« Tagasi

Otsitakse sobivaid kohti tuuleparkidele Tori ja Põhja-Pärnumaa vallas

Ettevõtted Sunly Wind OÜ, Metsamaahalduse AS ja OÜ Utilitas soovivad koos välja selgitada, millised kohad Tori valla põhjaosas on sobilikud tuuleparkide rajamiseks. Sellel eesmärgil algatas vallavolikogu 21. jaanuaril kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringu algatamisel ei ole teada, milliseid tuulikuid ja kui palju sooviksid arendajad Tori valla põhjaossa paigutada. Eesmärk on planeeringu käigus välja selgitada võimalike tuuleparkide asukohad ja suurused ning võimalike tuulikute arv ja tehnilised parameetrid konkreetsetes väljavalitud tuuleparkide asukohtades. Lisaks määratakse planeeringu käigus võimalikud liinikoridorid, mis ühendaksid tuuleparke alajaamaga.

Eriplaneeringu koostamise esimeses etapis analüüsitakse kõiki olemasolevaid piiranguid, leitakse piiranguteta kohad, võrreldakse omavahel kõiki tuulikute rajamiseks sobilikke asukohti ning valitakse nendest kõige sobivamad. Tuulikutele sobiva asukoha valimisel arvestatakse looduskaitseliste piirangutega, elamute asukohtadega (tuulik peab olema elamust vähemalt 1000 meetri kaugusel), kaugusega kõrgepingeliinidest ja maanteedest (sõltub tuulikute kõrgusest), riigikaitseliste radarite töökindluse tagamisega, väärtuslike maastikega, rohelise võrgustiku toimimise tagamisega, sotsiaalsete ja muude asjakohaste aspektidega. Eriplaneeringu esimeses etapis välja selgitatud tuulikute rajamiseks sobivad asukohad kinnitatakse Tori vallavolikogu otsusega. Eriplaneeringu teises etapis koostatakse esimeses etapis väljavalitud asukohtadele täpne lahendus ehk määratakse ehitiste paiknemine planeeringualal, vajalike tehnovõrkude asukohad jms. Lisaks viiakse läbi täiendav keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike uuringutega. Ka teise etapi tulemus kinnitatakse vallavolikogu otsusega, kui kõik vajalikud kooskõlastused on saadud ja rahandusministeerium on planeeringu heaks kiitnud.

Tori vallavolikogu on eriplaneeringu algatamise otsuses öelnud, et kohaliku omavalitsuse või kohaliku kogukonna saadav hüvitis või kasu kavandatavast suurarendusest lepitakse kokku planeeringu koostamise käigus enne planeeringu kehtestamist. See, milles saadav kasu väljendub, kes on kasusaajad ja kui suur on saadav kasu, selgub planeeringu käigus läbirääkimise tulemusel.

Eriplaneeringu algatamisega vallavolikogu poolt algas planeeringu koostamise pikk protsess, mis koosneb kahest etapist.

 

Esimene etapp koosneb järgmistest tegevustest:

 • esmalt teavitatakse planeeringu algatamisest planeeringu koostamisse kaasatud ametkondi, asutusi ja vallaelanikke, misjärel saavad vajadusel kõik asjast huvitatud isikud vallavalitsusele teada anda, millega tuleb planeeringu koostamisel kindlasti arvestada;
 • seejärel leiab vallavalitsus hanke kaudu ettevõtja, kes hakkab teostama tuuleparkide asukohavalikut, läbi viima sellega seonduvat keskkonnamõju strateegilist hindamist ning korraldama vajalike uuringute teostamist.
 • Eeldatavalt maikuuks on planeeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija selgunud, seejärel koostavad töö teostajad planeeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsuse. Planeeringu lähteseisukohtades kirjeldatakse täpsemalt planeeringu koostamise vajadust, eesmärki ja ülesandeid, mida planeeringuga kavatsetakse lahendada, esitatakse planeeringu koostamise eeldatav ajakava ning antakse ülevaade planeeringu koostamiseks vajalike uuringute tegemisest ja kaasatavatest isikutest. Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsuses kirjeldatakse keskkonnamõju hindamise ulatust ja eeldatavat ajakava ning planeeringu rakendamisega eeldatavalt kaasneda võivat olulist keskkonnamõju, sealhulgas mõju inimese tervisele, piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkust, võimalikku mõju Natura 2000 võrgustiku alale, ja tuuakse välja muu planeeringu koostamise korraldajale teadaolev asjasse puutuv teave, sh mõju hindamiseks vajalike uuringute kirjeldus.
 • Kui planeeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsus on valminud, teavitab vallavalitsus sellest valla kodulehe, ajalehtede Pärnu Postimees ja Tori Valla Teataja ning sotsiaalmeedia kaudu, et iga asjast huvitatu saaks tutvuda nende dokumentidega avaliku väljapaneku ajal ja arutleda nende üle avalikel aruteludel, mis eeldatavalt toimuvad käesoleva aasta oktoobris-novembris.
 • Kui planeeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsuse kohta on eri asutuste ja elanike tagasiside saadud, algab vajalike uuringute läbiviimine, tuuleparkidele sobivate asukohtade otsimine ning keskkonnamõju hindamine. Selle etapi ajakulu sõltub suuresti läbiviidavate uuringute kestvusest. Eeldatavalt kulub tuuleparkide asukohavalikuks ja selle keskkonnamõju hindamiseks pool aastat.
 • Kui planeerija koostatud planeeringulahendus on valminud ja keskkonnamõju hindamise aruanne koostatud, teavitab vallavalitsus sellest valla kodulehe, ajalehtede Pärnu Postimees ja Tori Valla Teataja ning sotsiaalmeedia kaudu, et iga asjast huvitatu saaks tutvuda välja valitud tuuleparkide asukohtade ja asukohavaliku põhjendustega ning keskkonnamõju hindamise aruandega nende avaliku väljapaneku ajal, samuti arutleda nende üle avalikel aruteludel, mis eeldatavalt toimuvad järgmisel aastal suve lõpus või sügise alguses.
 • Kui planeeringulahenduses ja keskkonnamõju hindamise aruandes on täpsustatud nende dokumentide avalikustamisel, kooskõlastamisel ja avalikel aruteludel üles kerkinud teemasid ning leitud kõigi osapoolte jaoks sobilik lahendus, teeb Tori vallavolikogu otsuse tuuleparkide asukohavaliku kohta. Kõige optimistlikuma ajakava järgi võib see toimuda 2022. aasta oktoobris.

