Tori valla halduspiiri muutmine

Volikogu otsustas ühinemislepingut mitte muuta

27.02.24

15. augustil toimus vallavolikogu istung, kus oli taas päevakorras otsus, kas muudetakse Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingut, mis laseks järgmiste kohalike omavalitsuste valimiste eel viia läbi piirimuudatuse. Territoriaalse terviklikkuse muutmiseks oli vajalik vähemalt kahte kolmandikku volikogu koosseisu häältest.

Eelmisel kahel korral edasi lükatud otsus tehti volikogu liikmete poolt 15. augustil ära. Volikogu liikmed hääletasid ühinemislepingu muutmise vastu ja ühinemisleping jääb kehtima. Kohal viibinud 20st volinikust hääletasid 13 liiget poolt ja 7 vastu. Lepingu muutmiseks oli vaja vähemalt 16 poolthäält.

Piirimuutmise protsessiga edasi minna ei saa senikaua kuni ühinemisleping kehtib sellisel kujul.

22.12.2016 kinnitasid Are valla, Sauga valla ja Tori valla ning Sindi linna volikogud ühinemislepingu ja võtsid vastu taotluse haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks. Seadusest tulenevalt otsustab haldusterritoriaalse korralduse muutmisel vastuvõetud ühinemislepingu muutmise volikogu. Piiride muutmise osas on Rahandusministeerium ja õiguskantsler andnud oma suunised, millega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.

Lõplikud hääletustulemused on selgunud

5.12.18

Sauga aleviku, Tammiste, Eametsa, Kilksama, Nurme, Kiisa ja Vainu küla elanikud said avaldada ajavahemikul 19.-21. novembril elektrooniliselt ning 25. novembril hääletuspunktis arvamust võimaliku halduspiiri muutmise osas.

Rahvastikuregistri andmetel 3173st hääletusealisest inimesest osales 1315 inimest, esialgu Siseministeeriumist väljastatud nimekirjale lisandus 9 isikut, kes olid end vahepealse aja jooksul hääletuspiirkonda sisse kirjutanud.

Esialgsed hääletustulemused avaldasime 25. novembri õhtul valla kodulehel, kuid hiljem selgus, et elektroonse hääletuse teenuse pakkuja oli ekslikult edastanud Sauga aleviku suhtes valed andmed. Vallavalitsus küsis teenusepakkujalt ametlikku selgitust ja peale täiendavat kontrolli avaldame nüüd õiged tulemused ja teenusepakkuja selgituse.

Mõlema küsitluspunkti nimekirjades oli ka isikuid, kes olid hääletanud nii elektrooniliselt kui sedelil. Neid isikuid oli kokku 6: Tammistes 3, Sauga alevikus 1, Nurme külas 1 ja Kilksama külas 1. Pärast topelthääletanute arvamuse tulemustest kustutamist AS Andmevara poolt saatis viimane lõplikud e-häälte valimistulemused, mis erinesid Sauga aleviku osas esialgu saadetud tulemustest, nimelt olid „JAH" ja „EI"  vastanute arvud vastupidi.

AS Andmevara teenuse juht Aira Leht selgitas vastuses pöördumisele järgmist: "Küsitluse andmete esmakordsel edastamisel tekkis viga inimliku eksimuse tõttu. Pärast e-hääletuse lõppu edastasime hääletuse tulemused, kuid häälte arvu kopeerimisel e-kirja formaati toimus eksitus Sauga aleviku küsitluse andmetes ning „Jah" ja „Ei" tulemused läksid omavahel vahetusse. Pärast Tori Vallavalitsuse ametlikku pöördumist eksimuse osas kontrollisime kõik andmed uuesti üle, tuvastasime vea Sauga aleviku hääletusel ning edastasime koheselt õiged andmed. Eksimus tekkis süsteemiväliselt andmete edastamisel meie töötaja poolt, mitte VOLIS-es ning süsteemi töökindlust antud intsident kahtluse alla ei sea."

