Ado-Metsa kinnistu detailplaneering

Tori Vallavolikogu 22.03.2023 otsusega nr 150 algatati detailplaneeringu koostamine Elbu külas Ado-Metsa kinnistul.

Algatamine 

KSH eelhinnang

Lähteseisukohad planeeringu koostamiseks

Planeeringu eskiis avalikul väljapanekul

Tori Vallavalitsus korraldab Ado-Metsa kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku perioodil 14.09-13.10.2023.

Arvamused kavandatud eskiislahenduse kohta esitada hiljemalt 13.10.2023 aadressil tori@torivald.ee või Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705 Pärnu maakond).

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 31.10.2023 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald, Pärnumaa).

Lisainfo tel 5349 3355 või sigrit.kasemets@torivald.ee

Seletuskiri

Põhijoonis

Tugijoonis

Asukohaskeem