Tunnustamine

TORI VALLA AUKODANIKU STATUUT

Aukodaniku nimetuse andmise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes oma elutööga on tööalaselt või ühiskondliku tegevusega silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.

 Aukodaniku nimetus antakse vallapoolse austusavaldusena üksikisikule, kelle elutöö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal või mõnes muus valdkonnas on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja kes on mõjutanud oluliselt Tori valla arengut.

Ettepanekuid kandidaatide kohta aukodaniku nimetuse andmiseks võivad teha vallavolikogu liikmed, vallavalitsus ja vallavanem. Vähemalt kahekümne allkirjaga on õigus ettepanek esitada vallakodanikel, valla hallatavatel asutustel, vallas tegutsevatel ettevõtetel, liitudel, seltsidel, seltsingutel ja klubidel.

Taotlused koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse hiljemalt 15. septembriks.

Aukodanikule antakse valla aukodaniku tunnistus ja sellega kaasneb valla vapimärk. Aukodaniku nimi kantakse valla auraamatusse.

Tori valla vapimärk

 

TORI VALLA AASTA TEGIJA STATUUT

Aasta tegija aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal füüsilisele ja/või juriidilisele isikule või kollektiivile, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud mõne valdkonna edendamisel, tõstnud valdkonna mainet või toonud valdkonnale tuntust.

Kandidaadi tegevus peab olema kas:
  • kaasa aidanud mõne valdkonna arengule ja valla positiivse maine kujunemisele, toonud vallale tuntust;
  • parandanud paikkonna majanduslikku olukorda;
  • parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda;
  • kaasa aidanud vallaelanike elujärje parandamisele.

Ettepanekuid aasta tegija aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15. septembriks.

 

TORI VALLA AASTA ETTEVÕTTE STATUUT

Aasta ettevõtte aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal juriidilisele isikule, kelle tegevus on mõjutanud valla arengut.

Aasta ettevõtte aunimetus antakse tunnustusena juriidilisele isikule, kes oma tegevusega on soodustanud majanduse arengut, loonud uusi töökohti, tõstnud valla tuntust ja mainet.

Ettepanekuid aasta ettevõtte aunimetuse kandidaatide kohta võivad esitada volikogu ja vallavalitsuse liikmed.

Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15. septembriks 

 

TORI VALLA AASTA NOORE STATUUT

Aasta noore aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal füüsilisele isikule vanuses 7-26 eluaastat või Tori vallas tegutsevale noortekollektiivile, kelle töö, tegevus või saavutused aasta jooksul on olnud teistele noortele eeskujuks ning motivatsiooniks.

Aasta noore aunimetuse andmisel arvestatakse saavutusi valla noorte eluolu parandamisele kaasaaitamises, vaba aja veetmise võimaluste arendamises, noorte huvide eest seismises ja noorte omaalgatusliku tegevuse propageerimises aasta jooksul.

Ettepanekuid aasta noore aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15.septembriks 

 

TORI VALLA AASTA NOORSOOVALDKONNA TEGIJA STATUUT 

Aasta noorsoovaldkonna tegija aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal Tori valla noorsootöötajale, huvi- või ringijuhile, treenerile või muule noortega tegelevale isikule, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud noorsoovaldkonna ja Tori valla arengut.

Aasta noorsoovaldkonna tegija aunimetuse andmisel arvestatakse panust valla noorsoovaldkonna parandamisele kaasaaitamises ja silmapaistvate tulemuste saavutamist.

Ettepanekuid aasta noorsoovaldkonna tegija aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
 
Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 1. septembriks.

 

TORI VALLA AASTA HARIDUSTÖÖTAJA STATUUT

Aasta haridustöötaja aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust Tori valla hariduse (sh huvihariduse) valdkonna töötajale. Aunimetus antakse isikutele, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ja õpilaste kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusvaldkonna ja Tori valla arengut.

Aasta haridustöötaja aunimetuse andmisel arvestatakse valla hariduse valdkonna parandamisele kaasaaitamist ja silmapaistvate tulemuste saavutamist.

Ettepanekuid aasta haridustöötaja aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 1. septembriks.

 

TORI VALLA AASTA SOTSIAALVALDKONNA EDENDAJA STATUUT

Aasta sotsiaalvaldkonna edendaja aunimetuse eesmärk on väärtustada Tori valla sotsiaalvaldkonnas või sellega seonduvas valdkonnas tegutsevat isikut, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega panustanud valdkonna arendamisse.

Aasta sotsiaalvaldkonna edendaja aunimetus antakse isikule, kelle töö, tegevus või isiklik eeskuju sotsiaalvaldkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega.

Ettepanekuid aasta sotsiaalvaldkonna edendaja aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15. septembriks 

 

TORI VALLA AASTA KULTUURIEDENDAJA STATUUT

Aasta kultuuriedendaja aunimetuse eesmärk on väärtustada Tori valla kultuuriedendajaid, kes on pälvinud kultuuriavalikkuse tähelepanu või on silmapaistvalt hästi esinenud erialastel konkurssidel ja aidanud kaasa Tori valla kultuurielu edendamisele.

Aasta kultuuriedendaja aunimetus antakse inimesele või kollektiivile olenemata tema viljeldavast valdkonnast (kirjandus, muusika, fotograafia, tants jne).

Ettepanekuid aasta kultuuriedendaja aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15. septembriks.

 

TORI VALLA AASTA SPORTLASE STATUUT

Aasta sportlase aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal füüsilisele isikule, kelle sportlikud saavutused on olnud märkimisväärsed.

Aasta sportlase aunimetus antakse Tori valla sportlasele või võistkonnale, kes on esindanud valda ning saavutanud vabariiklikel või rahvusvahelistel suurvõistlustel märkimisväärseid tulemusi.

Ettepanekuid aasta sportlase aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15. septembriks.

 

TORI VALLA AASTA SPORDIEDENDAJA STATUUT

Aasta spordiedendaja aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal Tori valla spordivaldkonna aktivistile, treenerile või juhendajale, kes on spordivaldkonnas silma paistnud ning on panustanud valla spordi arengusse.

Aasta spordiedendaja aunimetus antakse Tori valla spordivaldkonna aktivistile, treenerile või juhendajale, kes on panustanud Tori valla sporditegevuse edendamisse.

Ettepanekuid aasta spordiedendaja aunimetuse kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Ettepanekud koos põhjendusega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse 15. septembriks.

 

TORI VALLA EDUKA ÕPILASE STATUUT

Eduka õpilase aunimetuse andmise eesmärk on tunnustada õpilasi aineolümpiaadidel ja konkurssidel eduka esinemise ning väga heade õpitulemuste eest.

Õpilaste tunnustamiseks esitavad üldhariduskoolide ja huvikooli direktorid Tori Vallavalitsusele kirjalikult tunnustatavate nimekirja iga aasta 25. maiks, lähtudes  Tori valla tunnustamise korras sätestatud kriteeriumitest.

 

TORI VALLA TÄNUKIRJA STATUUT 

Tori valla tänukiri antakse füüsilisele või juriidilisele isikule vallapoolse tänuavaldusena.  Ettepanekuid tänukirja andmiseks võivad teha kõik isikud.

Motiveeritud ettepanek esitatakse kirjalikult vallavalitsuse kantseleile.

Tänukirja andmise otsustab ja tänukirjale kirjutab alla vallavanem. Tänukiri kinnitatakse Tori Vallavalitsuse pitsatiga.