Tori valla koolide ligipääsetavuse parendamine

21.10.21

Sindi gümnaasiumis ja Tori põhikoolis puudub täna võimalus liikumispuudega õpilastel iseseisvalt koolihoonesse siseneda, kuna puuduvad kaldteed. Kaasava hariduse eesmärgiks on tagada kõigile õppijatele võimalus kvaliteetse hariduse omandamiseks kodulähedases koolis koos teiste omaealistega. Toetuse abil ehitatakse Tori põhikooli sisenemiseks kaldtee, et tagada ligipääs liikumispuudega õpilastele ja inva WC. Sindi gümnaasiumi ehitatakse sisenemiseks kaldtee, hoone sees ühenduspandus ja inva-wc. Projekti tulemusel suureneb Tori valla koolide valmisolek rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, et haridusliku erivajadusega õpilastel oleks võimalik õppida elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult.

Projekti kogumaksumus on 68 016eurot, millest toetusmäär 85%. 

Projekt on rahastatud EL regionaalarengufondi meetmest „Koolivõrgu korrastamine" tegevuse „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse".

Tori valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine

Projekti nimetus: Tori valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamine

Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Toetuse taotlus nr 17333

Toetuse suurus: 15 730,87 eurot

Omafinantseeringu summa: taotluses kavandatud 3 932,71 eurot, tegelikult 6 901,13 eurot

Projekti kogumaksumus: 22 632 eurot

Projekti kestus: 01.07.2020 - 15.12.2021

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on kaardistada Tori valla territooriumil asuvad müraallikad ja koostada Tori valla mürakaart ning lähtuvalt kaardistatud müraallikatest ja müratasemetest töötada välja müra vähendamise tegevuskava.

Ettevõtluse arendamise võimaluste välja selgitamine Tori ja Põhja-Pärnumaa vallas

Projekti nimetus: Ettevõtluse arendamise võimaluste välja selgitamine Tori ja Põhja-Pärnumaa vallas

Rahastaja: Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond (Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus, meede „Üldplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid - 03.02.2020-31.03.2020")

Toetuse taotlus nr 2014-2020.12.01.20-0166

Toetuse suurus: 24 480 eurot

Omafinantseeringu summa: 4 320 eurot, millest pool ehk 2 160 eurot katab Põhja-Pärnumaa vallavalitsus

Projekti kogumaksumus: 28 800 eurot

Projekti kestus: 15.06.2020 - 31.12.2020

Projekti eesmärk: Uuringu eesmärgiks on teha kindlaks Tori ja Põhja-Pärnumaa valdade erinevate piirkondade potentsiaal ja võimalused jätkusuutliku ettevõtluse arendamiseks ning ettevõtluse arendamise alaseks koostööks järgneva 10-15 aasta perspektiivis arvestades seejuures Pärnu maakonna planeeringus seatud valdkondlike eesmärkidega.

Tori valla laulu- ja tantsupidu

Projekti otseseks eesmärgiks on kaasatud ja tugevad kogukonnad Tori piirkonnas ja koha tuntuse tõstmine eestimaalaste ja Eestimaa külaliste seas. Projekti raames viiakse läbi Tori valla laulupidu ja tantsupidu. Selle õnnestumiseks on vaja aktiviseerida veelgi Tori piirkonna ettevõtjaid, erinevaid seltse ja seltsinguid koostööle Tori Vallavalitsusega eesmärgiga arendada ja välja töötada hästi toimiv ja piirkonnale tuntust juurde toov üritus, et seeläbi arendada piirkonna atraktiivsust külastussihtpunktina.

Projekti tegevuskava

 

Turvalised ujumissillad Pärnu jõele

Projekti nimetus: Turvalised ujumissillad Pärnu jõele

Meede: LEADER-projektitoetus

Strateegia meede: 3 Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus

Kohalik tegevusgrupp: Pärnu Lahe Partnerluskogu, LEADER 19.2 toetus

Taotlustoimiku number: 19201900704

Toetuse summa: 13 201.92

Omaosalus: 1 466,88

Abikõlblik summa: 14 668.80

Projekti kestus: 27.08.2019 – 27.08.2021

 

Projekti eesmärgiks on parendada Pärnu jõel asuvatele puhkekohtade turvasust ja keskkonda, millel läbi suurendada turistide arvu piirkonnas, ühtlasi pakkudes paremaid võimalusi ka kohalikele elanikele ja ettevõtjatele.

