Vabaühenduste toetuse taotlus

Kes saavad toetust taotleda?
Tegevustoetust võivad taotleda vabaühendused:
 • kes on registreeritud ning on tegutsenud vähemalt üks aasta Tori valla haldusterritooriumil;
 • kes tegelevad Tori valla elanikele ühistegevuse, kultuuri-, spordi- ja tervisetöö ning vabaaja edendamise võimaluste pakkumisega, s.h külaliikumise edendamisega;
 • kellel on täidetud kohustused riigi ja Tori valla ees.
Ühekordset ja omafinantseeringu toetust võivad taotleda vabaühendused:
 • kelle tegevusest saavad osa ja kasu Tori valla elanikud;
 • kelle tegevusse on kaasatud märkimisväärne hulk kasusaajaid Tori vallast;
 • kellel puuduvad riiklike ja kohalike maksude võgnevused.

Mille jaoks saab toetust taotleda?

Toetust antakse tegevuseks, mis toimub Tori valla haldusterritooriumil, on suunatud Tori valla elanikele või tutvustab Tori valda laiemale üldsusele ja on kooskõlas kehtiva Tori valla arengukavaga.

Toetust antakse:
 • tegevustoetusena vabaühendustele taotleja põhikirjaliste või lepingus sätestatud eesmärkide täitmiseks;
 • ühekordse toetusena  Tori valla elanikele suunatud või kohalike elanike korraldatavateks avalikeks sündmusteks ja ühistegevusteks. 
 • omafinantseeringu toetusena vabaühendustele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide omaosaluse katmiseks.

Millal saab toetust taotleda?

Ühekordse toetuse saamiseks, mida eraldatakse vabaühendusele kuni 300 eurot aastas, tuleb esitada vallavalitsusele taotlus kas 15. märtsiks, 15. juuniks, 15. septembriks või 15. novembriks.
Toetust projektide omafinantseeringu tagamiseks kuni 300 euro ulatuses võib taotleda aasta läbi.
Tegevustoetuse ja 300 eurot ületava omafinantseeringu toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus 1. oktoobriks.
 
Taotluse vorm ja õigusaktid

 

Taotlus vabaühendustele toetuse saamiseks Tori valla eelarvest

Vabaühendusele toetuse taotleja aruanne 

 • Täitmiseks arvutis doc
 • Täitmiseks paberil pdf

 

Digiallkirjastatud taotlus saata tori@torivald.ee.

 

 

Vabaühenduste poolt esitatud taotluste hindamise komisjon:

1. Anu Eisenschmidt 
2. Merilin Aaslaid
3. Ants Välimäe 
4. Raigo Paulberg 
5. Ave Lääne
 

Küsimuste korral võtke palun ühendust: arendusspetsialist Ave Lääne, tel 5749 3555, e-post ave.laane@torivald.ee