Kohaliku omavalitsuse eriplaneering tuuleparkide rajamiseks Tori valla põhjaossa

Tori Vallavolikogu 21.01.2021 otsusega nr 303 algatati Tori vallas tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike uuringute läbiviimisega.  Algatamisel teadaolev planeeringuala paikneb Tori valla põhjaosas ja on ligikaudu 202 km2 suurune. Planeeringualale jäävad kogu ulatuses Tabria, Murru, Elbi, Muti, Mannare, Muraka, Piistaoja, Tohera ja Aesoo külad, osaliselt Eavere, Niidu, Suigu, Selja, Rätsepa ja Riisa külad ning vähesel määral on planeeringualas Võlla, Kuiaru, Levi ja Jõesuu külade territooriumid.

Lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsus

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimus 18. oktoober kuni 16. detsember 2021.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 18.01.2022 kell 18 Suigu seltsimajas (Tootsi tee 6, Suigu küla), osaleda sai ka veebi teel.

Kokkuvõtlik slaidiesitlus

KSH slaidiesitlus

Lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (täiendatud ettepanekute alusel)

Avaliku väljapaneku ajal esitatud ettepanekud