Projekti käigus paigaldatakse 3 ujumissilda ja riietuskabiini Tammiste külla asukohaga Uuemetsa-Jõe, Pahke tänav ja Niiduaia tee.

 

Uus tn 1, Sindi, Tori vald hoone lammutamine

Projekti nimetus: Uus tn 1, Sindi, Tori vald hoone lammutamine

Rahastaja: Sihtasutus KredEx

Kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetus

Toetuse taotlus nr KOV-085

Toetuse suurus: 14 000 eurot

Omafinantseeringu summa: 6 000 eurot

Projekti kogumaksumus: 20 000 eurot

Projekti kestus: 21.11.2019 - 2020

Projekti eesmärk: Uus tn 1, Sindi, Tori vald hoone täielik lammutamine, lammutusjäätmete käitlemine, krundi korrastamine.

Pargi tee 5, Niidu küla, Tori vald hoone lammutamine

Projekti nimetus: Pargi tee 5, Niidu küla, Tori vald hoone lammutamine

Rahastaja: Sihtasutus KredEx

Kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetus

Toetuse taotlus nr KOV-086

Toetuse suurus: 24 500 eurot

Omafinantseeringu summa: 10 500 eurot

Projekti kogumaksumus: 35 000 eurot

Projekti kestus: 21.11.2019 -2020

Projekti eesmärk: Pargi tee 5, Niidu küla, Tori vald hoone täielik lammutamine, lammutusjäätmete käitlemine, krundi korrastamine.

Sauga valla Urge-Pulli kergliiklustee

Projekti nimetus: Sauga valla Urge-Pulli kergliiklustee

Projekti number: 2014-2020.9.01.18-0058

Projekti algus ja lõpp: 29.12.2017 - 31.12.2020

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Meede: 2014-2020.9.1 Linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Projekti lühikokkuvõte:

Urge ja Pulli külade ühendamine Sindi linnaga kergliiklustee kaudu - Pärnu linnapiirkonna sidususe arendamine.

Projekti eesmärk ja tulemused:

Projekti eesmärk on Tori vallas paiknevate Urge ja Pulli külade ühendamine Sindi linnaga kergliiklustee kaudu ning seeläbi Pärnu linnapiirkonna sidususe parandamine. Projektiga rajatava kergliiklustee tulemusena saavad inimesed turvaliselt kergliiklusteed pidi liigelda Pärnu linnapiirkonda jäävate Urge küla, Pulli küla ja Sindi linna vahel. Kokku rajatakse 1,8 km kaasaegset kergliiklusteed (toetab meetme eesmärki § 3 lg 2 p 1).Suureneb säästva liikumisviisi kasutajate arv, sest rajatav kergliiklustee ühendab omavahel Urge küla, Pulli küla ja Sindi linna ning kergliiklustee äärde jäävad bussi- ja raudteepeatused.

Toetuse suurus: 413 000,00 eurot

Omafinantseeringu summa: 97 435,00 eurot

Projekti kogumaksumus: 510 435,00 eurot

 

   

Sauga aleviku Jänesselja kergliiklustee

Projekti nimetus: Sauga aleviku Jänesselja kergliiklustee

Projekti number: 2014-2020.9.01.18-0057

Projekti algus ja lõpp: 29.12.2017 - 31.12.2020

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Meede: 2014-2020.9.1 Linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Projekti lühikokkuvõte: Sauga aleviku Jänesselja tänava äärde kergliiklustee ehitamine 500 meetri ulatuses.

Projekti eesmärk ja tulemused: Projekti eesmärk on Sauga aleviku ja Pärnu linna ühendamine kergliiklusteega ning seeläbi Pärnu linnapiirkonna sidususe parandamine. Kavandatava Sauga alevikku läbiva Jänesselja tänava äärse kergliiklustee tulemusena saavad inimesed turvaliselt kergliiklusteed pidi liigelda Sauga aleviku siseselt, turvaline liiklemine on tagatud nii Pärnu linna kui Eametsa küla poolt tulijatele. Kokku rajatakse 0,5 km kaasaegset kergliiklusteed. Suureneb säästva liikumisviisi kasutajate arv, sest rajatav kergliiklustee ühendab omavahel Pärnu linna ja Sauga alevikus paiknevad tööstus- ning teenindusettevõtted, bussipeatused, noortekeskuse, lasteaia ja kaupluse.

