11.03.19

Selgus Tori valla elanike sümboolika eelistus

Vallavalitsuse poolt kokku kutsutud sümboolikakomisjon otsustas, et oma arvamuse uue valla sümboolika osas peavad saama avaldada ka elanikud ning seetõttu viidi läbi rahvahääletus.

Kõik valda sisse kirjutatud inimesed said nädala jooksul näidata oma meelsust võimaliku sümboolika osas, valida oli kolme ideekonkursist sõelale jäänud ja riikliku heraldikakomisjoni poolt heaks kiidetud kavandi vahel – "Raudne liit", "Oda" ja "Hoburaud".

Elektrooniline hääletus toimus VOLIS-e keskkonnas vahemikus 4.03.19 - 8.03.19, paberkujul sai arvamust avaldada 5. märtsil Tori vallavalitsuses Sindis.

Paberil hääletajaid oli kokku 11, kaheksa neist eelistas kavandit "Hoburaud", kolm valisid kavandi "Raudne liit", kavand "Oda" ühtegi paberil antud häält ei saanud. Elektrooniliselt hääletas kokku 115 inimest ning kõige enam meeldis ka elektroonselt hääletajatele kavand "Hoburaud".

Kokku osales (Rahvastikuregistri andmetel 11 775st inimesest) hääletamisel 126 inimest – hääletuspunktis käis kohal 11 inimest ning elektrooniliselt hääletas 115 inimest ehk kokku rääkis 1,07%  elanikest kaasa sümboolika valimisel.

Hääletustulemused jagunesid järgmiselt:

"Oda" – 28 häält kokku, neist 28 e-hääled, paberkujul 0 häält.

"Hoburaud" – 66 häält kokku, neist 58 e-häält ja 8 paberil häält.

"Raudne liit" – 32 häält kokku, neist 29 e-häält ja 3 paberil häält.

Üks inimene hääletas "Raudse liidu" poolt nii e-hääletades kui paberil, seega jäi kehtima paberil antud hääl (andmetes on muudatus juba sisse viidud).

Hääletustulemused edastatakse volikogu liikmetele, kes langetavad lõpliku otsuse võimaliku sümboolika osas.

 

Toimetaja: KATARIINA VAABEL
11.03.19

Täname kõiki hääletusel osalenuid!

Täname kõiki, kes aitasid kaasa sümboolika valimisel ja andsid oma hääle kõige enam meeldivale kavandile. Avaldame hääletuse tulemused tänase jooksul oma Facebookis ja kodulehel.

Hääletustulemused edastatakse volikogule, kes langetab lõpliku otsuse.

 

 

Toimetaja: KATARIINA VAABEL
4.03.19

Hääletuskeskkond

Hääletama saad siit!

Toimetaja: KATARIINA VAABEL
The selected web content no longer exists.
26.02.19

Tori valla elanikud saavad aidata sümboolikat valida

Tori vald on praegusel kujul juba üle aasta inimeste jaoks üks suur omavalitsus olnud. Oma sümboolikat, mille järgi inimesed meid ära tunneks, pole vallal veel endiselt. Vallavalitsuse poolt kokku kutsutud sümboolikakomisjon otsustas juba eelmisel aastal, et oma arvamuse peavad saama avaldada valla elanikud ning seetõttu korraldame rahvahääletuse. Peale elanikelt arvamuse saamist, langetab lõpliku otsuse volikogu, kuid rahva eelistuse teadmine annab vajaliku sisendi volikogu liikmetele otsustamiseks.

Nüüdseks oleme jõudnud sinnani, et saame tuua elanike ette kolm kavandit, mis on laekunud ideekorjelt ja läbinud ka riikliku heraldikakomisjoni range pilgu: "Raudne liit""Oda" ja "Hoburaud".

"Raudses liidus" kaldu asetsev lainelõige tähistab autori sõnul valda läbivat Pärnu jõge ning kuldne hobuseraud viitab laiemale üldsusele teada ja tuntud Tori hobusekasvandusele, mis on sümbolina lihtsasti Tori vallaga seostatav. Neli naelaauku hobuseraual tähistavad nelja liitunud omavalitsust. Kivikirves sümboliseerib kiviaegset Pulli asulat ning inimeste ettevõtlikkust ja töökust. Roheline värv viitab metsarohkusele, looduskaitsealadele ja puhtale elukeskkonnale. Kuldne (kollane) tähistab väärikust ja tarkust ning samuti ka Tori põrgu liivakivist kaldajärsakuid. Must tähistab ajalugu, viljakust ja elujõudu. Must ja kuldne on viited ka Pärnu maakonna vapivärvidele.

Kavandis "Oda" sümboliseerib autori sõnul lainelõige soiseid alasid, valda läbivat Pärnu jõge ja veekogusid, odaotsad tähistavad lisaks jõule, tugevusele ja kaitsele samuti vanimat teadaolevat inimasulat – Pulli asulat. Hobuseraud viitab Tori hobusekasvandusele ja tähistab ka õnne ja edu. Kuldne värv tähistab viljapõlde ja päikest, must aga viitab metsadele, loodus- ja jahiturismile ning sümboliseerib ajaloolisi tööstusi. Kavand „Hoburaud" sümboliseerib samu väärtuseid, vaid ilma oda otsteta.

Hea Tori valla elanik! Palun anna oma hääl kavandile, mis Sinu arvates sobiks Tori valla uueks sümboolikaks. Elektrooniline hääletus toimub VOLIS-e keskkonnas, kuhu saab valla kodulehe esilehelt, vahemikus 4.03.19 - 8.03.19. Hääletada saavad rahvastikuregistri andmetel Tori valda sisse kirjutatud inimesed ning igaühel on üks hääl.

Paberil on võimalik oma arvamust avaldada 5. märtsil Tori vallavalitsuses Sindis (Pärnu mnt 12, Sindi) kell 8.00 -17.00. Kui hääletatakse nii paberil kui elektroonselt, jääb kehtima paberil antud hääl.

Hääletustulemused edastatakse volikogu liikmetele, kes langetavad lõpliku otsuse võimaliku sümboolika osas.

Vaata lisainfot sümboolika leidmise kohta www.torivald.ee/sumboolika 

 

Kandela Õun

Tori Valla sümboolikakomisjoni esimees

Toimetaja: KATARIINA VAABEL
21.02.19

Tori valla sümboolika rahvahääletus

Hea Tori valla elanik! Palun anna oma hääl kavandile, mis Sinu arvates sobiks Tori valla uueks sümboolikaks.

Elektrooniline hääletus toimub VOLIS-e keskkonnas, kuhu saab meie kodulehe esilehelt, vahemikus 4.03.19 - 8.03.19. 

Hääletustulemused edastatakse volikogu liikmetele, kes langetavad lõpliku otsuse võimaliku sümboolika osas.

Hääletada saavad rahvastikuregistri andmetel Tori valda sisse kirjutatud inimesed ning igaühel on üks hääl.

Paberil on võimalik oma arvamust avaldada 5. märtsil Tori vallavalitsuses Sindis (Pärnu mnt 12, Sindi). Kell 8.00 -17.00.

Kui hääletatakse nii paberil kui elektroonselt, jääb kehtima paberil antud hääl.

Valida saab kolme kavandi vahel:

1) Kavand "Raudne Liit" 

2) Kavand "Oda"

3) Kavand "Hoburaud"

Toimetaja: KATARIINA VAABEL
19.02.19

Ülevaade Tori valla sümboolikaotsingutest

Pea aasta tagasi ehk 2018. aasta märtsis moodustas Tori vallavalitsus Tori valla sümboolikakomisjoni, mille liikmed on Ants Lopsik, Argo Juske, Heiki Mägi, Kandela Õun, Kristjan Kullerkan, Mart Ruumet, Mihkel Kalamees, Piret Kallas, Raigo Paulberg, Tiia Kass. Komisjoni esimees on volikogu liige Kandela Õun ning komisjoni tööd koordineerib vallavalitsuse noorsootöö nõunik Erika Nõmm.

Komisjon korraldas vallale uue sümboolika leidmiseks ideeotsingu ja kinnitas vastava korra. Konkurss kestis terve aprillikuu ning tulemusena laekus 73 vapi ja lipu kavandit 23 autorilt. Komisjon tutvus esitatud töödega ja valis seejärel välja seitse tööd, mille autorite vahel jaotati võrdselt ideeotsingu preemiafond 1000 €.

Neli tööd („Vanapagan", „Oda", „Raudne liit", „Inimene ajas"), mida komisjoni liikmed hindasid parimateks, saadeti arvamuse avaldamiseks Kohaliku omavalitsuse üksuste lippude ja vappide kavandite heraldikanõuetele vastavuse hindamise ekspertkomisjonile.

Riikliku komisjoni hinnangul ei sobinud saadetud kavanditest „Vanapagan" üldse ja teised kolm vajasid vähemal või rohkemal määral kohandamist. Valla poolt esitati vaidlustus „Vanapagana" arvamuse kohta 8. juunil, kuid sellele vastati taas, et kavand ei vasta heraldikanõuetele ja ei sobi omavalitsuse vapikujundusse. Võttes arvesse kogukonna huvigruppide ja riikliku heraldikakomisjoni arvamust, otsustas sümboolikakomisjon vanapaganat kujutava kujundi kõrvale jätta ning edasi minna teistega.

Sümboolikakomisjon tegi otsuse, et Tori valla sümboolika osas peaks tegema otsuse rahvas ning selleks oleks tarvilik läbi viia rahvahääletus. Juunikuu Tori Valla Teatajas ilmus noorsootöö nõuniku Erika Nõmme lugu sümboolikaotsingutest. Augusti lõpus ilmus vallalehes Katariina Vaabeli artikkel „Arengud valla sümboolika otsimises".

22. augustil saadeti ekspertkomisjonile uus päring hinnangu andmiseks „Oda" ja „Raudne liit" kavanditele, mida oldi vahepeal korrigeeritud ja viidud vastavusse riikliku komisjoni soovitustega. Küsiti ka soovitusi vapi- ja lipukavandite mõõtude osas.

4. septembril tuli vastus ekspertkomisjonilt ning „Oda" kavand pälvis ekspertide poolt kõige enam tunnustust ja vastas heraldikanõuetele nii vapi kui lipu osas. Kavand „Raudne liit" vastas nõuetele osaliselt, kuid vajas täiendavat korrigeerimist.

Sügisel kogunes sümboolikakomisjon ning oli vaja otsustada, kas valida kahe heaks kiidetud sümboolika vahel või võtta aega ja otsida koostööpartner, kes teeks veel võimalikke variante. Otsustati tellida kohalikust reklaamibüroost mõned uued kavandid ning siis otsustada.

2018. aasta oktoobris telliti reklaamiagentuurilt Parool sümboolikakavandid, mis saadeti riiklikule komisjonile hinnangu andmiseks. 2019. aasta jaanuari lõpus tuli vastus riiklikult heraldikakomisjonilt, mis ütles, et kavandid ei vastanud heraldikanõuetele ning soovitati tagasi pöörduda 4. septembril saadud tagasiside juurde ning minna edasi kavanditega „Raudne Liit" ja „Oda". Nende kahe kavandi autorid korrigeerisid kavandid vastavalt ekspertkomisjoni soovitustele.

4. veebruaril 2019 kogunes valla sümboolikakomisjon, kes otsustas, et tuleb korraldada rahvahääletus kahe kavandi vahel, kuid lisati ka üks veidi modifitseeritud variant kavandist „Oda".

Rahvahääletusele tuleb seega kolm kavandit ning hääletus toimub keskkonnas VOLIS. Hääletada saab viie tööpäeva jooksul ning igaühel on võimalus anda üks hääl. Hääletada saavad kõik Tori valda sisse kirjutatud inimesed. Tori vallavalitsuses Sindis saab paberil hääletada ühel päeval.

Täpsemad kuupäevad on selgumisel.

 

Lisainfo:

Katariina Vaabel

katariina.vaabel@torivald.ee 

 

Toimetaja: KATARIINA VAABEL