Ado-Metsa kinnistu detailplaneering

Tori Vallavolikogu 22.03.2023 otsusega nr 150 algatati detailplaneeringu koostamine Elbu külas Ado-Metsa kinnistul.

Algatamine 

KSH eelhinnang

Lähteseisukohad planeeringu koostamiseks

Planeeringu eskiis avalikul väljapanekul

 

Tori Vallavalitsus korraldas Ado-Metsa kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku perioodil 14.09-13.10.2023.

Seletuskiri

Põhijoonis

Tugijoonis

Asukohaskeem

 

Avalikul väljapanekul esitatud arvamused 

Transpordiameti arvamus

Keskkonnaameti arvamus

Planeeringu eskiis kooskõlastamiseks/arvamuse avaldamiseks

Vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Tori Vallavolikogu võttis 18. jaanuari 2024 otsusega nr 229 vastu Elbu külas Ado-Metsa katastriüksuse detailplaneeringu.

Seletuskiri 

Põhijoonis (suur fail)

Asukohaskeem

Tugiplaan (suur fail)

Illustratsioon

Kooskõlastuste koondtabel

 

Tori Vallavalitsus korraldab vastuvõetud planeeringu avaliku väljapaneku 04.03.-02.04.2024. Arvamused planeeringulahenduse kohta esitada hiljemalt 02.04.2024 aadressile tori@torivald.ee või Tori Vallavalitsusele (Pärnu mnt  22, Sindi, Tori vald, 86703 Pärnu maakond).

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 9.04.2024 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses (Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald).