Veskikaare tn 26, Veskikaare tn 35, Veski põik 3 ning Veski põik 4 kinnistute detailplaneering

Tori Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 234 algatati Tori vallas Tammiste külas Veskikaare tn 26, Veskikaare tn 35, Veski põik 3 ning Veski põik 4 kinnistute detailplaneeringu koostamine. 

Algatamise otsus

Vastuvõtmise otsus

KSH eelhinnang

Planeeringu lähteseisukohad

 

Seisukohad KSH eelhinnagule ja ettepanekud lähteseisukohtadele 

 

Planeeringu eelnõu (eskiislahendus)

Seletuskiri
 

Tammiste külas Veskikaare tn 26, Veskikaare tn 35, Veski põik 3 ning Veski põik 4 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 18.09-17.10.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 24.10.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu protokoll

 

Planeeringu lahendus

Seletuskiri  

Kontaktvööndi joonis

Tugiplaan   

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Maakasutuse plaan

Illustratsioon

 

Laekunud arvamused ja kooskõlastused 

Elektrilevi OÜ kooskõlastus

Telia Eesti AS kooskõlastus

OÜ Sindi Vesi kooskõlastus

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi arvamus

Päästeameti kooskõlastusest loobumine

Keskkonnaameti seisukoht

Päästeameti kooskõlastus

 

Tammiste külas asuvate Veskikaare tn 26, Veskikaare tn 35, Veski põik 3 ja Veski põik 4 kinnistute detailplaneeringu  avaliku väljapanek toimus ajavahemikul 19.04-20.05.2024 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 28.05.2024 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Avaliku arutelu protokoll