Toetuse suurus: 97 750,00 eurot

Omafinantseeringu summa: 73 783,00 eurot

Projekti kogumaksumus: 171 533,00 eurot

 

   

Sauga keraamikakoja loomine

LEADER-projektitoetus

Projekti eesmärk: Jänesselja lasteaia keldriruumid on renoveeritud ning soetatud on keraamikaahi tegevuste elluviimiseks.

Toetuse summa: 25111,56 eurot

Omafinantseering: 4431,45 eurot

Kogumaksumus: 29543,01 eurot

Alaeesmärgid: kogukonnale suunatud kultuuriliste tegevuste parendamine ja täiendamine; isetegevuse arendamine ja parendamine; erinevate huvigruppide (eelkooliealised, noored, täiskasvanud, eakad jm) kaasamine kogukonnale pakutavatesse tegevustesse; erinevate generatsioonide vahelise koostöö soodustamine ja parendamine.

Projekti lühikirjeldus: Tori valla Sauga piirkonnas on tekkinud järjepidev kultuurielu arendamine ning lisandunud on huvigruppe kodukandi isetegevuse täiustamiseks. Nii on ka keraamikakoja loomisele tõuke andjad valla elanikud, kes soovivad oma  pikaajalisi oskusi ka teistega jagada.

Projektirahadega renoveeritakse Jänesselja lasteaia keldriruumid ning hangitakse keraamikapõletusahi.

Projekti tulemusel on kõikidel valla elanikel (nii lapsed, noored, kui täiskasvanud) koht, vahendid ja võimalused, kus keraamikaga tegeleda, et rikastada laste ja täiskasvanute isetegevusvõimalusi ning suurendada kogukonnale pakutavaid võimalusi kohalikul tasandil.

Pärnu mnt 26, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond hoone lammutamine

Projekti nimetus: Pärnu mnt 26, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond hoone lammutamine

Rahastaja: Sihtasutus KredEx

Kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetus

Toetuse taotlus nr 077

Toetuse suurus: 27 641,60  eurot

Omafinantseeringu summa: 11 846,4 eurot

Projekti kogumaksumus: 39 488 eurot

Projekti kestus: 01.05.2019 - 31.12.2019

Projekti eesmärk: Pärnu mnt 26, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond hoone täielik lammutamine, lammutusjäätmete käitlemine, krundi korrastamine, krundi haljastamine.

Pärnu mnt 22, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond hoone lammutamine

Projekti nimetus: Pärnu mnt 22, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond hoone lammutamine

Rahastaja: Sihtasutus KredEx

Kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetus

Toetuse taotlus nr 074

Toetuse suurus: 32 900 eurot

Omafinantseeringu summa: 14 100 eurot

Projekti kogumaksumus: 47 000 eurot

Projekti kestus: 01.05.2019 - 31.12.2019

Projekti eesmärk: Pärnu mnt 22, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond hoone täielik lammutamine, lammutusjäätmete käitlemine, krundi korrastamine, krundi haljastamine.

Kooli tn 8, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond hoone lammutamine

Projekti nimetus: Kooli tn 8, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond hoone lammutamine

Rahastaja: Sihtasutus KredEx

Kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetus

Toetuse taotlus nr 073

Toetuse suurus: 9458,40 eurot

Omafinantseeringu summa: 4 053,60 eurot

Projekti kogumaksumus:13 512 eurot

Projekti kestus: 01.05.2019 - 31.12.2019

Projekti eesmärk: Kooli tn 8, Sindi linn, Tori vald, Pärnu maakond hoone täielik lammutamine, lammutusjäätmete käitlemine, krundi korrastamine, krundi haljastamine

Tori vallas, Tori alevikus, Kalda 2 hoone ümberehitamine

Projekti nimetus: Tori vallas, Tori alevikus, Kalda 2 hoone  ümberehitamine.

Toetuse taotlus: nr KOVKE-26

Rahastaja: Sihtasutus KredEx

Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus.

