Kriisikomisjon

Tori valla kriisikomisjon on Tori valla territooriumil alaliselt tegutsev komisjon, mille eesmärgiks on kriisireguleerimise alaste tegevuste koordineerimine valla territooriumil.

Kriisikomisjoni koosolekute protokollid

Kriisikomisjoni põhimäärus

 

Hoolekandekomisjon

Tori valla hoolekandekomisjoni ülesanneteks on sotsiaalvaldkonna  tegevuste  kavandamine,  vallavalitsusele arvamuste andmine, õigusaktide eelnõude ettevalmistamine, sotsiaaltoetuste määramise menetlemine,    sotsiaalteenuste    osutamise    otsustamine, sotsiaaleluruumide    taotluste läbivaatamine ja seisukoha kujundamine ning sotsiaalvaldkonna küsimuste lahendamine.

Hoolekandekomisjoni moodustamise korraldus

 

Tervise- ja heaolukomisjon

Rahvatervise seaduse kohaselt on kohaliku omavalitsuse üksuste ühiselt täidetav ülesanne maakondlikul tasandil rahvatervise ja sellega tihedalt seotud valdkondade juhtimiseks vajalike võrgustike loomine ja nende töö korraldamine.

Tervise- ja heaolukomisjoni moodustamise korraldus