Kohaliku omavalitsuse eriplaneering tuuleparkide rajamiseks Tori valla põhjaossa

Tori Vallavolikogu 21.01.2021 otsusega nr 303 algatati Tori vallas tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneering ning planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike uuringute läbiviimisega.  Algatamisel teadaolev planeeringuala paikneb Tori valla põhjaosas ja on ligikaudu 202 km2 suurune. Planeeringualale jäävad kogu ulatuses Tabria, Murru, Elbi, Muti, Mannare, Muraka, Piistaoja, Tohera ja Aesoo külad, osaliselt Eavere, Niidu, Suigu, Selja, Rätsepa ja Riisa külad ning vähesel määral on planeeringualas Võlla, Kuiaru, Levi ja Jõesuu külade territooriumid.

 

19.10.21

Lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek ja avalik arutelu

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimub 18. oktoober kuni 16. detsember 2021.

Avalikul väljapanekul olevate materjalidega saab tutvuda alates 18.10.2021 Tori valla veebilehel, Tori Vallavalitsuses (Pärnu mnt 12, Sindi linn), Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik), Are teenuskeskuses (Pärivere tee 17, Are alevik), Tori teenuskeskuses (Selja mnt 2, Tori alevik), Are raamatukogus (Pärivere tee 17, Are alevik) ja Suigu raamatukogus (Tootsi tee 6, Suigu küla) nende lahtiolekuaegadel.

Arvamused/ettepanekud avalikul väljapanekul oleva dokumendi kohta palume esitada hiljemalt 16.12.2021 e-posti aadressidele tori@torivald.ee või kirjalikult Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald, 86705).

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 18.01.2022 kell 18 Suigu seltsimajas (Tootsi tee 6, Suigu küla).