Kohaliku omavalitsuse eriplaneering tuuleparkide rajamiseks Tori valla põhjaossa

Tori Vallavolikogu 21.01.2021 otsusega nr 303 algatati Tori vallas tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike uuringute läbiviimisega.  Algatamisel teadaolev planeeringuala paikneb Tori valla põhjaosas ja on ligikaudu 202 km2 suurune. Planeeringualale jäävad kogu ulatuses Tabria, Murru, Elbi, Muti, Mannare, Muraka, Piistaoja, Tohera ja Aesoo külad, osaliselt Eavere, Niidu, Suigu, Selja, Rätsepa ja Riisa külad ning vähesel määral on planeeringualas Võlla, Kuiaru, Levi ja Jõesuu külade territooriumid.

Lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus

Tori valla põhjaosa eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimus 18. oktoober kuni 16. detsember 2021. Avaliku väljapaneku ajal ning sellele järgnenud täiendavate ettepanekute küsimisel laekunud ettepanekute ja arvamuste koondtabel on esitatud dokumendi lõpus.

 

Asukoha eelvaliku otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande eelnõu

Planeeringu seletuskiri

Planeeringu joonis

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande eelnõu

Tori Vallavolikogu otsuse eelnõu

 

Kavandatud planeeringulahendust ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannet tutvustav koosolek toimus 21.02.2023 kell 18.00 Suigu seltsimajas. Planeeringu eelnõud tutvustava koosoleku salvestust vaata siin

 

Täiendav kooskõlastamine

Planeeringu seletuskiri

Planeeringu joonis

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande eelnõu

Tori Vallavolikogu otsuse eelnõu

Arvamuste koondtabel

 

Asukoha eelvaliku otsuse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande eelnõu avalik väljapanek

Planeeringu seletuskiri

Planeeringu joonis

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Kooskõlastamisel esitatud arvamused 

Kooskõlastamisel esitatud arvamused 2

Volikogu otsuse eelnõu

 

Tori Vallavalitsus korraldab Tori valla põhjaosa eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avaliku väljapaneku perioodil 25.09-27.10.2023.

Paberkandjal saab planeeringu materjalidega tutvuda Tori vallavalitsuses (Pärnu mnt 22, Sindi linn) ja Tori valla Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik) nende lahtiolekuaegadel.

Arvamused planeeringu materjalide kohta esitada hiljemalt 27.10.2023 aadressil tori@torivald.ee või Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 22, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond).

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 21.11.2023 kell 17.30 Suigu seltsimajas (Tootsi tee 6, Suigu küla, Tori vald). Lisainfo tel 5349 3355 või sigrit.kasemets@torivald.ee