Projekt "Tori Põhikooli energiatõhususe tõstmine"

Projekti nimi: Tori Põhikooli energiatõhususe tõstmine

Projekti lühikirjeldus: Projekti eesmärk on Tori Põhikooli hoonesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine viies koolihoone vastavusse vähemalt energiatõhususe miinimumnõuetega, mille tulemusena on hoone rekonstrueeritud energiasäästlikumaks ning vähenenud on ülalpidamiskulud.

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Meede: Kliima 2.8.1 Avaliku sektori hoonete energiatõhususe ja taastuvenergia programm

Toetuse summa: 1 339 897,60 eurot

Omafinantseeringu summa: 753 692,40 eurot

Projekti kogumaksumus: 2 093 590,00 eurot

Projekti kestus: 02.05.2024 – 04.12.2026

Tori valla rahvastikuanalüüsi ja -prognoosi koostamine ning haridusteenuste piirkondliku vajaduse analüüs

Projekti nimi: Tori valla rahvastikuanalüüsi ja -prognoosi koostamine ning haridusteenuste piirkondliku vajaduse analüüs

Projekti lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks on Tori valla rahvastikuanalüüsi ja -prognoosi koostamine ning haridusteenuste piirkondliku vajaduse analüüs. Koostatava töö põhifookus on Tori valla rahavastikuanalüüsi ja –prognoosi koostamisel, mida tehakse nii valla kui terviku kui ka peamiste piirkondade (Are, Sauga, Sindi, Tammiste, Tori) lõikes. Lisaks rahvastikuandmetele analüüsitakse ka haridusteenuste tarbimise mustreid ja sellest lähtuvalt koostatakse ka piirkondlik haridusteenuste vajaduse prognoos. Rahvastikuarengute analüüs ja prognoos arvestab ka Tori valla üldplaneeringu, arengukava ja valdkondlike arengukavade koostamiseks tarvilikke formaate, mh koostatakse rahvastiku demograafiline ülevaade kõigi valla asustusüksuste (45) lõikes. Analüüsitakse ka haridusteenuste tarbimise mustreid ja sellest lähtuvalt koostatakse piirkondlik haridusteenuste vajaduse prognoos.

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Toetuse summa: 7600,60 eurot

Omafinantseeringu summa: 3257,40 eurot

Projekti kogumaksumus: 10 858,00 eurot

Projekti kestus: 01.02.2024 – 30.04.2024

 

Projekt „Sindi terviseradade arendus“

Projekti nimi: Sindi terviseradade arendus
Projekti lühikirjeldus: Eesmärgiks on korrastada olemasolevat terviserada ja laiendada seda Pärnu jõe ääres Sindi kärestikukeskuse suunas, ühendades selle kaldapromenaadiga. Eesmärk on välja arendatud mitmekülgne liikumisharrastuse kompleks kus on võimalikud tegevused: jooksmine; käimine, rattasõit, suusatamine, discgolf, kelgu- ja suusanõlv, pallimängude harrastamine, uisutamine, ujumine, jõulinnaku kasutamine.
Rakendusüksus: Kultuuriministeerium
Meede: 2023- 2026 regionaalsete tervisespordikeskuste edasiarendamise toetuste taotlusvoor (Kultuuriministeerium)
Toetuse summa: 160 000,00
Omafinantseeringu summa: 160 000,00
Projekti kogumaksumus: 320 000,00
Projekti elluviimise aeg: 01.01.2023 - 31.12.2026
 
 

URBACT projekt Econnecting: Green civic decisions for proximity territories

Projekti nimi: Econnecting: Green civic decisions for proximity territories

URBACT programmi eesmärk on toetada säästvat ja lõimuvat linnaarengut Euroopa linnades ja linnapiirkondades. URBACTi võrgustikes vahetavad linnad ja linnapiirkonnad kogemusi ja teadmisi, et ühes kohas järeleproovitud väärtuslikke kogemusi saaks rakendada mujal.

Projekti lühikirjeldus: projekt hõlmab 9 Euroopa linnad 9 erinevast Euroopa riigist, kes teevad koostööd, et luua ühine integreeritud lahendus linnade ja maapiirkondade ühendamisele, mis põhinevad sellistel kontseptsioonidel nagu

rohelised kogukonnad, säästev ja kasutajakeskne liikuvus, koosloome, juurdepääsetavus, targad linnad ja integreeritud jätkusuutlik areng. Projekti eesmärk on määratleda funktsionaalsete piirkondade (linnad ja maapiirkonnad) strateegiad ja ühildada piirkondade jätkusuutliku arengut, heaolu ja tugevate sotsiaalsete sidemete loomist, kaasates kodanikke.

Projekti rahastamine: Programm URBACT IV 2021-2027

Toetuse summa: 57 168,30

Omafinantseeringu summa: 24 500,70

Projekti kogumaksumus: 81 669,00

Projekti elluviimise aeg: 01.06.2023 – 28.11.2025

 

 

Projekt „Sindi kärestiku veespordi ja veeturismi keskuse väljaarendamine I etapp“

Projekti nimi: Sindi kärestiku veespordi ja veeturismi keskuse väljaarendamine I etapp

Projekti lühikirjeldus: Sindis Pärnu jõele paisu lammutamise järel loodud kärestikule rajatakse rahvusvahelistele standarditele vastav aastaringne veespordi ja veeturismi keskus. Projekti lõpuks valmib selle I etapp ehk veepealne treenimis- ja võistlustaristu Pärnu jõel ning kaldapealne publikuala.