 

Alles siis, kui kõik eelnimetatud tegevused on tehtud ja vallavalitsus kinnitanud tuuleparkide asukohad, algab eriplaneeringu teine etapp ning kavandatavate tuulikute täpsem planeerimine ja nende mõju hindamine. Ka selles planeeringu etapis on ette nähtud planeeringulahenduse ja keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu, mille ajal on igaühel võimalik esitada oma arvamusi ja ettepanekuid planeeringulahenduse kohta.

Kõigist kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus koostatud dokumentidest ja avalikest aruteludest teavitatakse valla kodulehel, valla ajalehes ja maakonnalehes. Kes soovib olla kindlasti kaasatud planeeringumenetlusse ja saada personaalseid teavitusi valminud planeeringumaterjalide ja avalike arutelude kohta, palun enda kaasamissoovist teada anda kirjutades e-posti aadressil sigrit.kasemets@torivald.ee.

 

 Eriplaneeringu algatamise etapid
 1. Eriplaneeringu algatamisest teavitamine (veebruar 2021).
 2. Hanke korraldamine ja töö teostaja kinnitamine (märts-mai 2021).
 3. Planeeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kava koostamine (suvi 2021).
 4. Töö alusmaterjali avalikustamine ning tagasiside küsimine (oktoober-november 2021).
 5. Algab vajalike uuringute läbiviimine, tuuleparkidele sobivate asukohtade otsimine ning keskkonnamõju hindamine (detsember 2021 – juuni 2022).
 6. Planeeringulahenduse ja keskkonnamõju hindamise aruande teatavaks tegemine eri kanalites (valla koduleht, Pärnu Postimees, Tori Valla Teataja, sotsiaalmeedia) ja tagasiside küsimine nii avalikul väljapanekul kui avalikul arutelul (suvi 2022).
 7. Kui on leitud kõigi osapoolte jaoks sobilik lahendus, teeb vallavolikogu otsuse tuuleparkide asukohavaliku kohta (oktoober 2022).

 

Põhja-Pärnumaa vallavolikogu algatas 16.12.2020. a Sunly Wind OÜ, Metsamaahalduse AS, Vayu Energia OÜ ja OÜ Utilitas taotluste alusel kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise, et leida planeeringualadel tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad. Planeeringuala koosneb kolmest erinevast alast, millest kaks ala piirnevad Tori valla territooriumiga. Üks planeeringuala piirneb Parisselja ja osaliselt Elbu küla territooriumiga ja teine ala Mannare, Piistaoja, Tohera ja Aesoo küladega. Eriplaneeringuala kaartide ja eriplaneeringu algatamise otsusega on võimalik tutvuda Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.

Tori vallavalitsus on kaasatud Põhja-Pärnumaa eriplaneeringu menetlusse. Jälgime planeeringu kulgu ja planeeringu käigus valminud dokumente ning vajadusel kaasame omalt poolt kinnistuomanikke, kui selgub, et kavandatava tuulepargi asukoht võib mõjutada Tori vallas asuvate kinnistute omanikke. Kes soovib olla kindlasti kaasatud Põhja-Pärnumaa valla eriplaneeringu menetlusse ja saada personaalseid teavitusi valminud planeeringumaterjalide ja avalike arutelude kohta, palun enda kaasamissoovist teada anda kirjutades e-posti aadressil vald@pparnumaa.ee.

 

Sigrit Kasemets

Üldplaneeringu spetsialist