Tammiste puhkemetsad

Tori Vallavolikogu algatas 15.12.2022 otsusega nr 129 Tammiste puhkemetsade kohaliku kaitse alla võtmise menetluse. Kaitse alla võtmise eesmärgiks on Tammiste piirkonnale  omase  väärtusliku  maastiku,  sealsete  looduskoosluste  ja  vääriselupaikade kaitse ning rohevõrgustiku toimivuse tagamine.

Kavandatava kaitseala suuruseks on u 238 ha ning see jääb munitsipaal- ja riigiomandisse kuuluvatele maadele. Kaitseala koosseisu arvatakse järgmised kinnistud:

• Surju metskond 12 (katastritunnus 80901:001:1062);

• Surju metskond 11 (katastritunnus 73001:008:1983);

• Surju metskond 67 (katastritunnus 73001:008:1957);

• Uuemetsa tee (katastritunnus 73001:008:1958);

• Tuhkpuu (katastritunnus 80901:001:0998);

• Tammiste kalmistu (katastritunnus 80901:001:0999).

 

Avalik väljapanek toimus 16. jaanuarist 29. jaanuarini 2023. Looduskaitseseaduse § 9 lõike 71 kohaseid vastuväiteid ja ettepanekuid sai esitada kuni 29. jaanuarini kirjalikult Tori Vallavalitsuse postiaadressil Pärnu mnt 12, Sindi linn või e-kirjaga aadressil tori@torivald.ee.

Looduskaitseseaduse § 9 lõike 71 tuleb loodusobjekti kaitse alla võtmise menetluses ettepaneku või vastuväite esitamisel märkida selgelt väljendatud ettepanek või vastuväide ning põhjendused:

1) loodusväärtuste esinemise või puudumise kohta;

2) kaitsekorra põhjendatuse kohta;

3) info kehtivate haldusaktide või pooleliolevate haldusakti andmise menetluste kohta, mis võivad mõjutada loodusobjekti kaitse alla võtmist;

4) muud olulised asjaolud, mis võivad mõjutada loodusobjekti kaitse alla võtmist.

Laekunud ettepanekutele vastati kirjalikult enne avalikku arutelu, mis toimus Tammiste Lasteaed-Algkoolis 22. veebruaril 2023. Praegu viiakse kaitse-eeskirja ja selle seletuskirja eelnõusse sisse muudatusi.

 

Menetlusdokumendid

Kohaliku kaitse alla võtmise ettepanek ja kaitse-eeskiri

MTÜ Tammiste-Veskimetsa Külaselts esitas 07.10.2021 ettepaneku võtta kohaliku kaitse alla Tori vallas Tammiste külas asuvad rohevõrgustiku alad ning puhkemetsad. Tammiste küla puhkemetsad on kohalike elanike poolt väga aktiivses kasutuses ning piirkonnas kõrgelt hinnatud. Esitatud ettepanek ei vastanud looduskaitseseaduse § 8 lõikes 2 sätestatud nõuetele, mistõttu polnud võimalik selle ettepaneku põhjal kohaliku kaitse alla võtmise menetlust algatada. Tori Vallavalitsus on arvestades kohaliku kogukonna soove vastava ettepaneku ja kaitse-eeskirja koos seletuskirjaga koostanud.

Ettepanek

Kaitse-eeskiri

Kaitse-eeskirja seletuskiri

 

Ekspertiis

Ettepaneku ja kaitse-eeskirja ekspertiisi koostas Tirts&Tigu OÜ (registrikood 11901137) juhatuse liige, elustiku ekspert, maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse magister Lauri Klein.

Tammiste metsade kaitseala moodustamise põhjendatuse ekspertiis

Tammiste metsade kaitsealale kavandatavate piirangute otstarbekuse ekspertiis

 

Kohaliku kaitse alla võtmise algatamine

Tori Vallavolikogu 15.12.2022 otsus nr 129 „Tammiste puhkemetsade kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine"

Otsuse seletuskiri

 

Lisainfo: keskkonnanõunik Kärt Linder, tel 5594 0777, e-post kart.linder@torivald.ee.