024 kell 14 Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa  16, I korruse saalis nr 103).