Susimetsa kinnistu detailplaneering

Tori Vallavolikogu 25. novembri 2021 otsusega nr 11 algatati Tammiste külas Susimetsa (73001:008:1764) kinnistu detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Algatamise otsus

Vastuvõtmise otsus

Kehtestamise otsus

 

Eskiislahendus

7.09.22

Susimetsa DP põhijoonise eskiis

Susimetsa DP eskiisi seletuskiri

Susimetsa DP situatsiooniskeem

Susimetsa DP olemasolev olukord 

Illustratiivsed vaated

 

Detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimus ajavahemikul 25.07-24.08.2022 ning avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 01.09.2022 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamused ning avaliku arutelu protokoll

Rahandusministeeriumi arvamus

Avaliku arutelu protokoll

Kooskõlastused

 

Tammiste külas Susimetsa kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 18.09-17.10.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 26.10.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu protokoll