Toetuse suurus: 285 750 eurot

Omafinantseeringu summa: 285 750 eurot

Projekti kogumaksumus: 571 500 eurot

Projekti kestus: 10.05.2019 - 09.11.2021

Projekti eesmärk: Tori vallas Tori alevikus, Kalda tn 2 paikneva munitsipaalelamu ümberehitamine energiatõhusaks kahetoalise väikekorteritega sotsiaalelamuks, likvideeritakse olemasolev kohtküte ja projekteeritakse uus küte aleviku keskkütte baasil.

Projekt on vajalik ennekõike kaasaegse, kvaliteetse, energiasäästliku ning väheste ülalpidamiskuludega eluruumi tagamise teenuse osutamiseks.

Projekti realiseerimise tulemusena paraneb oluliselt vähekindlustatud ning eluasemeteenust vajavate elanike elukvaliteet, energiasääst aitab kokku hoida niigi väikese sissetulekuga elanike eluasemekuludelt.

Tori vallas, Sindi linnas, Pärnu mnt 27a ühiselamu ümberehitamine

Projekti nimetus: Tori vallas, Sindi linnas, Pärnu mnt 27a ühiselamu ümberehitamine.

Taotluse number: KOVKE-15

Rahastaja: Sihtasutus KredEx

Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhine investeeringutoetus.

Omafinantseeringu summa: 1 074 161 eurot

Toetuse suurus: 1 074 161 eurot

Projekti kogumaksumus: 2 148 322 eurot

Projekti kestus: 01.01.2019 - 30.06.2021

Projekti eesmärk: Tori vallas Sindi linnas, Pärnu mnt 27a paikneva ühiselamu osaline lammutamine ja ümberehitamine energiatõhusaks ühe- ja kahetoalise väikekorteritega sotsiaalelamuks.

 

 

Sauga tehnopargi väljaarendamine

Projekti nimetus: Sauga tehnopargi väljaarendamine

Projekti number: 2014-2020.5.04.18-0329

Projekti algus ja lõpp: 01.01.2018 - 31.12.2020

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Meede: 2014-2020.5.4 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine

Projekti lühikokkuvõte: Sauga tehnopargi väljaarendamisega luuakse ligipääs ja vee-ning kanalisatsiooniühendused (sh sadevee ärajuhtimine) 10 ettevõtluse otstarbeks kasutamiseks mõeldud krundile (kogupindalaga 8,7 ha).

Projekti eesmärk ja tulemused: Projekti eesmärk on välja arendada ligipääs (sõiduteed, kergliiklusteed, tänavavalgustus) tööstusala 10 krundile, rajada ettevõtetele vajalikud kommunikatsiooniühendused (ühisvee- ja kanalisatsioonivärk, sadeveekanalisatsioon) Projekti tulemusena luuakse valmisolek 10 uue ettevõtluskrundi kasutamiseks kogupindalaga 8,7 ha, mille tulemusena luuakse 3a jooksul peale projekti realiseerimist 91 töökohta (lisatud 5 ettevõtte äriplaanid), pikemas perspektiivis 200 uut töökohta.

Toetuse suurus: 698 537,70

Omafinantseeringu summa: 123 526,18

Projekti kogumaksumus: 821 809,06 

 

   

Jänesselja lasteaia renoveerimine

Projekti nimetus: Jänesselja lasteaia renoveerimine

Projekti number: Kliima.1.01.17-0065

Rahastaja: Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Rakendusüksus: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Meede: Kliima.1.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes

Toetuse suurus: 462 970,00eurot

Omafinantseeringu summa: 228 030,00 eurot

Projekti kogumaksumus: 691 000,00 eurot

Projekti kestus: 01.08.2017 - 12.02.2019

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on vähendada hoonesse tarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid, kasvuhoonegaaside heidet ning suurendavad hoone energiasäästu ja taastuvenergia kasutust.

Projekti väljund: rekonstrueeritud hoone

Projekti lühikirjeldus: Projekt aitab hoolida elukeskkonnast õues - vähendab CO2 heidet ning aitab luua mõnusa sisekliima toas, värske ja soe, tervislik ja lapsele parim. Projekti käigus saab hoone uue välimuse koos sooja katuse ja seintega, uue soojust tagastava ventilatsioonisüsteemi ning kaasaegse küttesüsteemi ja taastuvast energiast elektrienergiat tootvad päikesepaneelid.