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Meede: RE.3.1 Riigieelarvelised toetused (varasemalt hasartmängumaksu toetused)

Taotlusvoor: 2021 - Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede hasartmängumaksust - 09.04.2021-05.05.2022

Toetuse summa: 396 385,00

Omafinantseeringu summa: 306 375,80
Projekti kogumaksumus: 702 760,80

Projekti elluviimise aeg: 14.10.2021 - 13.10.2023

 

Tori valla rohevõrgustiku analüüs ning rohevõrgustiku toimimise tagamiseks vajalike tingimuste määramine

Projekti nimi: Tori valla rohevõrgustiku analüüs ning rohevõrgustiku toimimise tagamiseks vajalike tingimuste määramine

Projekti lühikirjeldus: Projekti raames analüüsitakse Tori valla rohevõrgustikku, rohevõrgustikku kuuluvate alade väärtuseid, rohevõrgustiku sidusust ja toimimist ohustavaid tegureid ning rohevõrgustiku toimimise tagamiseks vajalikke tingimusi. Töö tulemusi kasutatakse Tori valla üldplaneeringu koostamisel rohevõrgustiku ja selle kaitse- ning kasutustingimuste määramisel. Samuti erinevate arendusprojektide kohta arvamuse kujundamisel.

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Toetuse summa: 10 651,20 eurot

Omafinantseeringu summa: 4 564,80 eurot

Projekti kogumaksumus: 15 216,00 eurot

Projekti kestus: 07.10.2022 - 31.05.2023

Kilksama kergliiklustee

Projekti nimi: Kilksama kergliiklustee
Projekti lühikirjeldus: Sauga aleviku Kilksama külla 19214 Jänesselja-Urge tee äärde kergliiklustee ehitamine 2,113 kilomeetri ulatuses.
Projekti algus ja lõpp: 01.07.2019 - 31.08.2023
Meede: 2014-2020.9.1 Linnapiirkondade jätkusuutlik areng
Taotlusvoor: 9.1.1, 9.1.2 - Linnapiirkondade jätkusuutlik areng - 03.09.2018-25.04.2022
Projekti kogumaksumus: 652 483,08
Toetuse summa: 262 275,00
Omafinantseering: 390 208, 08
 
 
 
 

Projekt "Pärnu mnt. 51, Sindi kortermaja terviklik rekonstrueerimine"

Projekti nimi: Pärnu mnt. 51, Sindi kortermaja terviklik rekonstrueerimine

Projekti lühikirjeldus: Toetust taotletakse korterelamu tervikliku rekonstrueerimise eesmärgil. Tulenevalt asjaolust, et tegemist on ehitismälestisega (reg nr 16788), on planeeritud rekonstrueerimistööde elluviimisel hoone energiatõhususearvu väärtust tõsta vähemalt energiatõhususarvuni D, hetkel taotluses esitatava mõõdetud energiakasutuse andmetel põhineva energiamärgise väärtus H (vastavalt Määruse § 16 lõige 2). Ajaloost: Pärnu mnt 51 hoone pärineb Sindi vabrikuhoonestuse vanimast kihistusest,

Rakendusüksus: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus

Meede "20.4.1 Energiatõhususe suurendamine"

Toetuse summa: 386 564,99 eurot

Omafinantseeringu summa: 386 564,99 eurot

Projekti kogumaksumus: 773 129,98 eurot

Projekti kestus: 01.11.2020 - 31.12.2024

 

Projekt "Looduspõhiste lahenduste pilootalade loomine elurikkuse suurendamiseks Tori vallas"

Projekti nimi: Looduspõhiste lahenduste pilootalade loomine elurikkuse suurendamiseks Tori vallas

Projekti lühikirjeldus: Projektiga rajatakse Sindi linna kliimamuutuste leevendamiseks haljasala ja Tori valla eri piirkondadesse neli looduspõhist näidisala. Projekt aitab kaasa kliimamuutuste leevendamisele Tori vallas ning teadlikkuse tõstmiseks kogukonnas viiakse läbi koolitusprogramm.

Rakendusüksus: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Meede "2014-2021.1.6 Climate Change Mitigation and Adaptation"

Toetuse summa: 215 339,44 eurot

Omafinantseeringu summa: 38 001,08 eurot

Projekti kogumaksumus: 253 340,52 eurot

Projekti kestus: 23.09.2022 - 31.10.2023

Projekti rahastusprogramm: Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014–2021 programm "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine"

 

Projekt "Sindi Seltsimaja energiatõhususe tõstmine"

Projekti nimi: Sindi Seltsimaja energiatõhususe tõstmine

Projekti lühikirjeldus: Sindi Seltsimaja on ehitatud 1960.-date alguses. Hoone näol on tegemist piirkonna suurima kultuurikeskusega, mis on pidevas aktiivses kasutuses. Hoone suured ülalpidamiskulud ja halb sisekliima muudavad hoone igapäevase kasutamise kulukaks ja kasutajatele ebatervislikuks. Rekonstrueerimisprojekti käigus ehitatakse ümber hoone tehnovõrgud ehk ventilatsiooni- ja jahutussüsteem, maja viiakse üle kaugküttele jms. Hoone viiakse vastavusse vähemalt energiatõhususe miinimumnõuetega

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Meede „Kliima 2.9.1 Avaliku sektori hoonete energiatõhusus"

Toetuse summa: 806 223,30 eurot

Omafinantseeringu summa: 927 776,70 eurot

Projekti kogumaksumus: 1 734 000,00 eurot

Projekti kestus: 18.05.2022 - 15.05.2025

Projekt "Allika ja Nigula JJT"

Projekti nimi: Allika ja Nigula JJT

Projekti lühikirjeldus: Allika ja Nigula jalgratta- ja jalgtee rajamisega luuakse ohutu liikumisvõimalus jalakäijatele, jalgratturitele ja teistele kergliiklusvahenditega liiklejatele Eametsa elamurajoonist nii Sauga alevikku, kus asuvad piirkonna pood ja avalikud teenused, kui ka üle Sauga jõe Nurme külla, kus asuvad Sauga Põhikool ja töökohad.