„Kinnitame, et kõik VOLIS-es kogutud andmed on kontrollitud ning vastavad tõele," lisas toote juht ning kinnitas, et elektrooniliselt hääletas Sauga aleviku elanikest Pärnu linnaga liitumise poolt „Jah"114 inimest ja „Ei" 72 inimest.

Hääled lugesid lõplikult üle häältelugemise komisjonide liikmed ning pärast häälte kontrollimist kinnitati protokolliga andmete õigsus.

Hääletuse tulemused 29.11.18 kinnitatud seisuga on järgmised:

Sauga alevikust 218 soovis liituda Pärnu linnaga, 132 soovis jääda Tori valda. Kokku hääletas 350 inimest ehk 37,5% Sauga aleviku elanikest.

Eametsa külast 116 inimest soovis liituda Pärnu linnaga, 74 soovis jääda Tori valda. Kokku hääletas 191 inimest ehk 47,3% Eametsa küla elanikest. Üks sedel loeti kehtetuks.

Nurme külast 46 inimest soovis liituda Pärnu linnaga, 12 soovis jääda Tori valda. Kokku hääletas 58 inimest ehk 40,6% Nurme küla elanikest.

Kilksama külast 51 inimest soovis liituda Pärnu linnaga, 91 soovis jääda Tori valda. Kokku hääletas 142 inimest ehk 41,8% Kilksama küla elanikest.

Tammiste külast 381 inimest soovis liituda Pärnu linnaga, 122 soovis jääda Tori valda. Kokku hääletas 503 inimest ehk 41,6% Tammiste küla elanikest.

Kiisa külast 13 inimest soovis liituda Pärnu linnaga, 22 soovis jääda Tori valda. Kokku hääletas 35 inimest ehk 50% Kiisa küla elanikest.

Vainu külast 13 inimest soovis liituda Pärnu linnaga, 24 soovis jääda Tori valda. Kokku hääletas 37 inimest ehk 49,3% Vainu küla elanikest.

Külade elanike arvamus on üheks otsuse langetamise asjaoluks, mille põhjal teevad lõpliku otsuse Tori valla ja Pärnu linna volikogud.

Lõplikud hääletustulemused tabelina

Toimetaja: KATARIINA VAABEL

Elanike arvamuse väljaselgitamine halduspiiri muutmiseks

5.12.18

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks Tori valla asulate Pärnu linna koosseisu arvamiseks korraldatakse nii elektrooniline küsitlus kui ka küsitlus küsitluspunktides. Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas VOLIS, mille lingi leiad kodulehelt. Elektrooniline küsitlus on avatud kuni 21. november kell 23.59. Soovi korral saab küsitluses osaleja oma häält muuta kuni küsitluse lõppemiseni ning kehtima jääb viimasena antud hääl. 

Küsitluspunktides läbiviidav küsitlus toimub Sauga teenuskeskuses (endises Sauga vallamajas) ja Tammiste lasteaias. Sauga teenuskeskuses saavad hääletada Sauga aleviku, Eametsa, Kilksama ja Nurme külade elanikud ning Tammiste lasteaias Tammiste, Kiisa ja Vainu külade elanikud. Küsitluspunktides toimub küsitlus 25. novembril kell 10.00-18.00. Kui küsitluses osaleja on oma arvamuse andnud nii elektrooniliselt kui ka küsitluspunktis, tühistatakse elektrooniliselt antud arvamus ja loetakse kehtivaks küsitluspunktis antud arvamus. Küsitluspunktis arvamuse andmiseks peab isikul olema kehtiv isikut tõendav dokument.

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu oluline põhjus on takistuseks küsitluskohta tulekul, saab küsitluskasti tellida endale koju. Selleks tuleb oma soov esitada vallasekretärile (tel. 5884 3905) hiljemalt 25. novembril  kell 15.00. 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS

Infopäevad

29.10.18

Sauga aleviku, Tammiste, Eametsa, Kilksama, Nurme, Kiisa ja Vainu küla elanikud!