Kavandatavad tööd: lisa soojustatakse I hooneosa laepiire ja välisseinad. Hooneosasse I ehitatakse uus kahetoruküttesüsteem. Rajatud küttesüsteem seadistatakse. Lisaks paigaldatakse hoonesse soojustagastusega tsentraalne ventilatsioonisüsteem ning katusele päikesepaneelid.

Suigu lasteaia rekonstrueerimine

Projekti nimetus: Suigu lasteaia rekonstrueerimine

Projekti number: 29.12.2017 - 31.12.2019

Rahastaja: Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteem

Rakendusüksus: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Meede: Kliima.1.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes

Toetuse suurus: 258 352,00 eurot

Omafinantseeringu summa: 127 248,00 eurot

Projekti kogumaksumus: 385 600,00 eurot

Projekti kestus: 29.12.2017 - 31.12.2019

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on vähendada hoonesse tarnitud energiat, hoone ülalpidamiskulusid, kasvuhoonegaaside heidet ning suurendavad hoone energiasäästu ja taastuvenergia kasutust.

Projekti väljund: rekonstrueeritud hoone

Projekti lühikirjeldus: projekt aitab hoolida elukeskkonnast õues - vähendab CO2 heidet ning aitab luua mõnusa sisekliima toas, värske ja soe, tervislik ja lapsele parim. Projekti käigus saab hoone uue välimuse koos sooja pööninglae ja seintega, uue soojust tagastava ventilatsioonisüsteemi ning hoonet hakkab kütma ainult maaküttepump.

Kavandatavad tööd: lisa soojustatakse hoone sokkel, välisseinad ja pööninglagi. Pööninglae soojustamisega kaasneb katusevahetus. Lisaks paigaldatakse hoonesse soojustagastusega tsentraalne ventilatsioonisüsteem. Tööde käigus seadistakse ümber küttesüsteem.

            

Sindi kergliiklusteede võrgustik, ehitamine ja renoveerimine

Projekti nimetus: Sindi kergliiklusteede võrgustik, ehitamine ja renoveerimine

Projekti number: 2014-2020.9.01.17-0050

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Meede: 2014-2020.9.1 Linnapiirkondade jätkusuutlik areng, projekti toetatakse struktuurifondist Euroopa Regionaalarengufond

Toetuse maksimaalne suurus: 997 431,65 eurot

Omafinantseeringu summa: 298 751,22 eurot

Projekti kogumaksumus: 1 296 226,22 eurot

Projekti kestus: 13.06.2017 - 30.11.2020

Projekti eesmärk ja tulemused: Oluliselt suureneb jalgrataste kasutamine muude transpordiliikide asemel liikumiseks linnas sees, kui ka Sindi linnast naabrite juurde (kuni Pärnuni). Suureneb ka jalgsi liikumine ning muud tervislikud tegevused (kepikõnd, rulluisutamine).

Projekti lühikirjeldus: Rajatakse kergliiklusteid, et moodustuks ühendatud tervikvõrgustik Sindi linnas. Lisatud vastav kaart. Võrgustiku otsad võimaldavad ühendada teed Sauga, Paikuse ja Tori vallal, et tekkiks veelgi suurem võrgustik kergliiklusteid. Renoveeritakse amortiseerunud teekattega teid.

 

   

Tori sotsiaalmaja ja rahvamaja maakütte ehitamine

Projekti nimetus: Tori sotsiaalmaja ja rahvamaja maakütte ehitamine

Projekti number: EU52249

Rahastaja: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

Toetuse maksimaalne suurus: 95 460 eurot

Projekti kestus: 11.06.2018 – 10.06.2020

Projekti eesmärk: Investeeringu kaudu hoonete energiatarbe vähendamine Tori sotsiaalmajas ja aktiviseerimiskeskuses ning Tori rahvamajas võimaldab parandada kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist.

Projekti lühikirjeldus: Tori sotsiaalmaja ja aktiviseerimiskeskuse ning rahvamaja küttekulud on väga suured ja on tekkinud oluline vajadus kulud optimeerida ja küttesüsteem kaasajastada.

Kavandatavad tööd: sotsiaalmaja ja aktiviseerimiskeskuse küttesüsteemi projekteerimine ja ehitus, rahvamaja küttesüsteemi, välitorustike paigaldamine, soojuspumba ja välikollektori paigaldus, ühendusvõimsuse loomine ja energiaaudit.

