Koostatava üldplaneeringuga seotud uuringud

Tori valla rohevõrgustiku analüüs ning rohevõrgustiku toimimise tagamiseks vajalike tingimuste määramine

Tori Vallavalitsuse tellimusel teostas Consultare OÜ nimetatud uuringu, mille eesmärgiks oli saada ülevaade Tori valla rohevõrgustikust, rohevõrgustikku kuuluvate alade väärtusest, rohevõrgustiku sidusust ja toimimist ohustavatest teguritest ning rohevõrgustiku toimimise tagamiseks vajalikest tingimustest.

Töö tulemusi kasutatakse Tori valla üldplaneeringu koostamisel rohevõrgustiku ja selle kaitse- ning kasutustingimuste määramisel. Samuti erinevate arendusprojektide kohta arvamuse kujundamisel.

Tori valla rohevõrgustiku analüüs

Uuringu teostamist toetati Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide vahenditest

 

Kultuuriväärtuslike objektide ja alade inventuur

Tori Vallavalitsuse tellimusel koostas OÜ Restklubi 2022 aastal Tori vallas paiknevate kultuuriväärtuslike objektide ja alade inventuuri. Töös on käsitletud kinnisobjekte: arheoloogilisi alasid, ehituspärandit, maastikulisi- ja loodusobjekte.
Töö koosneb kolmest mõttelisest osast:
1) Tori valla asustusajalooline ülevaade muinasajast tänapäevani, mille eesmärk on anda järgnevate töö osade paremaks mõistmiseks vajalik taustteadmine;
2) olemasolevate kinnismälestite inventuur koos sellest sündinud ettepanekutega konkreetsete objektide kohta;
3) inventuur Tori vallas paiknevate kultuuriväärtuslike objektide ja alade kohta, mis ei ole riiklikud kultuurimälestised. Selle osa põhitulemuseks on konkreetsed ettepanekud kultuuriväärtusega objektide ja alade kaitseks läbi üldplaneeringu.

 

Tori valla Sauga ja Pärnu jõgede lihkeohtlike jõelõikude kaardistamine, lihkeohtlikel jõelõikudel ehituskeeluvööndi piiri määramine ning lihkeohu vältimise põhimõtete väljatöötamine

Tori Vallavalitsuse tellimusel viis IPT Projektijuhtimine OÜ läbi uuringu, et selgitada välja Tori valla territooriumile jäävate Pärnu ja Sauga jõgede kallastel lihkeohtliku ala piir. Lihkeohtliku ala piiri määramine on aluseks koostatavas üldplaneeringus ehituskeeluvööndi suurendamisele või vähendamisele. Samuti oli antud töö eesmärgiks määrata jõgede kaldapiirkonnas tegutsemisel lihkeohu vältimiseks vajalikud tegevused.

Lihkeohtlikkuse uuring

Joonistega on võimalik tutvuda, võttes ühendust vallaarhitekti või üldplaneeringu spetsialistiga. 

Vallaarhitekt: Helle-Triin Hansumäe, e-post helle-triin.hansumae@torivald.ee, telefon 5918 2828

Üldplaneeringu spetsialist: Sigrit Kasemets, e-post sigrit.kasemets@torivald.ee, telefon 5349 3355

 

Tori valla mürakaart ja müra vähendamise tegevuskava

Tori Vallavalitsuse tellimusel koostas OÜ Inseneribüroo STEIGER Tori valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava. Mürakaardi koostamise eesmärgiks oli kindlaks määrata erinevate müraallikate mõjuala ning selgitada välja mürarikastes piirkondades müra mõju vähendamise võimalused.

Mürakaardi andmeid kasutatakse edaspidi arendustegevuse kavandamisel, planeeringute koostamisel, projekteerimistingimuste väljastamisel ja muude asjakohaste juhtumite lahendamisel.

Tori valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Tori valla müra vähendamise tegevuskava

Tori valla mürakaart: seletuskiri

Lisa 1: hajumiskaardid

 

 

Ettevõtlusuuring

Valminud on uuring Tori valla ja Põhja-Pärnumaa valla ettevõtluse arendamise võimaluste välja selgitamiseks. Uuringu eesmärk on välja selgitada, millist ruumilist keskkonda on vajalik luua, et piirkond oleks ettevõtjatele atraktiivne.
Uuring käsitleb omavalitsuste eri piirkondade ettevõtluskeskkonna potentsiaali, analüüsitakse ettevõtluse arenguvõimalusi järgmise 10–15 aasta perspektiivis. 
 
Uuringu viis läbi OÜ Hendrikson & Ko Tori Vallavalitsuse ja Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse tellimusel ja Euroopa Sotsiaalfondi vahendite toel.