Koostatava üldplaneeringuga seotud uuringud

Tori valla mürakaart ja müra vähendamise tegevuskava

Tori Vallavalitsuse tellimusel koostas OÜ Inseneribüroo STEIGER Tori valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava. Mürakaardi koostamise eesmärgiks oli kindlaks määrata erinevate müraallikate mõjuala ning selgitada välja mürarikastes piirkondades müra mõju vähendamise võimalused.

Mürakaardi andmeid kasutatakse edaspidi arendustegevuse kavandamisel, planeeringute koostamisel, projekteerimistingimuste väljastamisel ja muude asjakohaste juhtumite lahendamisel.

Tori valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Tori valla müra vähendamise tegevuskava

Tori valla mürakaart: seletuskiri

Lisa 1: hajumiskaardid

 

 

Ettevõtlusuuring

Valminud on uuring Tori valla ja Põhja-Pärnumaa valla ettevõtluse arendamise võimaluste välja selgitamiseks. Uuringu eesmärk on välja selgitada, millist ruumilist keskkonda on vajalik luua, et piirkond oleks ettevõtjatele atraktiivne.
Uuring käsitleb omavalitsuste eri piirkondade ettevõtluskeskkonna potentsiaali, analüüsitakse ettevõtluse arenguvõimalusi järgmise 10–15 aasta perspektiivis. 
 
Uuringu viis läbi OÜ Hendrikson & Ko Tori Vallavalitsuse ja Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse tellimusel ja Euroopa Sotsiaalfondi vahendite toel.