 

Festival "Sindi Rock"

Meede: LEADER-projektitoetus

Strateegia meede: 3.1 Piirkonna eripära, tunnusüritused

Kohalik tegevusgrupp: Rohelise Jõemaa Koostöökogu

Strateegia meetme taotlusperiood: 05.03.2018 - 18.03.2018

Tegevuse esialgne abikõlblik summa: 20 700.00

Toetuse määr: 72.46%

Tegevuse toetuse summa: 14 999.22

Tegevuse eesmärk: Projekti peamine eesmärk on arendada piirkondlikku tähtsündmust, milleks on Sindi linna legendaarne üritus Festival „Sindi Rock".  Muusikasündmus on arenenud suurema kõlapinnaga rahvusvaheliselt tunnustatud rockifestivaliks, mis pakub naudingut sellelaadse muusika austajatele ja teostusvõimalust muusikutele. Sindi linna Festival „Sindi Rock" on traditsiooniline ja jätkusuutlik piirkonna kultuurisündmus täna ja tulevikus. Projekt suurendab ühistegevust läbi erinevate koostöövõimaluste, mis leiavad aset rockfestivali toimumise ajal ja logokonkursi läbiviimisel.

Projekti lühikirjeldus: Sindi Rock on olnud 48 aastat Eesti rockmuusikas, esimene Sindi Rockfestival toimus 1969. aastal kahepäevase festivalina, kus esinesid bändid Fix , Syrius, Vibro. Algaastatest alates on festival toimunud oma tõusude ja mõõnadega. 2017. a sai festival uue hingamise, sündmus toodi seltsimaja seinte vahelt Sindi vabaõhulavale, muutus toimumise aeg novembrikuust suve lõppu augustisse. Festivali toomine vabaõhulavale ja uuele ajale oli igati õigustatud. Üks korralik rokifestival tahab ruumi, õhku ja õiget miljööd, et sünniks kütkestav muusika ja naudingut pakkuv meelelahutussündmus. Festivali Sindi Rock elujõulisust näitab sel aastal 49 korda ja 2019 a. viiekümnendat korda toimuv Eesti vanim rokifestival.  Kohalikul kogukonnal ja kaugemalt tulijatel on suur ootus uute festivalide toimumise vastu.

 

Mälestusmärk Julius Friedrich Seljamaale

Meede: LEADER-projektitoetus

Strateegia meede: 3.2 Piirkonna eripära, piirkonna eripärale tuginevad investeeringud

Kohalik tegevusgrupp: Rohelise Jõemaa Koostöökogu

Strateegia meetme taotlusperiood: 05.03.2018 - 18.03.2018

Tegevuse eesmärk: Sindi on rikkaliku ajalooga paik. Projekti eesmärgiks on paremini eksponeerida ajaloo- ja kultuuriväärtusi piirkonna elanikele ja külastajatele, tugevdades piirkondlikku identiteeti ja aidates kaasa kogukonna jätkusuutlikkusele. Antud projektiga rajatakse pronksist  mälestusmärk Julius Friedrich Seljamaale.

Tegevuse esialgne abikõlblik summa: 23 000.00

Toetuse määr: 60.00%

Tegevuse toetuse summa: 13 800.00

Projekti lühikirjeldus: Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaks soovib Tori vallavalitsus  püstitada Julius Friedrich Seljamaa sünnilinna Sinti mälestusmärgi. Mälestusmärk Julius Seljamaale ei ole auavaldus ainult ühele isikule, vaid laieneb lugupidamisena kogu Eesti riigile.  Kuna tegemist on ühega Tartu rahu läbirääkimistelt (sama lepingu ratifitseerimiskomisjoni esimehega), siis on mälestusmärgil hoopis laiem tähendus, mis tuletab möödujale pidevalt meelde Tartu rahu tähtsust. Diplomaadi kalmule Tallinnas on püstitatud tagasihoidlik, kuid väärikalt mõjuv mälestusmärk, aga Sindis eluteed alustanud ja Eesti Vabariigi loomisel ja kujunemisel kaasa aidanud mees väärib  enamat mälestust. Mälestusmärk püstitatakse Sindi Gümnaasiumi esisele platsile, kuhu rajatakse ka projektist eraldi lipuväljak, korrastatakse puistu. Mälestusmärgi püstitamiseks korraldatakse ideekonkurss, valmistatakse alus, valmib pronksist mälestusmärk ja peetakse avamistseremoonia.