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Meede "KOVide investeeringud jalgratta- ja/või jalgteedesse (siseriiklik)"

Toetuse summa: 475 998,38 eurot

Omafinantseeringu summa: 317 156,55 eurot

Projekti kogumaksumus: 793 154,93 eurot

Projekti kestus: 18.04.2022 - 17.04.2024

 

Projekt "Kalurite tee 6 hoonete lammutamine"

Projekti nimi: Kalurite tee 6 hoonete lammutamine

Rahastaja: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetus

Toetuse nr: KOV-324 

Toetuse summa: 10 008 eurot

Omafinantseeringu summa: 4752 eurot

Projekti kogumaksumus: 14 760 eurot

Projekti elluviimise tähtaeg: 27.05.2023

Projekti eesmärk: kasutuseta hoonete ja rajatiste lammutamine, krundi korrastamine ja haljastamine

Projekt "Jõesuu lasteaia hoone lammutamine"

Projekti nimi: Jõesuu lasteaia hoone lammutamine

Rahastaja: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetus

Toetuse nr: KOV-321 

Toetuse summa: 44 184 eurot

Omafinantseeringu summa: 18 936 eurot

Projekti kogumaksumus: 63 120 eurot

Projekti elluviimise tähtaeg: 27.05.2023

Projekti eesmärk: kasutuseta hoone lammutamine, krundi korrastamine ja haljastamine

Pumptrack Sindis

26.03.24

Tori Vallavalitsus projekteerib ja rajab projekti „Pumptrack Sindis" raames Sindi linna Sindi Gümnaasiumi kõrval asuvasse Kooli parki pumptrack'i raja, mille eesmärgiks on aidata kaasa eelkõige laste ja noorte liikumisharjumuste suurendamisele.

Projekti toetab Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja PRIA Leader programm.

Toetuse summa: 29 999 eurot

Omafinantseeringu summa: 11 829 eurot

Projekti kogumaksumus: 41 828 eurot

Projekti elluviimise tähtaeg: oktoober 2023

 

 

Tori valla koolide ligipääsetavuse parendamine

20.09.23

Sindi gümnaasiumis ja Tori põhikoolis puudub täna võimalus liikumispuudega õpilastel iseseisvalt koolihoonesse siseneda, kuna puuduvad kaldteed. Kaasava hariduse eesmärgiks on tagada kõigile õppijatele võimalus kvaliteetse hariduse omandamiseks kodulähedases koolis koos teiste omaealistega. Toetuse abil ehitatakse Tori põhikooli sisenemiseks kaldtee, et tagada ligipääs liikumispuudega õpilastele ja inva WC. Sindi gümnaasiumi ehitatakse sisenemiseks kaldtee, hoone sees ühenduspandus ja inva-wc. Projekti tulemusel suureneb Tori valla koolide valmisolek rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, et haridusliku erivajadusega õpilastel oleks võimalik õppida elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult.

Projekti kogumaksumus on 68 016eurot, millest toetusmäär 85%. 

Projekt on rahastatud EL regionaalarengufondi meetmest „Koolivõrgu korrastamine" tegevuse „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse".

 

Tori valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine

Projekti nimetus: Tori valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine

Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Toetuse taotlus nr 17333

Toetuse suurus: 15 730,87 eurot

Omafinantseeringu summa: taotluses kavandatud 3 932,71 eurot, tegelikult 6 901,13 eurot

Projekti kogumaksumus: 22 632 eurot

Projekti kestus: 01.07.2020 - 15.12.2021

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on kaardistada Tori valla territooriumil asuvad müraallikad ja koostada Tori valla mürakaart ning lähtuvalt kaardistatud müraallikatest ja müratasemetest töötada välja müra vähendamise tegevuskava.

 

Ettevõtluse arendamise võimaluste välja selgitamine Tori ja Põhja-Pärnumaa vallas

Projekti nimetus: Ettevõtluse arendamise võimaluste välja selgitamine Tori ja Põhja-Pärnumaa vallas

Rahastaja: Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond (Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus, meede „Üldplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid - 03.02.2020-31.03.2020")

Toetuse taotlus nr 2014-2020.12.01.20-0166

Toetuse suurus: 24 480 eurot

Omafinantseeringu summa: 4 320 eurot, millest pool ehk 2 160 eurot katab Põhja-Pärnumaa vallavalitsus

Projekti kogumaksumus: 28 800 eurot

Projekti kestus: 15.06.2020 - 31.12.2020

Projekti eesmärk: Uuringu eesmärgiks on teha kindlaks Tori ja Põhja-Pärnumaa valdade erinevate piirkondade potentsiaal ja võimalused jätkusuutliku ettevõtluse arendamiseks ning ettevõtluse arendamise alaseks koostööks järgneva 10-15 aasta perspektiivis arvestades seejuures Pärnu maakonna planeeringus seatud valdkondlike eesmärkidega.

