Tammiste küla Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneering

Tori Vallavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 339 algatati Tammiste küla Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneering koostamine.

Seisukohad KSH eelhinnagule ja ettepanekud lähteseisukohtadele 

Planeeringu eelnõu (eskiislahendus)

 
Detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimub ajavahemikul 4.07-2.08.2022. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 9.08.2022 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald). 
Arvamused ja ettepanekud kavandatud eskiislahenduse osas palume esitada hiljemalt 2. augustil 2022 e-kirja teel aadressil tori@torivald.ee või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond).