Kehtivad üldplaneeringud

Are valla üldplaneering

Planeeritud Via Baltica trassikoridoris kehtivad maakasutustingimused on fikseeritud Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0" seletuskirjas.

Sauga valla üldplaneering

Sauga valla üldplaneering on kehtestatud Sauga Vallavolikogu 5. detsembri 2016 otsusega nr 97. Üldplaneering kehtestati osaliselt, jättes kehtestatavast planeeringualast välja vaidlusalune piirkond Kasteheina ja Karukella tänavate pikenduste vahel, mis on seotud Riigikohtule esitatud kassatsioonkaebuses nõutud avalike juurdepääsude tagamisega Pärnu jõe kallasrajale Karukella ja Kasteheina tänavate mõtteliste pikenduste kaudu ning Pärnaõie tee 24 kinnistu ulatuses kuni eelmainitud Riigikohtu lahendi saamiseni.