Tori valla laulu- ja tantsupidu

Projekti otseseks eesmärgiks on kaasatud ja tugevad kogukonnad Tori piirkonnas ja koha tuntuse tõstmine eestimaalaste ja Eestimaa külaliste seas. Projekti raames viiakse läbi Tori valla laulupidu ja tantsupidu. Selle õnnestumiseks on vaja aktiviseerida veelgi Tori piirkonna ettevõtjaid, erinevaid seltse ja seltsinguid koostööle Tori Vallavalitsusega eesmärgiga arendada ja välja töötada hästi toimiv ja piirkonnale tuntust juurde toov üritus, et seeläbi arendada piirkonna atraktiivsust külastussihtpunktina.

Projekti tegevuskava

 

Turvalised ujumissillad Pärnu jõele

Projekti nimetus: Turvalised ujumissillad Pärnu jõele

Meede: LEADER-projektitoetus

Strateegia meede: 3 Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus

Kohalik tegevusgrupp: Pärnu Lahe Partnerluskogu, LEADER 19.2 toetus

Taotlustoimiku number: 19201900704

Toetuse summa: 13 201.92

Omaosalus: 1 466,88

Abikõlblik summa: 14 668.80

Projekti kestus: 27.08.2019 – 27.08.2021

 

Projekti eesmärgiks on parendada Pärnu jõel asuvatele puhkekohtade turvasust ja keskkonda, millel läbi suurendada turistide arvu piirkonnas, ühtlasi pakkudes paremaid võimalusi ka kohalikele elanikele ja ettevõtjatele.

Projekti käigus paigaldatakse 3 ujumissilda ja riietuskabiini Tammiste külla asukohaga Uuemetsa-Jõe, Pahke tänav ja Niiduaia tee.

 

Uus tn 1, Sindi, Tori vald hoone lammutamine

Projekti nimetus: Uus tn 1, Sindi, Tori vald hoone lammutamine

Rahastaja: Sihtasutus KredEx

Kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetus

Toetuse taotlus nr KOV-085

Toetuse suurus: 14 000 eurot

Omafinantseeringu summa: 6 000 eurot

Projekti kogumaksumus: 20 000 eurot

Projekti kestus: 21.11.2019 - 2020

Projekti eesmärk: Uus tn 1, Sindi, Tori vald hoone täielik lammutamine, lammutusjäätmete käitlemine, krundi korrastamine.

Pargi tee 5, Niidu küla, Tori vald hoone lammutamine

Projekti nimetus: Pargi tee 5, Niidu küla, Tori vald hoone lammutamine

Rahastaja: Sihtasutus KredEx

Kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetus

Toetuse taotlus nr KOV-086

Toetuse suurus: 24 500 eurot

Omafinantseeringu summa: 10 500 eurot

Projekti kogumaksumus: 35 000 eurot

Projekti kestus: 21.11.2019 -2020

Projekti eesmärk: Pargi tee 5, Niidu küla, Tori vald hoone täielik lammutamine, lammutusjäätmete käitlemine, krundi korrastamine.

Sauga valla Urge-Pulli kergliiklustee

Projekti nimetus: Sauga valla Urge-Pulli kergliiklustee

Projekti number: 2014-2020.9.01.18-0058

Projekti algus ja lõpp: 29.12.2017 - 31.12.2020

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Meede: 2014-2020.9.1 Linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Projekti lühikokkuvõte:

Urge ja Pulli külade ühendamine Sindi linnaga kergliiklustee kaudu - Pärnu linnapiirkonna sidususe arendamine.

Projekti eesmärk ja tulemused:

Projekti eesmärk on Tori vallas paiknevate Urge ja Pulli külade ühendamine Sindi linnaga kergliiklustee kaudu ning seeläbi Pärnu linnapiirkonna sidususe parandamine. Projektiga rajatava kergliiklustee tulemusena saavad inimesed turvaliselt kergliiklusteed pidi liigelda Pärnu linnapiirkonda jäävate Urge küla, Pulli küla ja Sindi linna vahel. Kokku rajatakse 1,8 km kaasaegset kergliiklusteed (toetab meetme eesmärki § 3 lg 2 p 1).Suureneb säästva liikumisviisi kasutajate arv, sest rajatav kergliiklustee ühendab omavahel Urge küla, Pulli küla ja Sindi linna ning kergliiklustee äärde jäävad bussi- ja raudteepeatused.

Toetuse suurus: 413 000,00 eurot

Omafinantseeringu summa: 97 435,00 eurot

Projekti kogumaksumus: 510 435,00 eurot

 

   

Sauga aleviku Jänesselja kergliiklustee

Projekti nimetus: Sauga aleviku Jänesselja kergliiklustee

Projekti number: 2014-2020.9.01.18-0057

Projekti algus ja lõpp: 29.12.2017 - 31.12.2020

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Meede: 2014-2020.9.1 Linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Projekti lühikokkuvõte: Sauga aleviku Jänesselja tänava äärde kergliiklustee ehitamine 500 meetri ulatuses.

