Ülevaade Tori valla üldplaneeringu ideekorjest

2020. aasta septembrikuus toimus Tori valla kodulehel elektrooniline ideekorje saamaks koostatavasse üldplaneeringusse sisendit elanikelt. Ideekorjesse said kõik soovijad anda mõtteid, kuidas piirkonna elu-olu paremaks muuta. Kokku laekus ideekorjesse nii kaardirakenduse kaudu kui ka e-kirjadega 232 erinevat ettepanekut ja tähelepanekut.

Ideekorje oli anonüümne ehk oma mõtete edastamiseks ei olnud vaja end ID-kaardiga või muul viisil tuvastada. See võimaldas kerge vaevaga oma ideid edastada kuid kaardirakenduse andmete analüüsil ei ole võimalik tuvastada, kas sarnase idee esitajaid oli mitu erinevat isikut või sisestas üks isik korduvalt oma ettepanekut. Seetõttu ei too siinkohal välja numbrilist statistikat esitatud ettepanekute valdkonna ega piirkonna kohta.

Ettepanekud seoses teede ja taristuga

Enim tehti ettepanekuid teedega sealhulgas 33 erinevat ettepanekut seoses olemasolevate kergliiklusteede olukorra parendamisega ja uute kergliiklusteede rajamisega. Uusi kergliiklusteid sooviti nii olemasolevate elamupiirkondade juurde (näiteks Eametsa Nigula teele, Tammistesse Uuemetsa teele ja Randivälja teele, Sindis Kalda teele, Tori kooliteele jne) kui ka suuremate asulate vahele (näiteks Tori ja Jõesuu vahele, Tori ja Sindi vahele, Urge ja Tammiste vahele, Are ja Nurme vahele jne). Lisaks tehti kaks ettepanekut uute kergliiklussildade rajamiseks Pärnu jõele Tori kooli juurde ja Sauga jõele Puti tee piirkonda. Mõlemaid ettepanekuid põhjendati laste koolitee lühendamise vajadusega.

Tervise- ja matkaradadega seoses tehti ettepanek rajada Rääma rabasse laudtee ja vaatetorn.

Oluliseks teemaks oli ettepanekute hulgas külaplatside, mänguväljakute ja spordiväljakute rajamine kohtadesse, kus neid veel ei ole või on ebapiisavad (nt Eametsa, Kilksamaale, Tammistesse jne).

Ettepanekud maakasutusega

Neljal korral tehti ettepanek olemasoleva maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast elamumaaks või ärimaaks.

Üldplaneeringu täpsusastmesse mittejäävad teemad

Esitatud 232st ettepanekust valdav enamus olid ettepanekud, mis on üldplaneeringu täpsusastet arvestades liiga detailsed, liiga üldised või teemad, mida ei saa lahendada üldplaneeringuga.

Näiteks toodi mitmel korral välja vajadust pakiautomaatide, sularahaautomaadi ja apteegi järele, haljastuse heakorrastamiseks, sorteeritud jäätmete avalike kogumisvahendite paigaldamiseks, mängu- ja spordiväljakute ning puhkealade heakorrastamiseks või laiendamiseks, pargipinkide paigaldamiseks, teeremondi teostamiseks ja tänavavalgustuse rajamiseks, liikluskorraldusvahendite sh püsivate kiirustõkete paigaldamiseks, erinevate infotahvlite paigaldamiseks ning lisaks tehti ettepanekuid Tori ajaloo ja isikupära välja toomiseks erinevate objektide kaudu.

Kui selliste küsimuste lahendamine on omavalitsuse võimuses, siis toimub see igapäevase töö käigus arvestades arengukavaga seatud prioriteete ning eelarvelisi vahendeid. Kõik ettepanekud on edastatud vastava valdkonna spetsialistidele, kes analüüsivad neid ja tegelevad nendega edasi vastavalt valdkonna eesmärkidele ja võimalustele.

Sigrit Kasemets, üldplaneeringu spetsialist

Head elanikud, ootame teie ideid üldplaneeringusse!

12.01.21

Üldplaneeringusse ideede korjamiseks on valminud kaardirakendus, kus saab iga elanik või külaline märkida ära konkreetse koha ning esitada ettepanekuid ja arvamusi valla arengu suunamiseks. Kaardirakenduse kaudu on võimalik anda tagasisidet kohalikele probleemide, kitsaskohtade või hoopis väärtustamist vajavate objektide kohta.

Ootame teie ettepanekuid, mis aitavad valla arengut suunata!

Sisene kaardirakendusse SIIT! 

Kaardirakenduses on esitatavad ettepanekud jagatud kaheksasse teemavaldkonda:

  • Avalik ruum - kuhu ja millist avalikku ruumi luua, et see oleks atraktiivne ning lihtsasti juurdepääsetav ja kõigi poolt kasutatav;
  • Ehitus ja arendustegevus - kuhu ja millist arendustegevust võiks kavandada (nt elamualad, ettevõtlusalad, tööstusalad, põllumajandustootmisega seotud alad, puhkealad jms);
  • Kultuur, sport ja vaba aeg – kuhu ja milliseid vaba aja veetmise võimalusi oleks vaja kavandada;
  • Liiklus ja ühistransport – kuhu ja milliseid liikumisteid oleks vaja rajada, et igapäevased liikumised oleksid hõlpsamad;
  • Pargid ja rohealad - milliste piirkondade või asumite haljastust on vaja muuta, rohkem esile tuua või kus on rohealasid liiga vähe;
  • Teenused – kuhu ja milliseid teenuseid oleks vaja juurde luua;
  • Väärtuslikud üksikobjektid ja alad - milliseid üksikobjekte või alasid on vaja kohalikul tasandil väärtustada ja miks;
  • Muu – ettepanek, millele ei leidnud sobivat teemat.

Esitatud ettepanekud vaadatakse läbi ja antakse tagasisidet nende rakendamise kohta.

Ootame Teie ettepanekuid üldplaneeringu ideekorje kaardirakendusse 30. septembrini. Küsimuste korral, võtke palun ühendust üldplaneeringu spetsialisti Sigrit Kasemetsaga: sigrit.kasemets@torivald.ee või telefonil +372 5349 3355.

Oma ettepanekud saab esitada Tori Vallavalitsusele ka kirjalikult (Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald 86705 Pärnumaa, e-post tori@torivald.ee ).

 

Koostatav üldplaneering

 

Tori valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus esitati kaasatavatele asutustele ja isikutele ettepanekute esitamiseks 31.03.2020.

 

Tori valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse täiendamiseks esitati järgmised ettepanekud:

koostöö tegijate arvamused

Volikogu algatas Tori valla üldplaneeringu koostamise

Tori Vallavalitsus teatab, et Tori Vallavolikogu 18.10.2018 otsusega nr 114 on algatatud Tori  valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Tori valla üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi.

Otsus

 

Tori Vallavalitsus on koostanud üldplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse ning esitanud need ettepanekute esitamiseks koostöö tegijatele ja asjast huvitatud isikutele.
Ettepanekuid nimetatud dokumentide kohta ootame kuni 05.05.2020. a e-postil tori@torivald.ee või sigrit.kasemets@torivald.ee