COVID-19 seotud teated ja juhised

3.05.21

Usaldusväärse info saamiseks palume alati jälgida ametlikke infokanaleid!

 

Valitsus kiitis heaks piirangute järkjärgulise leevendamise. Kõige esimesena leevenevad alates 26. aprillist piirangud õues sportimisele, treenimisele ja huviharidusele. Alates 3. maist avanevad osaliselt üldhariduskoolid ja poed ning samuti tohib avamisaja, liikumis- ja ruumipiiranguid arvestades toitlustusasutuste väliterrassidel kohapeal einestada. Juhul, kui epidemioloogiline olukord võimaldab, vähendatakse piiranguid mai jooksul veelgi.
Avalikus siseruumis liikumisele jääb kehtima 2+2 reegel ning maskikandmise kohustus. 
 
Haridus
Alates 3. maist lubatakse kontaktõppele 1.-4. klassi lapsed ja tõhustatud ning eritoe õpilased. Ülejäänud kooliastmete kontaktõppele lubamist arutab valitsus edaspidi.
 
Sise- ja väliruumis sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täiendkoolitus ja -õpe
Alates 3. maist tohib siseruumis kõiki neid tegevusi läbi viia 2+2 reeglit järgides, mis tähendab, et koos tohib treenida kuni kaks inimest ja teistest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Muu hulgas tähendab see, et lubatud on ka paaristrennid, näiteks tennises paarismäng. Samadel tingimustel on lubatud treeningud ka ujulates. Tegevusi läbi viies tuleb arvestada kuni 25-protsendilise ruumitäitumuse piiranguga. Rühmatreeningud ei ole lubatud.
26. aprillist on lubatud välitingimustes kõiki neid tegevusi läbi viia kuni 10-liikmelises rühmas.
Kõikidesse rühmapiirangutesse on kaasa arvatud ka juhendaja ning kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda. Rühmapiirang ei kehti kontaktõppesse lubatud sama klassi õpilastele. Samuti ei laiene piirang senistele eranditele, see tähendab professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.
 
Kaubandus- ja teenindusettevõtted
Alates 3. maist tohivad klientide jaoks uksed avada kõik poed, arvestada tuleb 2+2 reeglit ja kuni 25-protsendilist ruumitäitumuse nõuet.
Teenindusettevõtete jaoks olemasolevad piirangud ei muutu, see tähendab, et nad tohivad olla avatud, kui järgitakse 2+2 liikumispiirangut ja kuni 25-protsendilist ruumitäitumuse nõuet.
 
Toitlustusettevõtted
Alates 3. maist tohib toitlustusasutuse välialadel einestada kuni kella 21-ni, arvestada tuleb kuni 50- protsendilise täitumuse nõudega, ühe laudkonna suurus tohib olla maksimaalselt 10 inimest. Endiselt ei tohi kliendid süüa-juua siseruumides toitlustusettevõtete müügi- ja teenindussaalides, toidu kaasamüük jääb lubatuks.
Jumalateenistused, muuseumid, näitusasutused, välitingimustes avalikud üritused ja koosolekud
Alates 3. maist tohib külastada siseruumides muuseume ja näitusasutusi arvestades 2+2 liikumispiirangut ja 25-protsendilise ruumitäitumust. Muuseumite ja näituste uksed tuleb sulgeda kell 19. Sama liikumispiirangut, ruumitäitumust ja sulgemisaega arvestades tohib korraldada ka jumalateenistusi ning teisi avalikke usulisi talitusi.
Kõikidele teistele siseruumides toimuvatele avalikele üritustele, nii kultuuri- kui meelelahutusvaldkonnas jätkuvad kehtivad piirangud. Piirangud pikenevad ka spaadele, ujulatele, saunadele. Sportimine ja treenimine on neis lubatud vastavalt spordile ette nähtud tingimustele. 
Alates 3. maist on välitingimustes lubatud maksimaalselt 150-le inimesele avalikud koosolekud ja jumalateenistused ning kõik muud avalikud üritused nii kultuuri- kui meelelahutusvaldkonnas. Inimesed peavad olema kuni 10 liikmelistes rühmades, kes omavahel kokku ei puutu. Kõik üritused peavad lõppema õhtul kell 21.
 
Spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused
Alates 3. maist on õues lubatud spordi- ja liikumisüritused maksimaalselt 150-le inimesele, kes peavad olema kuni 10-liikmelistes rühmades (kaasa arvatud juhendaja), rühmad omavahel kokku puutuda ei tohi. Üritus peab lõppema hiljemalt kell 21.
Alates 3. maist leevendatakse tippspordi, seal hulgas esiliiga võistlustele kehtinud osavõtjate piirarve, mis tähendab, et sisetingimustes tohib võistlusest koos personaliga osa võtta kuni 100 ja välitingimustes kuni 200 inimest. Pealtvaatajad on kõikidel võistlustel keelatud. Tippspordi võistluste toimumise kellaajale piiranguid ei kehtestata.