Tori Põhikooli spordiväljaku rekonstrueerimine

LEADER toetus

Meetme üldine eesmärk: Rohelise Jõemaa Kestlikud kogukonnad ja teenuste areng  alameede 4.2 - Külakeskuste meede, kogukonna teenused ja taristu

Projekti periood: 01.01.2018-31.12.2019

Projekti otsene eesmärk: Tori vallas on kogukonna kasutuses kaasaegne ja mitmeotstarbeline spordiväljak

Taotletav summa: 140 000 eurot

Omafinantseering: 150 000 eurot

Kogumaksumus: 290 000 eurot

Projekti lühikirjeldus: Tänane Tori valla spordiväljak, mis asub Tori Põhikooli territooriumil, on amortiseerunud ning halvas seisukorras –  drenaaž on amortiseerunud ning ei tööta, mille tõttu on ala liigniiske; jooksurajale on tekkinud praod, mis teevad sel sportimise ohtlikuks, valgustus on puudub, mis piirab väljaku kasutamisaega. Samas on väljak kogukonna poolt aktiivses kasutuses – lisaks koolitundidele, mis staadionil läbi viiakse, kasutab staadioni erivanuses jalgpallihuvilised ning kohalik spordiaktiiv. Praegune jalgpalliplats on mittestandardsete mõõtmetega, mistõttu ei saa sel kõrgematasemelisi võistlusi korraldada.

Projektiga rekonstrueeritakse spordiväljak: rajatakse drenaaž, mis likvideerib liigniiskuse; ehitatakse välja valguslahendus, mis valgustab jalgpalliplatsi  ja olemasolevat korvpalliplatsi; rajatakse standardsete mõõtmetega kunstmurukattega jalgpalliväljak,  tagatakse valmisolek jooksuradade katmiseks tartaaniga, hoovõturajaga kaugushüppeliivakastid.

Projekti tulemuseks on kaasaegne mitmeotstarbeline kogukonna spordiväljak, kus viiakse läbi kehalise kasvatuse tunde, spordipäevi, toimuvad treeningud ning korraldatakse võistlusi. Spordiväljak ei ole piiratud ning on kohalike poolt vabalt kasutatav. Tänu valgustusele ja kunstmurukattele on väljakut võimalik kauem ja rohkem kasutada.

Energiasäästlik tänavavalgustus Sauga alevikus

 

Energiasäästlik tänavavalgustus Sauga alevikus

Projekti nr 2014-2020.6.03.16-0014

31.05.2018 allkirjastati Tori Vallavalitsuse ja OÜ Kagu Elekter vahel ehitustöövõtuleping Sauga aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimise ehitustöödeks.

Ehitustööde tulemusena renoveeritakse olemasolevad 125 tänavavalgustuspunkti.

Ehitustööde kogumaksumuseks on 208 174,58 EUR+KM (sisaldab ka 5% muudatustöö hinda).

Ehitustööde algus on planeeritud 16. juuli 2018, lõpptähtaeg aprill 2019. 

Ehitustööde omanikujärelevalvet hakkab teostama OÜ Keskkonnaprojekt, kellega sõlmiti leping 30.05.2018, maksumusega 6552 EUR+KM (sisaldab ettenägematuid kulusid, 5%).

Tegu on ainukese ehitustööde lepinguga projektis „Energiasäästlik tänavavalgustus Sauga alevikus."

Eelnevalt on Tori VV (endine Sauga VV) antud projekti raames sõlminud 05.10.2017 lepingu projektijuhtimistöödeks AS-ga Infragate Eesti.

 

Projektist üldiselt:

26.05.2017 rahuldas Keskkonnainvesteeringute Keskus otsusega nr nr 1-25/96 Tori Vallavalitsuse (endine Sauga VV) poolt esitatud projekti „Energiasäätlik tänavavalgustus Sauga alevikus."

Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist tänu efektiivsema
LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtule.

Projekti tulemusena on renoveeritud olemasolevad 125 tänavavalgustuspunkti ja väheneb tänavavalgustuse elektrienergia tarbimine 70%.

Projekti üldinfo on kättesaadav SA KIK kodulehel aadressil: https://kik.ee/et/projekt/energiasaastlik-tanavavalgustus-sauga-alevikus