Tori valla rahulolu-uuringu analüüs 2023

21.09.23

Tori valla esimene rahulolu-uuring viidi läbi 3.–30. aprillil 2023 aastal. Uuringu eesmärk on kaardistada Tori valla elanike rahulolu, et saada sisendit Tori valla arengukavas paika pandud mõõdikute seireks ja valla edasise arengu planeerimiseks. 

Ankeet jõudis pea 1350 isikuni, kellest 702 täitsid ankeedi lõpuni. Uuringu analüüsi parema jälgitavuse huvides võetakse käesoleva analüüsi aluseks need 700 vastajat, kelle ankeet on täidetud lõpuni ja kelle elukohaks oli märgitud Tori vald.

Küsimustiku ja analüüsi koostas Tori Vallavalitsuse tellimusel rakendusstatistika magister Kandela Õun.

Tori valla rahulolu-uuringu analüüs 2023

Uuringu lisa. Küsitluse avatud vastused

 

Elanike rahulolu-uuring ei hõlma haridus- ega noorsootöö valdkonda. Üldhariduskoolide ja kutsehariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlusi viib läbi Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga (vt https://hm.ee/rahulolu-haridusega), Tori valla noorsootöö põhjalik uuring telliti 2022. aastal ning sellest saab ülevaate siit: https://www.torivald.ee/uuringud