Tori valla arengukava ja eelarvestrateegia

13.11.23

Tori Vallavolikogu võttis 19.10.2023 määrusega nr 47 vastu muudatustega Tori valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027.

Lisa 1. Tori valla arengukava kuni aastani 2030

Lisa 2. Tori valla arengukava tegevuskava 2024-2027 (2030)

Lisa 3. Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2024-2027

Lisa 4. Investeeringute tegevuskava 2024-2027

Lisa 5. Analüüside kokkuvõte Tori valla arengukava juurde

Tori valla arengukavas on välja toodud valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärgid ja nende elluviimiseks vajalikud tegevused. Arengukava on aluseks valla eelarve koostamisele, investeeringuteks raha taotlemisele ja laenude võtmisele. Eelarvestrateegia on finantsplaan nende tegevuste elluviimiseks.

ARENGUKAVA muutmise protsessist:

 • Tori Vallavolikogu 23. märts 2023 otsusega nr 156 algatati Tori valla arengukava ja eelarvestrateegia läbivaatamine ja muutmine.
 • Esimese sammuna esitasid muudatusettepanekud vallavalitsus ja valla allasutused. Tori Vallavolikogu vaatas 15.06.2023 toimunud istungil läbi vallavalitsuse esitatud muudatustega arengukava eelnõu ning otsustas muudatustega Tori valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027 eelnõu heaks kiita ja suunata see avalikustamisele.
 • Eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 21.06. – 18.08.2023 ja avalik arutelu 22.08.2023 kell 18:00 Tori vallavalitsuses ajutisel aadressil  Sindis Pärnu mnt 22. Avalikustamine perioodil kohtusid vallavalitsuse esindajad kogukondadega tutvustamaks valla arenguplaane ja kogumaks elanike tagasisidet:
 • Tammiste Lasteaias
 • Kilksamal Oti teel
 • Are mõisa pargis
 • Toris Virula teel  
 • Jõesuu bussipeatuse juures
 • Sindi Gümnaasiumi ees
 • Eametsas Puti mänguväljakul
 • Saugas Musta Maja ees
 • Selja korvpalliväljakul
 • Taali vabatahtlike päästjate depoos
 • Suigu seltsimajas

Tori Vallavolikogu hääletas 21.09.2023 toimunud istungil läbi elanikelt laekunud ettepanekud ja suunas arengukava koos eelarvestrateegiaga teisele lugemisele. 19.10.2023 toimunud volikoguistungil otsustas volikogu võtta vastu Tori valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027.

Laekunud ettepanekud:

Ettepanekud vallavalitsuselt ja allasutustelt 2023

Avalikustamise perioodil laekunud ettepanekud 2023

I ja II lugemise vahepeal tehtud ettepanekud 2023

Lisaks hulgaliselt ettepanekuid, mis liigituvad jooksvateks küsimusteks, mis suunati vallavalitsuse poolt täitmiseks vastavatele spetsialistidele.

Valla arengukava läbivaatamine ja uute ettepanekute lisamine toimub igal aastal.

 

Ettepanekuid saab esitada ka jooksvalt aadressil tori@torivald.ee või Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705.

Lisainfo:

arendusnõunik Kaire Ilus

kaire.ilus@torivald.ee, tel 525 0899

 

Valdkondlikud arengukavad

Maakondlikud arengudokumendid

Enne omavalitsuste ühinemist kehtinud arengukavad

Tori valla arengudokumentide menetlemise kord

Lisa: Tori valla halduspiiri muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs