« Tagasi

Tammiste külas asuvate Kellukese tee 2 ja Kellukese tee 4 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.02-26.02.2020

Tori Vallavalitsus korraldab Tammiste külas asuvate Kellukese tee 2 ja Kellukese tee 4 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku 13.02-26.02.2020.

Planeeringuala suurus on 28300 m2, maa sihtotstarve on Kellukese tee 2 kinnistul ärimaa 100%, Kellukese tee 4 kinnistul tootmismaa 100%. Planeeringuala piirneb kirdest Kellukese teega, kagust Pärnu-Rakvere-Sõmeru teega, lõunast Välgu maaüksusega, edelast Oblika tn 3 ja Oblika tänava maaüksustega ja loodest Nurmika tn 1, Nurmika tn 3, Nurmika tn 5, Nurmika tn 7, Nurmika tn 9, Nurmika tn 11 ja Kellukese tee 6 maaüksustega.

Planeeringuga kavandatakse riigimaantee poolsele alale moodustada ärimaa krundid ja elamuala poolsele alale elamumaa krundid üksikelamute ja paarismajade ehitamiseks. Planeeringuga kavandatakse Oblika tänavat ja Kellukese teed ühendav tänav. Olemasoleva tiigiga alale planeeritakse avalikult kasutatav pargiala. Kokku on detailplaneeringuga kavandatud 11 uut krunti – 6 elamumaa, 3 ärimaa, 1 transpordimaa ja 1 üldkasutatava maa krunt. Antud planeeringulahendus sobib asukohta hästi, kuna on heaks üleminekuks ärihoonete ja elamualade vahel, järgitud on alaga piirnevate kruntide hoonestuse paiknemise lahendusi ning arvestatud

olemasoleva ja planeeritud hoonestuse arhitektuurse sobivusega. Planeeringulahenduse realiseerimisel laieneb arenev elamurajoon.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab detailplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Avaliku arutelu korraldamine ei ole nõutav, kui detailplaneeringu kohta ei esitatud avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi või kui kõik kirjalikult esitatud arvamused on arvesse võetud.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda alates 13.02 Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja veebilehel www.torivald.ee.