Projekti eesmärk ja tulemused: Projekti eesmärk on Sauga aleviku ja Pärnu linna ühendamine kergliiklusteega ning seeläbi Pärnu linnapiirkonna sidususe parandamine. Kavandatava Sauga alevikku läbiva Jänesselja tänava äärse kergliiklustee tulemusena saavad inimesed turvaliselt kergliiklusteed pidi liigelda Sauga aleviku siseselt, turvaline liiklemine on tagatud nii Pärnu linna kui Eametsa küla poolt tulijatele. Kokku rajatakse 0,5 km kaasaegset kergliiklusteed. Suureneb säästva liikumisviisi kasutajate arv, sest rajatav kergliiklustee ühendab omavahel Pärnu linna ja Sauga alevikus paiknevad tööstus- ning teenindusettevõtted, bussipeatused, noortekeskuse, lasteaia ja kaupluse.

Toetuse suurus: 97 750,00 eurot

Omafinantseeringu summa: 73 783,00 eurot

Projekti kogumaksumus: 171 533,00 eurot

 

   

Sauga keraamikakoja loomine

LEADER-projektitoetus

Projekti eesmärk: Jänesselja lasteaia keldriruumid on renoveeritud ning soetatud on keraamikaahi tegevuste elluviimiseks.

Toetuse summa: 25111,56 eurot

Omafinantseering: 4431,45 eurot

Kogumaksumus: 29543,01 eurot

Alaeesmärgid: kogukonnale suunatud kultuuriliste tegevuste parendamine ja täiendamine; isetegevuse arendamine ja parendamine; erinevate huvigruppide (eelkooliealised, noored, täiskasvanud, eakad jm) kaasamine kogukonnale pakutavatesse tegevustesse; erinevate generatsioonide vahelise koostöö soodustamine ja parendamine.

Projekti lühikirjeldus: Tori valla Sauga piirkonnas on tekkinud järjepidev kultuurielu arendamine ning lisandunud on huvigruppe kodukandi isetegevuse täiustamiseks. Nii on ka keraamikakoja loomisele tõuke andjad valla elanikud, kes soovivad oma  pikaajalisi oskusi ka teistega jagada.

Projektirahadega renoveeritakse Jänesselja lasteaia keldriruumid ning hangitakse keraamikapõletusahi.

Projekti tulemusel on kõikidel valla elanikel (nii lapsed, noored, kui täiskasvanud) koht, vahendid ja võimalused, kus keraamikaga tegeleda, et rikastada laste ja täiskasvanute isetegevusvõimalusi ning suurendada kogukonnale pakutavaid võimalusi kohalikul tasandil.

Pärnu mnt 26, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond hoone lammutamine

Projekti nimetus: Pärnu mnt 26, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond hoone lammutamine

Rahastaja: Sihtasutus KredEx

Kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetus

Toetuse taotlus nr 077

Toetuse suurus: 27 641,60  eurot

Omafinantseeringu summa: 11 846,4 eurot

Projekti kogumaksumus: 39 488 eurot

Projekti kestus: 01.05.2019 - 31.12.2019

Projekti eesmärk: Pärnu mnt 26, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond hoone täielik lammutamine, lammutusjäätmete käitlemine, krundi korrastamine, krundi haljastamine.

Pärnu mnt 22, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond hoone lammutamine

Projekti nimetus: Pärnu mnt 22, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond hoone lammutamine

Rahastaja: Sihtasutus KredEx

Kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetus

Toetuse taotlus nr 074

Toetuse suurus: 32 900 eurot

Omafinantseeringu summa: 14 100 eurot

Projekti kogumaksumus: 47 000 eurot

Projekti kestus: 01.05.2019 - 31.12.2019

Projekti eesmärk: Pärnu mnt 22, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond hoone täielik lammutamine, lammutusjäätmete käitlemine, krundi korrastamine, krundi haljastamine.

Kooli tn 8, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond hoone lammutamine

Projekti nimetus: Kooli tn 8, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond hoone lammutamine

Rahastaja: Sihtasutus KredEx

Kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetus

Toetuse taotlus nr 073

Toetuse suurus: 9458,40 eurot

Omafinantseeringu summa: 4 053,60 eurot

Projekti kogumaksumus:13 512 eurot

Projekti kestus: 01.05.2019 - 31.12.2019

Projekti eesmärk: Kooli tn 8, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond hoone täielik lammutamine, lammutusjäätmete käitlemine, krundi korrastamine, krundi haljastamine

Tori vallas, Tori alevikus, Kalda 2 hoone ümberehitamine

Projekti nimetus: Tori vallas, Tori alevikus, Kalda 2 hoone  ümberehitamine.

Toetuse taotlus: nr KOVKE-26

Rahastaja: Sihtasutus KredEx

Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus.

Toetuse suurus: 285 750 eurot

Omafinantseeringu summa: 285 750 eurot

Projekti kogumaksumus: 571 500 eurot

Projekti kestus: 10.05.2019 - 09.11.2021

Projekti eesmärk: Tori vallas Tori alevikus, Kalda tn 2 paikneva munitsipaalelamu ümberehitamine energiatõhusaks kahetoalise väikekorteritega sotsiaalelamuks, likvideeritakse olemasolev kohtküte ja projekteeritakse uus küte aleviku keskkütte baasil.

Projekt on vajalik ennekõike kaasaegse, kvaliteetse, energiasäästliku ning väheste ülalpidamiskuludega eluruumi tagamise teenuse osutamiseks.

Projekti realiseerimise tulemusena paraneb oluliselt vähekindlustatud ning eluasemeteenust vajavate elanike elukvaliteet, energiasääst aitab kokku hoida niigi väikese sissetulekuga elanike eluasemekuludelt.

