Restaureerimistoetus

Restaureerimistoetusega toetatakse enne 1944. aastat ehitatud riikliku kaitse all olevate ehitismälestiste ja miljööväärtuslikel aladel asuvate ehitiste või ehitiste detailide restaureerimist. Maksimaalne toetuse summa on 10 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% tehtud tööde maksumusest. Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus vastavalt komisjoni ettepanekutele kahe kuu jooksul pärast taotluste esitamist. Taotlusi saab esitada jooksva kalendriaasta 1. aprillini.

Kes saavad toetust taotleda?

Restaureerimistoetust võivad taotleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kelle omandis on riigi kaitse all olevad kinnismälestised või üldplaneeringu järgi miljööväärtuslikul alal asuvad hooned.

Mille jaoks saab toetust taotleda?

Toetust makstakse kahel otstarbel:

  • välispiirdetarindite remontimiseks, restaureerimiseks, hoiu- ja säilitustingimuste tagamiseks ning taastamiseks;
  • ehitiste arhitektuursete originaal- ehk ehitusaegsete detailide (aknaraamid, välisuksed, luugid, varikatused, verandad, rõdud, trepid, fassaadikujunduse elemendid, katusetornid, erkerid, korstnapitsid, käsitsi tehtavad sadeveelehtrid ja -sülitid, piirdeaiad) restaureerimiseks.

Kuidas toetust taotleda?

Toetuse saamiseks esitatakse vormikohane taotlus vallavalitsuse poolt kinnitatud hindamiskomisjonile. 

Taotlusele peavad olema lisatud:

  • muinsuskaitse eritingimused, kui kavandatavad tööd eeldavad nende olemasolu;
  • ehitusprojekt, kui kavandatavad tööd eeldavad selle olemasolu;
  • kinnismälestise korral muinsuskaitseameti kooskõlastus;
  • vajadusel muu vajalik projektdokumentatsioon (inventariseerimisjoonised jmt);
  • arhitektuursete detailide ja avatäidete restaureerimise puhul ülesmõõtmisjoonis(ed);
  • tööde eelarve;
  • fotod hoonest ja restaureeritavatest detailidest enne tööde algust;
  • muudest fondidest saadud toetuste kohta info.

Taotle iseteeninduses

Restaureerimistoetuse taotlus (doc)

Restaureerimistoetuse aruanne (doc)

 

 

Küsimuste korral palume pöörduda abivallavanem Signe Rõngase poole, tel 525 3189, signe.rongas@torivald.ee

Tori valla restaureerimistoetuse määramise kord

 

Hindamiskomisjon

Signe Rõngas – komisjoni esimees; 
Merike Raudsepp – komisjoni liige; 
Kristjan Kullerkan – komisjoni liige; 
Maie Põder – komisjoni liige; 
Helle-Triin Hansumäe – komisjoni liige.
 

Toetuse saajad 2022

Toetuse saajad 2021