 

 

Koroonaviirust puudutav informatsioon:

 

 

Kriisiinfotelefon 1247

Perearsti nõuandetelefon 1220

Hädaabinumber 112

Konsulaarabi 5301 9999

 

Töökorraldus vallas alates märtsist

Vallaametnike vastuvõtt eelneval kokkuleppel! Kontaktid: https://www.torivald.ee/kontakt

 

Lasteaiad

Lasteaiad on avatud.

Täpsem info lasteaiast, kontaktid leiate siit: https://www.torivald.ee/et/lasteaiad

Riiklik info ja piirangud: https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport

 

Koolid

Kehtivad riiklikud piirangud, koolid on distantsõppel (v. a erivajadustega õpilased). Alates 3. maist lubatakse kontaktõppele 1.-4. klassi lapsed ja tõhustatud ning eritoe õpilased. Ülejäänud kooliastmete kontaktõppele lubamist arutab Vabariigi Valitsus edaspidi.

Õppetööga seotud küsimustega pöörduda otse kooli poole, kontaktid leiate siit: https://www.torivald.ee/koolid

Riiklik info ja piirangud: https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport

 

Huviharidus ja huvitegevus

 • Alates 3. maist on välitingimustes huvitegevus lubatud kuni 10-liikmelistes rühmades.
 • Sindi Muusikakool on distantsõppel. Täpsem info muusikakoolist, kontaktid leiate siit: https://www.torivald.ee/huvikoolid
 • Noortekeskused on suletud, huviringid jm tegevused toimuvad virtuaalselt, toimub tänavanoorsootöö.

Riiklik info ja piirangud: https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport

 

Noortekeskused

Noortekeskused on avatud tavapärastel aegadel.

Ruumi täituvus võib olla kuni 25% ja järgida tuleb 2 + 2 reeglit.

Välitegevused toimuvad hajutatult, grupis võib olla kuni 10 inimest (sealhulgas juhendaja)

Täpsem info noortekeskustest:

Are Avatud Noortekeskus areank@torivald.ee ja Facebooki lehelt

Sindi Avatud Noortekeskus sindiank@torivald.ee ja Facebooki lehelt

Sauga Avatud Noortekeskus saugaank@torivald.ee ja Facebooki lehelt

Riiklik info ja piirangud: https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport

 
Rahvamajad

Tori Valla Kultuurikeskuse hallatavad rahvamajad on individuaalseteks tegevusteks alates 3. maist avatud.

Avalike ürituste korraldamine siseruumides on keelatud.

Siseruumides tohib huvitegevust läbi viia järgmistel tingimustel:

 • järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest (näiteks juhendaja ja juhendatav), kes peavad hoidma teiste ruumis viibijatega distantsi;
 • rühmatreeningud, koori- ja ansambliproovid, näitemänguproovid ja muud rühmategevused ei ole lubatud;
 • ruumi täituvus võib olla kuni 25%;
 • osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Õues on huvitegevus lubatud järgmistel tingimustel:

 • rühmas/kollektiivis on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja;
 • kui rühmi/kollektiive on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

Are huvikeskus on avatud 3. maist 1+1 individuaaltundideks eelneval kokkuleppel: arehuvikeskus@torivald.ee, tel 510 5498.

Suigu seltsimaja on avatud 3. maist 1+1 individuaaltundideks eelneval kokkuleppel: arehuvikeskus@torivald.ee, tel 510 5498.

Sindi seltsimaja on avatud 3. maist 1+1 individuaaltundideks eelneval kokkuleppel: sindiseltsimaja@torivald.ee, tel 5866 6311

Tori rahvamaja on avatud 3. maist 1+1 individuaaltundideks eelneval kokkuleppel: argo.juske@torivald.ee, tel 5335 9496

 

Raamatukogud

3. maist on Tori Valla Raamatukogu haruraamatukogude uksed taas avatud tavapärastel lahtiolekuaegadel. Suletuks jääb Tammiste välisteeninduspunkt.

Kehtib ruumi täituvuse nõue kuni 25% ja 2+2 reegel.

Raamatukogu siseruumides (sh arvutit kasutades) on külastajal kohustuslik kanda kaitsemaski, visiiri või katta nina ja suu.

Huvitegevused raamatukogu siseruumides on lubatud üksnes nende õpilaste ja laste puhul, kes on lubatud kontaktõppesse või käivad lasteaias samas rühmas.

