Restaureerimistoetus

1.10.21

Tori vallavolikogu otsusega lõi vald meetme, millega toetatakse enne 1944. aastat ehitatud riikliku kaitse all olevate ehitismälestiste ja valla üldplaneeringuga miljööväärtuslikeks arvatud aladel asuvate ehitiste või ehitiste detailide restaureerimist.

Restaureerimistoetusega soovime kaitsta Tori valla arhitektuuripärandit ning säilitada riikliku kaitse all olevad kinnismälestised, linnaehituslik eripära ja ajalooliselt välja kujunenud miljööpiirkonnad.

Tori vallas on muinsuskaitse all olevaid üksikobjekte 146, neist ehitismälestisi 94 (32 Tori piirkonnas, kolm Sauga piirkonnas, 59 Sindis). Kõigi muinsuskaitseliste objektidega on võimalik tutvuda kultuurimälestiste registris: https://register.muinas.ee. Üldplaneeringuga kehtestatud miljööväärtuslikule alale jääb Sindis veel kümmekond hoonet. Muinsuskaitse all olevate objektide rekonstrueerimine on mõnevõrra kallim kui tavahoonete taastamine. Samas on vallas, eriti Sindi linnas, ehitismälestiste osakaal väga suur.  

Ehitus- ja renoveerimistegevuse intensiivse kasvuga on kujunenud probleemiks väärtuslike ehitusdetailide kergekäeline väljavahetamine miljöösse sobimatute detailide ja materjalide vastu. Restaureerimistoetus võimaldab tasandada uute detailide paigaldamise ning vanade restaureerimise vahelisi hinnaerinevusi ning kallutada elanikke otsustama väärtuslike detailide säilitamise ja keskkonnasäästlikkuse kasuks.

 

Toetust makstakse kahel otstarbel:

  • välispiirdetarindite remontimiseks, restaureerimiseks, hoiu- ja säilitustingimuste tagamiseks ning taastamiseks;
  • ehitiste arhitektuursete originaal- ehk ehitusaegsete detailide (aknaraamid, välisuksed, luugid, varikatused, verandad, rõdud, trepid, fassaadikujunduse elemendid, katusetornid, erkerid, korstnapitsid, käsitsi tehtavad sadeveelehtrid ja -sülitid, piirdeaiad) restaureerimiseks.

Restaureerimistoetust võivad taotleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kelle omandis on riigi kaitse all olevad kinnismälestised või üldplaneeringu järgi miljööväärtuslikul alal asuvad hooned.

Toetuse saamiseks esitatakse vormikohane taotlus vallavalitsuse poolt kinnitatud hindamiskomisjonile.

 

Taotlusele peavad olema lisatud:

  • muinsuskaitse eritingimused, kui kavandatavad tööd eeldavad nende olemasolu;
  • ehitusprojekt, kui kavandatavad tööd eeldavad selle olemasolu;
  • kinnismälestise korral muinsuskaitseameti kooskõlastus;
  • vajadusel muu vajalik projektdokumentatsioon (inventariseerimisjoonised jmt);
  • arhitektuursete detailide ja avatäidete restaureerimise puhul ülesmõõtmisjoonis(ed);
  • tööde eelarve;
  • fotod hoonest ja restaureeritavatest detailidest enne tööde algust;
  • muudest fondidest saadud toetuste kohta info.

Komisjon teeb Tori valla restaureerimistoetuse määramise korras kehtestatud kriteeriumite alusel ettepaneku toetuse eraldamise või mitte eraldamise kohta ja vallavalitsus kinnitab tulemuse. Positiivse rahastamisotsuse korral sõlmitakse toetuse taotlejaga leping. Toetuse väljamaksmine taotlejale toimub pärast lepingus kirjeldatud tööde lõpetamist ning restaureerimistoetuse lõpparuande kinnitamise järel. Lepingu sõlmimist, toetuse maksmist ning kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab komisjon.

Eelarveaasta jooksul sõlmitavad lepingud peavad olema lõpetatud ja lõpparuanded kinnitatud hiljemalt sama eelarveaasta 1. detsembriks. Kui töö jääb tähtajaks lõpetamata või tegemata, võib vallavalitsus komisjoni ettepanekul pikendada töö teostamise tähtaega, kuid mitte rohkem kui ühe aasta võrra pärast taotluse rahuldamise kuupäeva.

Maksimaalne toetuse summa on 10 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% tehtud tööde maksumusest. Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus vastavalt komisjoni ettepanekutele kahe kuu jooksul pärast taotluste esitamist. Taotlusi jooksva aasta toetuse saamiseks saab esitada jooksva kalendriaasta 1. aprillini.

Taotle iseteeninduses

Restaureerimistoetuse taotlus

Restaureerimistoetuse aruanne

 

Lisainfo: Signe Rõngas, tel 525 3189, signe.rongas@torivald.ee

 

2021. a hindamiskomiskon 

Abivallavanem Signe Rõngas – komisjoni esimees;

komisjoni liikmed:

ehitusnõunik Merike Raudsepp;

ehitusspetsialist Kristina Lüüdik;

vallaarhitekt Kristjan Kullerkan;

haldusjuht Maie Põder;

Muinsuskaitseameti Pärnumaa nõunik Helle-Triin Hansumäe.

 

Tori valla restaureerimistoetuse määramise kord