Kutsume teid infopäevale:

5. novembril kell 18 Sauga Avatud Noortekeskuses

6. novembril kell 18 Tammiste lasteaias

Räägime:

  • Küsitluse protsessi kirjeldus
  • Mõjude analüüsi lühikokkuvõte
  • Pärnuga liitumise esialgsed tingimused
  • Kõik elanike küsimused ja vastused

Tulge osalema!

 

Lisainfo teavituse ja infopäevade kohta:

Katariina Vaabel, 58666327, katariina.vaabel@torivald.ee

Toimetaja: KATARIINA VAABEL

Külade elanike arvamuse välja selgitamine

29.10.18

Sauga aleviku, Tammiste, Eametsa, Kilksama, Nurme, Kiisa ja Vainu küla elanikud!

Peagi on käes aeg, mil saate avaldada oma arvamust halduspiiri võimaliku muutmise osas - kas loetletud külad arvatakse Pärnu linna koosseisu või mitte. Külade elanike arvamus on üheks otsuse langetamise asjaoluks, mille põhjal teevad lõpliku otsuse Tori valla ja Pärnu linna volikogud.

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatakse nii elektrooniline küsitlus kui ka küsitlus vastavates hääletuspunktides.

Oma hääle saavad anda rahvastikuregistri andmetel Tori valda sisse kirjutatud vähemalt 16-aastased elanikud. Arvamust saab avaldada vaid selle küla kohta, kuhu olete sisse kirjutatud.

Elektrooniline küsitlus

Toimub veebikeskkonnas VOLIS, sinna pääseb küsitluse toimumise ajal Tori valla kodulehelt www.torivald.ee.  Elektrooniline küsitlus on avatud ajavahemikul 19. november kell 00.01 kuni 21. november kell 23.59. Soovi korral saab küsitluses osaleja oma häält ühe korra muuta kuni küsitluse lõppemiseni ning kehtima jääb viimasena antud hääl. Elektroonilisel hääletusel osalemiseks peab isikul olema kehtiv ID-kaart.

Küsitluspunktides läbiviidav küsitlus

Toimub Sauga teenuskeskuses (endises Sauga vallamajas) ja Tammiste lasteaias 25. novembril kell 10.00-18.00

SAUGA TEENUSKESKUSES saavad hääletada Sauga aleviku, Eametsa, Kilksama ja Nurme külade elanikud.

TAMMISTE LASTEAIAS saavad hääletada Tammiste, Kiisa ja Vainu külade elanikud. Küsitluspunktis arvamuse andmiseks peab hääletajal olema kaasas kehtiv isikut tõendav dokument.

Kui küsitlusel osaleja on oma arvamuse andnud nii elektrooniliselt kui ka küsitluspunktis, tühistatakse elektrooniliselt antud arvamus ja loetakse kehtivaks küsitluspunktis antud arvamus.

Lisainfo küsitluse protsessi kohta:

Siiri Jõerand, 58843905, siiri.joerand@torivald.ee

Toimetaja: KATARIINA VAABEL

Elanike arvamuse väljaselgitamise kord

26.10.18

Elanike arvamuse väljaselgitamise kord on leitav Riigiteatajast, aadressil:

https://www.riigiteataja.ee/akt/428092018059 

Toimetaja: KATARIINA VAABEL

Tori valla halduspiiri muutmise analüüs

23.10.18

Tori vallavalitsuse poolt tellitud Tori valla halduspiiri muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs, mille koostas OÜ Cumulus Consulting on leitav SIIT.

Analüüs telliti eesmärgiga anda avalikkusele, sh eelkõige Pärnu linnaäärsete asulate elanikele, selge ja erapooletu ülevaade võimalikest mõjudest kui antud asustusüksused peaksid liituma Pärnu linnaga. Võrdlusena on välja toodud ka mõjud kui jäädakse Tori valla koosseisu.

 

Toimetaja: KATARIINA VAABEL