Ranna tn 1, 3, 5 detailplaneering

30.03.22

Ranna tn 1, 3 ja 5 kinnistutedetailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Tori Vallavolikogu otsus 

Lisa

 

KSH eelhinnang

Eelhinnang

Lähteseisukohad

 

Seisukohad ja ettepanekud

Elektrilevi seisukoht

Keskkonnaameti seisukoht

Päästeameti seisukoht

Rahandusministeeriumi seisukoht

Telia Eesti AS vastus

Rahandusministeeriumi seisukoht

Ettepanek (M. Metsa)

 

Eskiislahendus

Asukohaskeem

Eskiisjoonis

Seletuskiri