Tammiste küla Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneering

Tori Vallavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 339 algatati Tammiste küla Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneering koostamine.

Seisukohad KSH eelhinnagule ja ettepanekud lähteseisukohtadele 

Planeeringu eelnõu (eskiislahendus)

 
Detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimus ajavahemikul 4.07-2.08.2022. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 9.08.2022 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald). 
 

Avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamused ning avaliku arutelu protokoll