Ülevaade Tori valla üldplaneeringu ideekorjest

2020. aasta septembrikuus toimus Tori valla kodulehel elektrooniline ideekorje saamaks koostatavasse üldplaneeringusse sisendit elanikelt. Ideekorjesse said kõik soovijad anda mõtteid, kuidas piirkonna elu-olu paremaks muuta. Kokku laekus ideekorjesse nii kaardirakenduse kaudu kui ka e-kirjadega 232 erinevat ettepanekut ja tähelepanekut.

Ideekorje oli anonüümne ehk oma mõtete edastamiseks ei olnud vaja end ID-kaardiga või muul viisil tuvastada. See võimaldas kerge vaevaga oma ideid edastada kuid kaardirakenduse andmete analüüsil ei ole võimalik tuvastada, kas sarnase idee esitajaid oli mitu erinevat isikut või sisestas üks isik korduvalt oma ettepanekut. Seetõttu ei too siinkohal välja numbrilist statistikat esitatud ettepanekute valdkonna ega piirkonna kohta.

Ettepanekud seoses teede ja taristuga

Enim tehti ettepanekuid teedega sealhulgas 33 erinevat ettepanekut seoses olemasolevate kergliiklusteede olukorra parendamisega ja uute kergliiklusteede rajamisega. Uusi kergliiklusteid sooviti nii olemasolevate elamupiirkondade juurde (näiteks Eametsa Nigula teele, Tammistesse Uuemetsa teele ja Randivälja teele, Sindis Kalda teele, Tori kooliteele jne) kui ka suuremate asulate vahele (näiteks Tori ja Jõesuu vahele, Tori ja Sindi vahele, Urge ja Tammiste vahele, Are ja Nurme vahele jne). Lisaks tehti kaks ettepanekut uute kergliiklussildade rajamiseks Pärnu jõele Tori kooli juurde ja Sauga jõele Puti tee piirkonda. Mõlemaid ettepanekuid põhjendati laste koolitee lühendamise vajadusega.

Tervise- ja matkaradadega seoses tehti ettepanek rajada Rääma rabasse laudtee ja vaatetorn.

Oluliseks teemaks oli ettepanekute hulgas külaplatside, mänguväljakute ja spordiväljakute rajamine kohtadesse, kus neid veel ei ole või on ebapiisavad (nt Eametsa, Kilksamale, Tammistesse jne).

Ettepanekud maakasutusega

Neljal korral tehti ettepanek olemasoleva maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast elamumaaks või ärimaaks.

Üldplaneeringu täpsusastmesse mittejäävad teemad

Esitatud 232st ettepanekust valdav enamus olid ettepanekud, mis on üldplaneeringu täpsusastet arvestades liiga detailsed, liiga üldised või teemad, mida ei saa lahendada üldplaneeringuga.

Näiteks toodi mitmel korral välja vajadust pakiautomaatide, sularahaautomaadi ja apteegi järele, haljastuse heakorrastamiseks, sorteeritud jäätmete avalike kogumisvahendite paigaldamiseks, mängu- ja spordiväljakute ning puhkealade heakorrastamiseks või laiendamiseks, pargipinkide paigaldamiseks, teeremondi teostamiseks ja tänavavalgustuse rajamiseks, liikluskorraldusvahendite sh püsivate kiirustõkete paigaldamiseks, erinevate infotahvlite paigaldamiseks ning lisaks tehti ettepanekuid Tori ajaloo ja isikupära välja toomiseks erinevate objektide kaudu.

Kui selliste küsimuste lahendamine on omavalitsuse võimuses, siis toimub see igapäevase töö käigus arvestades arengukavaga seatud prioriteete ning eelarvelisi vahendeid. Kõik ettepanekud on edastatud vastava valdkonna spetsialistidele, kes analüüsivad neid ja tegelevad nendega edasi vastavalt valdkonna eesmärkidele ja võimalustele.

Sigrit Kasemets, üldplaneeringu spetsialist

 

Tutvu ideekorje ettepanekutega SIIN.