Tori valla arengukava muudatusettepanekud ja valla arengukava aastateks 2018-2030

 
Tori valla arengukavas on välja toodud valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärgid ja nende elluviimiseks vajalikud tegevused. Arengukava on aluseks valla eelarve koostamisele, investeeringuteks raha taotlemisele ja laenude võtmisele. 
 
Tori Vallavolikogu võttis 20.12.2018 määrusega nr 46 vastu Tori valla arengukava aastateks 2018-2030. Valla arengukava läbivaatamine ja uute ettepanekute lisamine toimub igal aastal ja nii  algatas Tori Vallavolikogu 26. märtsil 2020 aastal otsusega nr 229 Tori valla arengukava 2018-2030 läbivaatamise ja muutmise. 
 
Valla arengute tutvustamiseks ja elanike ettepanekute kogumiseks toimusid 2020. a juunis avalikud arutelud. 
 
Elanikega kohtumistelt kogutud ettepanekud jagati arengukava ettepanekuteks ja jooksvateks küsimusteks. Jooksvad küsimused suunati vallavalitsuse poolt täitmiseks vallavalitsuse spetsialistidele.
Tori Vallavolikogu vaatas 19.08.2020 toimunud istungil läbi elanikelt laekunud ja vallavalitsuse esitatud muudatusettepanekud ja otsustas (otsus nr 250) muudatustega Tori valla arengukava 2018-2030 eelnõu heaks kiita ja avalikustamisele suunata.
 
Eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 27.08–10.09.2020. Ettepanekuid sai esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 10.09.2020.
 
Kokku laekus ettepanekuid: 
vallavalitsuselt: 63;
avalikelt kohtumistelt elanikega: 54 arengukava ettepanekut + 37 ettepanekut, mis suunati jookvate tööde nimekirja;
avalikustamise ajal: 11.
 
Muudetud Tori valla arengukava kinnitati vallavolikogu 22.10.2020 istungil, vt määrus nr 122.
 
Arengukava on muudatustega vastu võetud, aga elanike ettepanekud valla elu edendamiseks on oodatud igal ajal: tori@torivald.ee.
 
Lisainfo: arendusnõunik Kaire Ilus, kaire.ilus@torivald.ee, tel 525 0899
 

 

Maakondlikud arengudokumendid