Tammiste küla Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneering

Tori Vallavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 339 algatati Tammiste küla Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneering koostamine.

Seisukohad KSH eelhinnagule ja ettepanekud lähteseisukohtadele 

Planeeringu eelnõu (eskiislahendus)

 
Detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimus ajavahemikul 4.07-2.08.2022. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 9.08.2022 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald). 
 

Avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamused ning avaliku arutelu protokoll

Laekunud arvamused ja kooskõlastused 

Tammiste küla Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.03-12.04.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 19.04.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Arvamused ja ettepanekud detailplaneeringu lahenduse osas palume esitada hiljemalt 12.04.2023 e-kirja teel aadressil tori@torivald.ee või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond).