Ado-Metsa kinnistu detailplaneering

Tori Vallavolikogu 22.03.2023 otsusega nr 150 algatati detailplaneeringu koostamine Elbu külas Ado-Metsa kinnistul.

Algatamine 

KSH eelhinnang

Lähteseisukohad planeeringu koostamiseks