Tammiste küla Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneering

Tori Vallavolikogu 20.05.2021 otsusega nr 339 algatati Tammiste küla Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneering koostamine.

Seisukohad KSH eelhinnagule ja ettepanekud lähteseisukohtadele 

Planeeringu eelnõu (eskiislahendus)

 
Detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimus ajavahemikul 4.07-2.08.2022. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 9.08.2022 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald). 
 

Avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamused ning avaliku arutelu protokoll

Laekunud arvamused ja kooskõlastused