« Tagasi

Alustatud on Tori valla põhjaosa eriplaneeringu detailse lahenduse koostamisega

Jaanuaris 2024 võttis Tori Vallavolikogu vastu Tori põhjaosa eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) esimese etapi aruande. Eavere, Niidu ja Tabria külades asuvate eelvaliku alade 1.1, 1.2 ja 1.3 edasiseks uurimiseks ja ehitistele sobivate täpsete asukohtade väljaselgitamiseks avaldas soovi OÜ Utilitas Wind. Eriplaneeringu detailse lahenduse koostamiseks ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks korraldasime riigihanke. Edukaks tunnistati Plannum OÜ ja OÜ Roheplaan (poolt esitatud ühispakkumus. Juunis lepiti kokku täpsem tööde ajakava eesmärgiga jõuda eriplaneeringu detailse lahenduseni jaanuaris 2026.

Käesoleval aastal teostatakse täiendav keskkonnamõju strateegiline hindamine koos vajalike uuringute ja ekspertiisidega. Praegu toimuvad Eavere, Niidu ja Tabria külades asuvatel eelvaliku aladel 1.1, 1.2 ja 1.3 kohapealsed ülevaatused, mille käigus täpsustatakse kõigi looduskaitseliste objektide asukohad ja teostatakse füüsilised loendused. 2025. aastal koostatakse tehtud uuringute ja ekspertiiside tulemusi arvestades eriplaneeringu detailse lahenduse ja KSH aruande eelnõu ning toimub selle kooskõlastamine, täiendamine ja arutelud kogukonnaga. Ka selles planeeringu etapis on ette nähtud planeeringulahenduse ja keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu, mille ajal on igaühel võimalik esitada oma arvamusi ja ettepanekuid planeeringulahenduse kohta. Ajakava järgi on planeeritud eriplaneeringu detailse osa esitamine järelevalvesse november-detsember 2025.

Eriplaneeringuala kaartide ja eriplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Tori valla kodulehel https://www.torivald.ee/valla-pohjaosa-tuuleparkide-eriplaneering.

Eelvaliku alad 1.1, 1.2 ja 1.3