Head elanikud, ootame teie ideid üldplaneeringusse!

8.09.20

Üldplaneeringusse ideede korjamiseks on valminud kaardirakendus, kus saab iga elanik või külaline märkida ära konkreetse koha ning esitada ettepanekuid ja arvamusi valla arengu suunamiseks. Kaardirakenduse kaudu on võimalik anda tagasisidet kohalikele probleemide, kitsaskohtade või hoopis väärtustamist vajavate objektide kohta.

Ootame teie ettepanekuid, mis aitavad valla arengut suunata!

Sisene kaardirakendusse SIIT! 

Kaardirakenduses on esitatavad ettepanekud jagatud kaheksasse teemavaldkonda:

  • Avalik ruum - kuhu ja millist avalikku ruumi luua, et see oleks atraktiivne ning lihtsasti juurdepääsetav ja kõigi poolt kasutatav;
  • Ehitus ja arendustegevus - kuhu ja millist arendustegevust võiks kavandada (nt elamualad, ettevõtlusalad, tööstusalad, põllumajandustootmisega seotud alad, puhkealad jms);
  • Kultuur, sport ja vaba aeg – kuhu ja milliseid vaba aja veetmise võimalusi oleks vaja kavandada;
  • Liiklus ja ühistransport – kuhu ja milliseid liikumisteid oleks vaja rajada, et igapäevased liikumised oleksid hõlpsamad;
  • Pargid ja rohealad - milliste piirkondade või asumite haljastust on vaja muuta, rohkem esile tuua või kus on rohealasid liiga vähe;
  • Teenused – kuhu ja milliseid teenuseid oleks vaja juurde luua;
  • Väärtuslikud üksikobjektid ja alad - milliseid üksikobjekte või alasid on vaja kohalikul tasandil väärtustada ja miks;
  • Muu – ettepanek, millele ei leidnud sobivat teemat.

Esitatud ettepanekud vaadatakse läbi ja antakse tagasisidet nende rakendamise kohta.

Ootame Teie ettepanekuid üldplaneeringu ideekorje kaardirakendusse 30. septembrini. Küsimuste korral, võtke palun ühendust üldplaneeringu spetsialisti Sigrit Kasemetsaga: sigrit.kasemets@torivald.ee või telefonil +372 5349 3355.

Oma ettepanekud saab esitada Tori Vallavalitsusele ka kirjalikult (Pärnu mnt 12, Sindi linn, Tori vald 86705 Pärnumaa, e-post tori@torivald.ee ).

Koostatav üldplaneering

 

Tori valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus esitati kaasatavatele asutustele ja isikutele ettepanekute esitamiseks 31.03.2020.

 

Tori valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse täiendamiseks esitati järgmised ettepanekud:

koostöö tegijate arvamused

Volikogu algatas Tori valla üldplaneeringu koostamise

Tori Vallavalitsus teatab, et Tori Vallavolikogu 18.10.2018 otsusega nr 114 on algatatud Tori  valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Tori valla üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi.

Otsus

 

Tori Vallavalitsus on koostanud üldplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse ning esitanud need ettepanekute esitamiseks koostöö tegijatele ja asjast huvitatud isikutele.
Ettepanekuid nimetatud dokumentide kohta ootame kuni 05.05.2020. a e-postil tori@torivald.ee või sigrit.kasemets@torivald.ee