Tori vallas, Sindi linnas, Pärnu mnt 27a ühiselamu ümberehitamine

Projekti nimetus: Tori vallas, Sindi linnas, Pärnu mnt 27a ühiselamu ümberehitamine.

Taotluse number: KOVKE-15

Rahastaja: Sihtasutus KredEx

Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus.

Omafinantseeringu summa: 1 074 161 eurot

Toetuse suurus: 1 074 161 eurot

Projekti kogumaksumus: 2 148 322 eurot

Projekti kestus: 01.01.2019 - 30.06.2021

Projekti eesmärk: Tori vallas Sindi linnas, Pärnu mnt 27a paikneva ühiselamu osaline lammutamine ja ümberehitamine energiatõhusaks ühe- ja kahetoalise väikekorteritega sotsiaalelamuks.

 

 

 

Sauga tehnopargi väljaarendamine

Projekti nimetus: Sauga tehnopargi väljaarendamine

Projekti number: 2014-2020.5.04.18-0329

Projekti algus ja lõpp: 01.01.2018 - 31.12.2020

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Meede: 2014-2020.5.4 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

Projekti lühikokkuvõte: Sauga tehnopargi väljaarendamisega luuakse ligipääs ja vee-ning kanalisatsiooniühendused (sh sadevee ärajuhtimine) 10 ettevõtluse otstarbeks kasutamiseks mõeldud krundile (kogupindalaga 8,7 ha).

Projekti eesmärk ja tulemused: Projekti eesmärk on välja arendada ligipääs (sõiduteed, kergliiklusteed, tänavavalgustus) tööstusala 10 krundile, rajada ettevõtetele vajalikud kommunikatsiooniühendused (ühisvee- ja kanalisatsioonivärk, sadeveekanalisatsioon) Projekti tulemusena luuakse valmisolek 10 uue ettevõtluskrundi kasutamiseks kogupindalaga 8,7 ha, mille tulemusena luuakse 3a jooksul peale projekti realiseerimist 91 töökohta (lisatud 5 ettevõtte äriplaanid), pikemas perspektiivis 200 uut töökohta.

Toetuse suurus: 698 537,70

Omafinantseeringu summa: 123 526,18

Projekti kogumaksumus: 821 809,06 

 

   

Jänesselja lasteaia renoveerimine

Projekti nimetus: Jänesselja lasteaia renoveerimine

Projekti number: Kliima.1.01.17-0065

Rahastaja: Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Rakendusüksus: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Meede: Kliima.1.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes

Toetuse suurus: 462 970,00eurot

Omafinantseeringu summa: 228 030,00 eurot

Projekti kogumaksumus: 691 000,00 eurot

Projekti kestus: 01.08.2017 - 12.02.2019

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on vähendada hoonesse tarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid, kasvuhoonegaaside heidet ning suurendavad hoone energiasäästu ja taastuvenergia kasutust.

Projekti väljund: rekonstrueeritud hoone

Projekti lühikirjeldus: Projekt aitab hoolida elukeskkonnast õues - vähendab CO2 heidet ning aitab luua mõnusa sisekliima toas, värske ja soe, tervislik ja lapsele parim. Projekti käigus saab hoone uue välimuse koos sooja katuse ja seintega, uue soojust tagastava ventilatsioonisüsteemi ning kaasaegse küttesüsteemi ja taastuvast energiast elektrienergiat tootvad päikesepaneelid.

Kavandatavad tööd: lisa soojustatakse I hooneosa laepiire ja välisseinad. Hooneosasse I ehitatakse uus kahetoruküttesüsteem. Rajatud küttesüsteem seadistatakse. Lisaks paigaldatakse hoonesse soojustagastusega tsentraalne ventilatsioonisüsteem ning katusele päikesepaneelid.

Suigu lasteaia rekonstrueerimine

Projekti nimetus: Suigu lasteaia rekonstrueerimine

Projekti number: 29.12.2017 - 31.12.2019

Rahastaja: Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Rakendusüksus: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Meede: Kliima.1.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes

Toetuse suurus: 258 352,00 eurot

Omafinantseeringu summa: 127 248,00 eurot

Projekti kogumaksumus: 385 600,00 eurot

Projekti kestus: 29.12.2017 - 31.12.2019

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on vähendada hoonesse tarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid, kasvuhoonegaaside heidet ning suurendavad hoone energiasäästu ja taastuvenergia kasutust.

Projekti väljund: rekonstrueeritud hoone

Projekti lühikirjeldus: projekt aitab hoolida elukeskkonnast õues - vähendab CO2 heidet ning aitab luua mõnusa sisekliima toas, värske ja soe, tervislik ja lapsele parim. Projekti käigus saab hoone uue välimuse koos sooja pööninglae ja seintega, uue soojust tagastava ventilatsioonisüsteemi ning hoonet hakkab kütma ainult maaküttepump.

Kavandatavad tööd: lisa soojustatakse hoone sokkel, välisseinad ja pööninglagi. Pööninglae soojustamisega kaasneb katusevahetus. Lisaks paigaldatakse hoonesse soojustagastusega tsentraalne ventilatsioonisüsteem. Tööde käigus seadistakse ümber küttesüsteem.

