Tammiste küla Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneering

Tori Vallavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 339 algatati Tammiste küla Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneering koostamine.

Seisukohad KSH eelhinnagule ja ettepanekud lähteseisukohtadele 

Planeeringu eelnõu (eskiislahendus)

 
Detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimus ajavahemikul 4.07-2.08.2022. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 9.08.2022 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald). 
 

Avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamused ning avaliku arutelu protokoll

Laekunud arvamused ja kooskõlastused 

Tammiste küla Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 14.03-12.04.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 19.04.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

 

Planeeringu täiendatud lahendus

Vastavalt toimunud Tammiste küla Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekutele ja avaliku väljapaneku avaliku arutelu tulemustele on planeeringu lahendust täiendatud. Muutunud on liiklusskeem, linnaliini busside peatuste asukohad on viidud Kellukese tee äärest ja lasteaia juurest uue, planeeritava tee äärde, antud teele on lisandunud ümberkeeramise koht. Muutunud on kruntimise lahendus Kellukese tee pikenduse osas. Seonduvalt planeeringu lahenduse olulise muudatusega korraldatakse täiendav planeeringu avalikustamine.

Seletuskiri  

Situatsiooniskeem ja mõjuala analüüs

Kruntimise skeem

Olemasoleva olukorra joonis   

Põhijoonis tehnovõrkudega

Illustratsioon

Interaktiivne 3D mudel   

 

Tammiste küla Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneeringu täiendav avalik väljapanek toimus ajavahemikul 15.11-15.12.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 20.12.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Arvamused ja ettepanekud detailplaneeringu lahenduse kohta esitati hiljemalt 15.12.2023 e-kirja teel aadressil tori@torivald.ee või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 22, Sindi, Tori vald, 86703 Pärnu maakond).

 

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavolikogu 18. jaanuari 2024 otsusega nr 228 Tammiste külas Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamisest.