Kohaliku omavalitsuse eriplaneering tuuleparkide rajamiseks Tori valla põhjaossa

Tori Vallavalitsus teatab, et Tori Vallavolikogu 21.01.2021 otsusega nr 303 algatati Tori vallas tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike uuringute läbiviimisega.  Algatamisel teadaolev planeeringuala paikneb Tori valla põhjaosas ja on ligikaudu 202 km2 suurune. Planeeringualale jäävad kogu ulatuses Tabria, Murru, Elbi, Muti, Mannare, Muraka, Piistaoja, Tohera ja Aesoo külad, osaliselt Eavere, Niidu, Suigu, Selja, Rätsepa ja Riisa külad ning vähesel määral on planeeringualas Võlla, Kuiaru, Levi ja Jõesuu külade territooriumid.
 
Eriplaneeringu esimeses etapis analüüsitakse olemasolevaid keskkonnakaitselisi, riigikaitselisi, maakasutuslikke ja muid asjakohaseid piiranguid ning sotsiaalseid mõjusid ja selgitatakse välja sobilikud kohad tuuleparkide rajamiseks. Kui võimalikud tuuleparkide asukohad on välja selgitatud ja asukohavalik Tori Vallavolikogu poolt kinnitatud, siis algab tuuleparkide täpsete lahenduste planeerimine koos põhjalikuma keskkonnamõju hindamisega.
 
Kõigist kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus koostatud dokumentidest ja avalikest aruteludest teavitatakse valla kodulehel, valla ajalehes ja maakonnalehes ning planeeringualale jäävate kinnistute omanikke e-kirja või kirja teel.