Tori valla arengukava ja eelarvestrateegia

18.04.22

Tori Vallavolikogu võttis 17.02.2022 määrusega nr 3 vastu muudatustega Tori valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2022-2025.

Tori valla arengukavas on välja toodud valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärgid ja nende elluviimiseks vajalikud tegevused. Arengukava on aluseks valla eelarve koostamisele, investeeringuteks raha taotlemisele ja laenude võtmisele. 

Valla arengute tutvustamiseks ja elanike ettepanekute kogumiseks toimusid 2021. a suve lõpus avalikud arutelud:

 • Tammiste Lasteaias
 • Kilksamal Oti teel
 • Are mõisa pargis
 • Tori rahvamajas
 • Jõesuu külamajas
 • Sindi laululaval
 • Eametsas Puti mänguväljakul
 • Saugas Metsvindi mänguväljakul

Eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 20.10. – 10.11.2021 ja 11.11.2021 toimus Tori vallavalitsuses avalik arutelu.

Kokku laekus elanikelt:

 • 29 muudatusettepanekut ja
 • avalikustamise ajal 27 ettepanekut
 • eelnõu esimese ja teise lugemise vahel laekus veel 5 ettepanekut.

Lisaks hulgaliselt ettepanekuid, mis liigituvad jooksvateks küsimusteks, mis suunati vallavalitsuse poolt täitmiseks vastavatele spetsialistidele.

Valla arengukava läbivaatamine ja uute ettepanekute lisamine toimub igal aastal.

Ettepanekuid saab esitada ka jooksvalt aadressil tori@torivald.ee või Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705.

Lisainfo: arendusnõunik Kaire Ilus, kaire.ilus@torivald.ee, tel 525 0899

 

Lisa 1. Tori valla arengukava kuni aastani 2030

Lisa 2. Tori valla arengukava tegevuskava 2021-2025 (2030)

Lisa 3. Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025

Lisa 4. Investeeringute tegevuskava 2021-2025

Lisa 5. Analüüside kokkuvõte Tori valla arengukava juurde

 

Eelmine Tori valla arengukava 2018-2030

2.03.22

Tori Vallavolikogu võttis 20.12.2018 määrusega nr 46 vastu Tori valla arengukava aastateks 2018-2030. Valla arengukava läbivaatamine ja uute ettepanekute lisamine toimub igal aastal ja nii  algatas Tori Vallavolikogu 26. märtsil 2020 aastal otsusega nr 229 Tori valla arengukava 2018-2030 läbivaatamise ja muutmise. 

 
Valla arengute tutvustamiseks ja elanike ettepanekute kogumiseks toimusid 2020. a juunis avalikud arutelud ja eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 27.08.-10.09.2020.
 
Kokku laekus ettepanekuid: 
vallavalitsuselt: 63;
avalikelt kohtumistelt elanikega: 54 arengukava ettepanekut + 37 ettepanekut, mis suunati jookvate tööde nimekirja;
avalikustamise ajal: 11.
 
Lisainfo: arendusnõunik Kaire Ilus, kaire.ilus@torivald.ee, tel 525 0899
 
 

 

Valdkondlikud arengukavad

Enne omavalitsuste ühinemist kehtinud arengukavad

Maakondlikud arengudokumendid