Sotsiaalteenused Tori vallas

Tori vald osutab sotsiaalteenuseid vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses kirjeldatule. Sotsiaalteenuste taotlemiseks tuleb pöörduda oma piirkondliku sotsiaaltöö spetsialisti, sotsiaalnõuniku või lastekaitsespetsialisti poole (kontaktid siit). Teenuse saamiseks viiakse läbi isiku teenusvajaduse hindamine ja kodukülastus. Teenuse osutamise otsustab vallavalitsuse hoolekandekomisjon.

 
 • Koduteenus – täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamiseks tema kodustes tingimustes (nt toiduainete toomine, arstiabi korraldamine, abistamine koristamisel, kütmisel).
 • Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – täisealise inimese hooldamine hooldekodus, kes oma tervisest tulenevatel põhjustel ei saa enam kodustes tingimustes hakkama.
 • Tugiisikuteenus – kõrvalabi osutamine lapsele või täisealisele, kes ei suuda oma toimetulekut iseseisvalt tagada psühholoogilistel või tervislikel põhjustel;
 • Täisealise isiku hooldus - hooldaja määramine isikule, kes oma puudest tulenevatel põhjustel vajab kõrvalist abi oma õiguste teostamisel või kohustuste täitmisel. Hooldajale makstakse hooldajatoetust.
 • Isikliku abistaja teenus – teenus täisealisele füüsilist kõrvalabi vajavale isikule, et suurendada tema toimetulekut ühiskonnas ja vähendada lähedaste hoolduskoormust. Abistamine liikumisel, söömisel, hügieenitoimingutel).
 • Varjupaigateenus – ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma (sh üürivõlglased, bussist maha jäänud isikud)
 • Turvakoduteenus – ajutise eluaseme ja turvalise keskkonna tagamiseks lapsele või täisealisele inimesele.
 • Eluruumi tagamise teenus – eluruumi kindlustamine isikule või perekonnale, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust seisukorrast tulenevalt võimeline endale ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.
 • Võlanõustamisteenus – eesmärgiks abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist, suurendada isiku toimetulekuvõimet ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.
 • Muud sotsiaalteenused - sotsiaalnõustamine, psühholoogiline nõustamine, viipekeele tõlketeenus jms.
 • Sotsiaaltranspordi teenus – puudega inimestele või teistele liikumisraskusega isikutele transpordi võimaldamine avalikele teenustele juurdepääsu tagamiseks. 

Muud teenused

 • Puuetega inimeste sõiduki parkimiskaartide väljastamine
 • Töövõime hindamise ja puude raskusastme määramise taotluste täitmise abistamine
 • Lähedasteta surnute matuseteenistuse korraldamine
 • Liikumisraskusega isikute isikut tõendavate dokumentide taotlemine
 • Eestkoste korraldamine, eestkostja ülesannete täitmine
 • Sotsiaalnõustamine

 

Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks täisealisele isikule (pdf)

Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks täisealisele isikule (doc)

 

Avaldus hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks täisealisele (pdf)

Avaldus hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks täisealisele (doc)

 

Koduteenuse ja saatja teenuse hinnad alates 1. aprillist 2024

Tori Vallavalitsus kehtestas 21.02.2024 korraldusega nr 105 koduteenuse pakettide hinnad:
 • pakett 1 – teenust osutatakse kuni 2 tundi nädalas. Paketi hind on 40 eurot kuus;
 • pakett 2 – teenust osutatakse kuni 4 tundi nädalas. Paketi hind on 60 eurot kuus;
 • pakett 3 – teenuseid osutatakse kuni 6 tundi nädalas. Paketi hind on 65 eurot kuus;
 • pakett 4 – teenuseid osutatakse kuni 8 tundi nädalas. Paketi hind on 75 eurot kuus;
 • pakett nr 5 – teenuseid osutatakse kuni 10 tundi nädalas. Paketi hind on 85 eurot kuus;
 • alates 11. tunnist arvestatakse koduteenuse lisatunni hinnaks 5 eurot tund;
 • ühekordne teenusvajadus: 1 tund 14 eurot. Ühekordset teenusvajadust arvestatakse ühe tunni kaupa.
Abivajava isiku saatja teenuse hinnad on kehtestatud vallavalitsuse 2.06.2021 korraldusega nr 417:
 • saatja teenus kuni 3 tundi maksab 2 eurot;
 • saatja teenus 4-6 tundi maksab 4 eurot;
 • saatja teenus 7-10 tundi maksab 6 eurot;
 • alates 11. tunnist arvestatakse saatja teenuse lisatunni hinnaks 1 euro tund.

 

 

Sindi sotsiaalmaja kodukord

 

Lähem info: sotsiaalnõunik Kaja Rebane, tel 505 3978, kaja.rebane@torivald.ee