            

Sindi kergliiklusteede võrgustik, ehitamine ja renoveerimine

Projekti nimetus: Sindi kergliiklusteede võrgustik, ehitamine ja renoveerimine

Projekti number: 2014-2020.9.01.17-0050

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Meede: 2014-2020.9.1 Linnapiirkondade jätkusuutlik areng, projekti toetatakse struktuurifondist Euroopa Regionaalarengufond

Toetuse maksimaalne suurus: 997 431,65 eurot

Omafinantseeringu summa: 298 751,22 eurot

Projekti kogumaksumus: 1 296 226,22 eurot

Projekti kestus: 13.06.2017 - 30.11.2020

Projekti eesmärk ja tulemused: Oluliselt suureneb jalgrataste kasutamine muude transpordiliikide asemel liikumiseks linnas sees, kui ka Sindi linnast naabrite juurde (kuni Pärnuni). Suureneb ka jalgsi liikumine ning muud tervislikud tegevused (kepikõnd, rulluisutamine).

Projekti lühikirjeldus: Rajatakse kergliiklusteid, et moodustuks ühendatud tervikvõrgustik Sindi linnas. Lisatud vastav kaart. Võrgustiku otsad võimaldavad ühendada teed Sauga, Paikuse ja Tori vallal, et tekkiks veelgi suurem võrgustik kergliiklusteid. Renoveeritakse amortiseerunud teekattega teid.

 

   

Tori sotsiaalmaja ja rahvamaja maakütte ehitamine

Projekti nimetus: Tori sotsiaalmaja ja rahvamaja maakütte ehitamine

Projekti number: EU52249

Rahastaja: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

Toetuse maksimaalne suurus: 95 460 eurot

Projekti kestus: 11.06.2018 – 10.06.2020

Projekti eesmärk: Investeeringu kaudu hoonete energiatarbe vähendamine Tori sotsiaalmajas ja aktiviseerimiskeskuses ning Tori rahvamajas võimaldab parandada kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist.

Projekti lühikirjeldus: Tori sotsiaalmaja ja aktiviseerimiskeskuse ning rahvamaja küttekulud on väga suured ja on tekkinud oluline vajadus kulud optimeerida ja küttesüsteem kaasajastada.

Kavandatavad tööd: sotsiaalmaja ja aktiviseerimiskeskuse küttesüsteemi projekteerimine ja ehitus, rahvamaja küttesüsteemi, välitorustike paigaldamine, soojuspumba ja välikollektori paigaldus, ühendusvõimsuse loomine ja energiaaudit.

 

Festival "Sindi Rock"

Meede: LEADER-projektitoetus

Strateegia meede: 3.1 Piirkonna eripära, tunnusüritused

Kohalik tegevusgrupp: Rohelise Jõemaa Koostöökogu

Strateegia meetme taotlusperiood: 05.03.2018 - 18.03.2018

Tegevuse esialgne abikõlblik summa: 20 700.00

Toetuse määr: 72.46%

Tegevuse toetuse summa: 14 999.22

Tegevuse eesmärk: Projekti peamine eesmärk on arendada piirkondlikku tähtsündmust, milleks on Sindi linna legendaarne üritus Festival „Sindi Rock".  Muusikasündmus on arenenud suurema kõlapinnaga rahvusvaheliselt tunnustatud rockifestivaliks, mis pakub naudingut sellelaadse muusika austajatele ja teostusvõimalust muusikutele. Sindi linna Festival „Sindi Rock" on traditsiooniline ja jätkusuutlik piirkonna kultuurisündmus täna ja tulevikus. Projekt suurendab ühistegevust läbi erinevate koostöövõimaluste, mis leiavad aset rockfestivali toimumise ajal ja logokonkursi läbiviimisel.

Projekti lühikirjeldus: Sindi Rock on olnud 48 aastat Eesti rockmuusikas, esimene Sindi Rockfestival toimus 1969. aastal kahepäevase festivalina, kus esinesid bändid Fix , Syrius, Vibro. Algaastatest alates on festival toimunud oma tõusude ja mõõnadega. 2017. a sai festival uue hingamise, sündmus toodi seltsimaja seinte vahelt Sindi vabaõhulavale, muutus toimumise aeg novembrikuust suve lõppu augustisse. Festivali toomine vabaõhulavale ja uuele ajale oli igati õigustatud. Üks korralik rokifestival tahab ruumi, õhku ja õiget miljööd, et sünniks kütkestav muusika ja naudingut pakkuv meelelahutussündmus. Festivali Sindi Rock elujõulisust näitab sel aastal 49 korda ja 2019 a. viiekümnendat korda toimuv Eesti vanim rokifestival.  Kohalikul kogukonnal ja kaugemalt tulijatel on suur ootus uute festivalide toimumise vastu.

 

 

Mälestusmärk Julius Friedrich Seljamaale

Meede: LEADER-projektitoetus

Strateegia meede: 3.2 Piirkonna eripära, piirkonna eripärale tuginevad investeeringud

Kohalik tegevusgrupp: Rohelise Jõemaa Koostöökogu

Strateegia meetme taotlusperiood: 05.03.2018 - 18.03.2018

Tegevuse eesmärk: Sindi on rikkaliku ajalooga paik. Projekti eesmärgiks on paremini eksponeerida ajaloo- ja kultuuriväärtusi piirkonna elanikele ja külastajatele, tugevdades piirkondlikku identiteeti ja aidates kaasa kogukonna jätkusuutlikkusele. Antud projektiga rajatakse pronksist  mälestusmärk Julius Friedrich Seljamaale.

