Kõrsa küla päikesepargi detailplaneering

Tori Vallavolikogu 22.03.2023 otsusega nr 151 algatati detailplaneeringu koostamine Kõrsa külas

Mihklikese ja Matsipõllu kinnistutel. 

Algatamine  

KSH eelhinnang

Keskkonnamõju hindamise eelhinnang (täiendatud 24.05.2023)

Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks

Planeeringu eskiis

Tori Vallavalitsus korraldas Kõrsa küla päikeseelektrijaama detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 29.05-29.06.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 06.07.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Avaliku arutelu protokoll 

Planeeringu eskiis kooskõlastamiseks / arvamuse avaldamiseks