Avalikke üritusi ei toimu, kuid näituste külastamine 2+2 reegleid järgides on lubatud.

Tori Valla Raamatukogu koduleht

Are raamatukogu tel 5695 9360, e-post areraamatukogu@torivald.ee

Sauga raamatukogu tel 5303 7305, e-post saugaraamatukogu@torivald.ee

Sindi raamatukogu tel 5199 3960, e-post sindilaenutus@torivald.ee

Suigu raamatukogu tel 5306 0752, e-post suiguraamatukogu@torivald.ee

Tori raamatukogu tel: 5190 3588; e-post toriraamatukogu@torivald.ee

Urge raamatukogu ja Tammiste välisteeninduspunkt tel: 5866 6294, e-post urgeraamatukogu@torivald.ee

Riiklik info ja piirangud: https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport

 
Muuseumid

Muuseumid on avatud tavapärastel lahtiolekuaegadel, kehtib 2 + 2 reegel ja 25% ruumi täitumuse piirang. Ekskursioonid rühmadele ja publikuprogrammid ei ole siseruumides lubatud, välja arvatud kontaktõppele lubatud sama klassi õpilastele või sama lasteaiarühma lastele.

Info:

Sindi Muuseum tel 447 4014, e-post: sindimuuseum@torivald.ee

Tori Muuseum tel 5301 9440, e-post torimuuseum@torivald.ee

Riiklik info ja piirangud: https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport

 

Sport

Kehtivad riiklikud piirangud.

 • Alates 3. maist tohib siseruumis sportida 2+2 reeglit järgides, mis tähendab, et koos tohib treenida kuni kaks inimest ja teistest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Muuhulgas tähendab see, et lubatud on ka paaristrennid, näiteks tennises paarismäng. Samadel tingimustel on lubatud treeningud ka ujulates. Tegevusi läbi viies tuleb arvestada kuni 25-protsendilise ruumitäitumuse piiranguga. Rühmatreeningud ei ole lubatud.
 • 26. aprillist on lubatud välitingimustes treenida kuni 10-liikmelises rühmas. Kõikidesse rühmapiirangutesse on kaasa arvatud ka juhendaja ning kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda. Piirang ei laiene professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.
 • Alates 3. maist on õues lubatud spordi- ja liikumisüritused maksimaalselt 150-le inimesele, kes peavad olema kuni 10-liikmelistes rühmades (kaasa arvatud juhendaja), rühmad omavahel kokku puutuda ei tohi. Üritus peab lõppema hiljemalt kell 21.

Are jõusaal on 3. maist avatud. Korraga võib treenida kuni 3 külastajat. Vajalik on eelregistreerimine, info Facebooki lehelt Are Sport või telefonil 5850 8537.

Are spordisaal on suletud, kuna toimub remont. Laste trennid toimuvad õues. Info Facebooki lehelt Are Sport või telefonil 5850 8537.

Sauga jõusaal on 3. maist avatud. Korraga võib treenida kuni 2 külastajat. Info ja küsimused tel 5695 1200 või saugaank@torivald.ee.

Sauga spordisaal on 3. maist avatud E–R kell 16.30–21.30. Saali võib korraga kasutada kaks inimest, rühmatreeninguid teha ei ole lubatud. Trenni aega saab broneerida tel 522 1209.

Sindi Gümnaasiumi võimla on suletud. Aeroobikatrennid toimuvad õues (vajalik eelregistreerimine). Info ja registreerimine toimub Hopa Fit Sindi trennid Facebooki lehel.

Tori Põhikooli võimla on 3. maist avatud E–R kell 17–22. Korraga võib suures saalis treenida 6 inimest. Treeningud eelregistreerimisega.

Tori jõusaali lubatud korraga treenima 2 inimest. Treeningud eelregistreerimisega.

Riiklik info ja piirangud: https://www.kriis.ee/et/haridus-kultuur-sport

 

Saun

Sindi saun on suletud.

 

Perekonnaseisutoimingud

 

Sotsiaalvaldkond

Veel infot: https://www.kriis.ee/et/sotsiaalvaldkond

 

Planeeringud ja ehitus

 

Abiinfot

Tervishoid

 • Koroonaviiruse sümptomite (köha, palavik, hingamisraskused) avaldumisel tuleb helistada perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220, kust antakse käitumisjuhised.
 • Koroonaviirusega seotud küsimustele on ööpäevaringselt avatud tasuta häirekeskuse infotelefon 1247.
 • Hingamisraskuse või õhupuuduse korral tuleb helistada hädaabinumbrile 112.
 • Rohkem infot koroonaviiruse kohta loe Terviseameti kodulehelt.

 

Ettevõtlus

 

Reisiinfo