Sotsiaalteenused Tori vallas

Tori vald osutab sotsiaalteenuseid vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses kirjeldatule. Sotsiaalteenuste taotlemiseks tuleb pöörduda oma piirkondliku sotsiaaltöö spetsialisti, sotsiaalnõuniku või lastekaitsespetsialisti poole (kontaktid siit). Teenuse saamiseks viiakse läbi isiku teenusvajaduse hindamine ja kodukülastus. Teenuse osutamise otsustab vallavalitsuse hoolekandekomisjon.

 
 • Koduteenus – täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamiseks tema kodustes tingimustes (nt toiduainete toomine, arstiabi korraldamine, abistamine koristamisel, kütmisel).
 • Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – täisealise inimese hooldamine hooldekodus, kes oma tervisest tulenevatel põhjustel ei saa enam kodustes tingimustes hakkama.
 • Tugiisikuteenus – kõrvalabi osutamine lapsele või täisealisele, kes ei suuda oma toimetulekut iseseisvalt tagada psühholoogilistel või tervislikel põhjustel;
 • Täisealise isiku hooldus - hooldaja määramine isikule, kes oma puudest tulenevatel põhjustel vajab kõrvalist abi oma õiguste teostamisel või kohustuste täitmisel. Hooldajale makstakse hooldajatoetust.
 • Isikliku abistaja teenus – teenus täisealisele füüsilist kõrvalabi vajavale isikule, et suurendada tema toimetulekut ühiskonnas ja vähendada lähedaste hoolduskoormust. Abistamine liikumisel, söömisel, hügieenitoimingutel).
 • Varjupaigateenus – ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma (sh üürivõlglased, bussist maha jäänud isikud)
 • Turvakoduteenus – ajutise eluaseme ja turvalise keskkonna tagamiseks lapsele või täisealisele inimesele.
 • Eluruumi tagamise teenus – eluruumi kindlustamine isikule või perekonnale, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust seisukorrast tulenevalt võimeline endale ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.
 • Võlanõustamisteenus – eesmärgiks abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist, suurendada isiku toimetulekuvõimet ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.
 • Muud sotsiaalteenused - sotsiaalnõustamine, psühholoogiline nõustamine, viipekeele tõlketeenus jms.
 • Sotsiaaltranspordi teenus – puudega inimestele või teistele liikumisraskusega isikutele transpordi võimaldamine avalikele teenustele juurdepääsu tagamiseks. 

Muud teenused

 • Puuetega inimeste sõiduki parkimiskaartide väljastamine
 • Töövõime hindamise ja puude raskusastme määramise taotluste täitmise abistamine
 • Lähedasteta surnute matuseteenistuse korraldamine
 • Liikumisraskusega isikute isikut tõendavate dokumentide taotlemine
 • Eestkoste korraldamine, eestkostja ülesannete täitmine
 • Sotsiaalnõustamine

 

Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks täisealisele isikule (pdf)

Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks täisealisele isikule (doc)

 

Avaldus hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks täisealisele (pdf)

Avaldus hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks täisealisele (doc)

 

Koduteenuste hinnad alates 1. juulist 2021

Sindi sotsiaalmaja kodukord

 

Lähem info: sotsiaalnõunik Kaja Rebane, tel 505 3978, kaja.rebane@torivald.ee