Tori valla jäätmehoolduseeskiri

Jäätmehoolduseeskiri

Tiheasustusala ja kompaktse hoonestusega alade kaardid

Are, Niidu, Kurena

Suigu

Sauga piirkond 1 

Sauga piirkond 2

Sauga ja Tammiste

Sindi, Kõrsa, Pulli

Taali, Randivälja, Tori

Jõesuu

Selja

Piistaoja

 

Tori Vallavolikogu on oma 17.09.2020 otsusega nr 259 algatanud Tori valla jäätmekava koostamise. Valdkondlike tegevuste planeerimisel ja teostamisel lähtutakse  jäätmehoolduseeskirjast, jäätmekava eelnõust (täiendamisel), Tori valla arengukavast kuni aastani 2030 ning Pärnumaa kliimakavast 2030.