Jäätmemajandus Tori vallas

Tori vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud kogu valla territoorium. Korraldatud jäätmeveo teenuse osutajad on Tori vallas AS Ragn-Sells (endise Tori valla territooriumil) ja AS Eesti Keskkonnateenused (endise Are ja Sauga valla ning Sindi linna territooriumil). Jäätmete liigiti kogumise soodustamiseks on valla territooriumile paigaldatud avalikud paberi ja papi konteinerid ja pakendikonteinerid.
 
Igal aastal on endised vallad ja ka Sindi linn korraldanud ohtlike jäätmete ja elektroonika kogumisringi. Lisaks on Tori valla elanikel võimalik ohtlikke jäätmeid tasuta ära anda Paikre jäätmekäitluskeskuses.
 
Tori vallas on kasutusel jäätmevaldajate register. Jäätmekavad on koostatud endiste Tori, Sauga ja Are valdadele ja Sindi linnale. Tuleviku jäätmehoolduse arendamist käsitletakse põhjalikumalt koostatavas Tori valla jäätmekavas.
 
Avalike haljasalade, veekogude ja rajatiste hooldust korraldavad vastavalt omandile Tori Vallavalitsus. Eraomanike õigusi ja kohustusi oma valdusesse kuuluva kinnistu hooldamisel reguleerib valla heakorra eeskiri.
 
Traditsiooniliselt osaletakse ja korraldatakse heakorrakampaaniat „Teeme ära".

Tori valla jäätmemajanduse korraldamise eest vastutab keskkonnanõunik Helen Mihkelson.

telefon: 5594 0777

e-post: helen.mihkelson@torivald.ee

 

Jäätmemajandus Are piirkonnas

Jäätmemajandus Tori piirkonnas

Jäätmemajandus Sauga piirkonnas

Jäätmemajandus Sindi linnas