Kõrsa küla päikesepargi detailplaneering

Tori Vallavolikogu 22.03.2023 otsusega nr 151 algatati detailplaneeringu koostamine Kõrsa külas

Mihklikese ja Matsipõllu kinnistutel. 

Algatamine  

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang

Lähteseisukohad

 

Seisukohad ja arvamused KSH eelhinnangule

Keskkonnaameti seisukoht

Maaeluministeeriumi seisukoht

Põllumajandus- ja Toiduameti seisukoht

Rahandusministeeriumi seisukoht

Tammiku talu pöördumine

Transpordiameti seisukohad

 

Planeeringu eskiis

Tori Vallavalitsus korraldas Kõrsa küla päikeseelektrijaama detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 29.05-29.06.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 06.07.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Avaliku arutelu protokoll 

 

Planeeringu eskiis kooskõlastamiseks / arvamuse avaldamiseks

Seletuskiri

Põhijoonis (suur fail)

Olemasolev olukord

Kontaktvööndi joonis

 

Kooskõlastused ja arvamused

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi arvamus

Transpordiameti kooskõlastus

Elektrilevi kooskõlastus

Päästeameti kooskõlastus

Terviseameti kooskõlastus

Põllumajandus- ja Toiduameti kooskõlastus

 

Vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Tori Vallavolikogu võttis 19. oktoobri 2023 otsusega nr 203 vastu Kõrsa külas Mihklikese ja Matsipõllu kinnistute detailplaneeringu.

Põhijoonis (suur fail)
 
Tori Vallavalitsus korraldas vastuvõetud planeeringu avaliku väljapaneku 22.11-22.12.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 09.01.2024 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses.
 

Heakskiitmine

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium andis 04.04.2024 kirjaga nr 14-3/869-2 heakskiidu Kõrsa külas Mihklikese ja Matsipõllu kinnistute detailplaneeringule.
 

Kehtestamine

Tori Vallavolikogu kehtestas 16. mai 2024 otsusega nr 268 Kõrsa külas Mihklikese ja Matsipõllu kinnistute detailplaneeringu.
 
 
 
 
 

 

 

KSH eelhinnang

Keskkonnamõju hindamise eelhinnang (täiendatud 24.05.2023)

Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks

Planeeringu eskiis

Tori Vallavalitsus korraldas Kõrsa küla päikeseelektrijaama detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 29.05-29.06.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 06.07.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).

Avaliku arutelu protokoll 

Planeeringu eskiis kooskõlastamiseks / arvamuse avaldamiseks

Vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Tori Vallavolikogu võttis 19. oktoobri 2023 otsusega nr 203 vastu Kõrsa külas Mihklikese ja Matsipõllu kinnistute detailplaneeringu.

Põhijoonis (suur fail)
 
Tori Vallavalitsus korraldas vastuvõetud planeeringu avaliku väljapaneku 22.11-22.12.2023 ning avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu 09.01.2024 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses.

Heakskiitmine

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium andis 04.04.2024 kirjaga nr 14-3/869-2 heakskiidu Kõrsa külas Mihklikese ja Matsipõllu kinnistute detailplaneeringule.

 

Kehtestamine

Tori Vallavolikogu kehtestas 16. mai 2024 otsusega nr 268 Kõrsa külas Mihklikese ja Matsipõllu kinnistute detailplaneeringu.