Ranna tn 1, 3, 5 detailplaneering

28.05.24

Ranna tn 1, 3 ja 5 kinnistutedetailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Tori Vallavolikogu otsus 

Lisa

Vastuvõtmine

Kehtestamine 

 

KSH eelhinnang

Eelhinnang

Lähteseisukohad

 

Seisukohad ja ettepanekud

Elektrilevi seisukoht

Keskkonnaameti seisukoht

Päästeameti seisukoht

Rahandusministeeriumi seisukoht

Telia Eesti AS vastus

Rahandusministeeriumi seisukoht

Ettepanek (M. Metsa)

 

Eskiislahendus

Asukohaskeem

Eskiisjoonis

Seletuskiri

Eskiislahenduse arutelu protokoll

Avalik väljapanek 18.09-18.10.2023