Tegevuse esialgne abikõlblik summa: 23 000.00

Toetuse määr: 60.00%

Tegevuse toetuse summa: 13 800.00

Projekti lühikirjeldus: Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaks soovib Tori vallavalitsus  püstitada Julius Friedrich Seljamaa sünnilinna Sinti mälestusmärgi. Mälestusmärk Julius Seljamaale ei ole auavaldus ainult ühele isikule, vaid laieneb lugupidamisena kogu Eesti riigile.  Kuna tegemist on ühega Tartu rahu läbirääkimistelt (sama lepingu ratifitseerimiskomisjoni esimehega), siis on mälestusmärgil hoopis laiem tähendus, mis tuletab möödujale pidevalt meelde Tartu rahu tähtsust. Diplomaadi kalmule Tallinnas on püstitatud tagasihoidlik, kuid väärikalt mõjuv mälestusmärk, aga Sindis eluteed alustanud ja Eesti Vabariigi loomisel ja kujunemisel kaasa aidanud mees väärib  enamat mälestust. Mälestusmärk püstitatakse Sindi Gümnaasiumi esisele platsile, kuhu rajatakse ka projektist eraldi lipuväljak, korrastatakse puistu. Mälestusmärgi püstitamiseks korraldatakse ideekonkurss, valmistatakse alus, valmib pronksist mälestusmärk ja peetakse avamistseremoonia.

Tori Põhikooli spordiväljaku rekonstrueerimine

LEADER toetus

Meetme üldine eesmärk: Rohelise Jõemaa Kestlikud kogukonnad ja teenuste areng  alameede 4.2 - Külakeskuste meede, kogukonna teenused ja taristu

Projekti periood: 01.01.2018-31.12.2019

Projekti otsene eesmärk: Tori vallas on kogukonna kasutuses kaasaegne ja mitmeotstarbeline spordiväljak

Taotletav summa: 140 000 eurot

Omafinantseering: 150 000 eurot

Kogumaksumus: 290 000 eurot

Projekti lühikirjeldus: Tänane Tori valla spordiväljak, mis asub Tori Põhikooli territooriumil, on amortiseerunud ning halvas seisukorras –  drenaaž on amortiseerunud ning ei tööta, mille tõttu on ala liigniiske; jooksurajale on tekkinud praod, mis teevad sel sportimise ohtlikuks, valgustus on puudub, mis piirab väljaku kasutamisaega. Samas on väljak kogukonna poolt aktiivses kasutuses – lisaks koolitundidele, mis staadionil läbi viiakse, kasutab staadioni erivanuses jalgpallihuvilised ning kohalik spordiaktiiv. Praegune jalgpalliplats on mittestandardsete mõõtmetega, mistõttu ei saa sel kõrgematasemelisi võistlusi korraldada.

Projektiga rekonstrueeritakse spordiväljak: rajatakse drenaaž, mis likvideerib liigniiskuse; ehitatakse välja valguslahendus, mis valgustab jalgpalliplatsi  ja olemasolevat korvpalliplatsi; rajatakse standardsete mõõtmetega kunstmurukattega jalgpalliväljak,  tagatakse valmisolek jooksuradade katmiseks tartaaniga, hoovõturajaga kaugushüppeliivakastid.

Projekti tulemuseks on kaasaegne mitmeotstarbeline kogukonna spordiväljak, kus viiakse läbi kehalise kasvatuse tunde, spordipäevi, toimuvad treeningud ning korraldatakse võistlusi. Spordiväljak ei ole piiratud ning on kohalike poolt vabalt kasutatav. Tänu valgustusele ja kunstmurukattele on väljakut võimalik kauem ja rohkem kasutada.

 

Energiasäästlik tänavavalgustus Sauga alevikus

Energiasäästlik tänavavalgustus Sauga alevikus

Projekti nr 2014-2020.6.03.16-0014

31.05.2018 allkirjastati Tori Vallavalitsuse ja OÜ Kagu Elekter vahel ehitustöövõtuleping Sauga aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimise ehitustöödeks.

Ehitustööde tulemusena renoveeritakse olemasolevad 125 tänavavalgustuspunkti.

Ehitustööde kogumaksumuseks on 208 174,58 EUR+KM (sisaldab ka 5% muudatustöö hinda).

Ehitustööde algus on planeeritud 16. juuli 2018, lõpptähtaeg aprill 2019. 

Ehitustööde omanikujärelevalvet hakkab teostama OÜ Keskkonnaprojekt, kellega sõlmiti leping 30.05.2018, maksumusega 6552 EUR+KM (sisaldab ettenägematuid kulusid, 5%).

Tegu on ainukese ehitustööde lepinguga projektis „Energiasäästlik tänavavalgustus Sauga alevikus."

Eelnevalt on Tori VV (endine Sauga VV) antud projekti raames sõlminud 05.10.2017 lepingu projektijuhtimistöödeks AS-ga Infragate Eesti.

 

Projektist üldiselt:

26.05.2017 rahuldas Keskkonnainvesteeringute Keskus otsusega nr nr 1-25/96 Tori Vallavalitsuse (endine Sauga VV) poolt esitatud projekti „Energiasäätlik tänavavalgustus Sauga alevikus."

Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist tänu efektiivsema
LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtule.

Projekti tulemusena on renoveeritud olemasolevad 125 tänavavalgustuspunkti ja väheneb tänavavalgustuse elektrienergia tarbimine 70%.

Projekti üldinfo on kättesaadav SA KIK kodulehel aadressil: https://kik.ee/et/projekt/energiasaastlik-tanavavalgustus-sauga-alevikus