Looduskaitsest üldiselt

Looduskaitse eesmärgiks on looduse mitmekesisuse ehk elurikkuse säilitamine kõigil selle avaldumise tasanditel. Mida rohkem on toimivaid ja elurikkaid ökosüsteeme, seda paremini oleme me varustatud toidu, loodusvarade, puhta vee ja õhuga ning suudame taluda keskkonna saastatust ja kohanduda kliimamuutusega.

Eestis on looduskaitse ülesanded jagatud riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel. Riik on võtnud endale kohustuseks kaitsta kaitsealasid, kaitstavaid liike ja üksikobjekte (puud, kivid, allikad jne), kuid ka kohalik omavalitsus võib vabatahtlikult võtta kohaliku kaitse alla kohaliku tähtsusega loodusobjekte. Lisaks on võimalik üldplaneeringu kaudu kaitsta kohaliku tähtsusega metsi ja parke.

 Tea, et igaühel on õigus esitada kaitse alla võtmise algatajale ettepanek loodusobjekti kaitse alla võtmiseks (vt looduskaitseseadus).

Vaata siit Tammiste puhkemetsade kohaliku kaitse alla võtmise menetlusega seonduvat 

 

Looduskaitseobjektid Tori vallas

Tori vallas on 2021. aasta seisuga looduskaitse all 6 987,7 hektarit, mis moodustab 11,4% meie valla territooriumist. Rohkem informatsiooni kaitsealuste objektide kohta meie vallas leiate Keskkonnaagentuuri rakendusest Looduskaitse arvudes 2021.

Tori valla territooriumil asub osaliselt Eesti üks kõige olulisem looduslik ressurss Soomaa Rahvuspark. Lisaks asub vallas Kuiaru looduskaitseala, Navesti hoiuala ja Pärnu jõe hoiuala. Kaitsealused pargid on Tori pastoraadi park, Sindi kirikupark, Taali mõisa park, Sõpruse park ja Are mõisa park. Kaitstavatest üksikobjektidest asuvad vallas Tori paljand ja koopad, Päkapikumänd, Ratta rändrahn, Võnnukivi, Oru talu mänd ja Kõrvi tamm.

Tori vallas asub 440 kaitsealuse liigi leiukohta (nt vööthuul-sõrmkäpp, laanepüü, tiigilendlane, kaljukotkas) ja 55 kaitsealuse liigi püsielupaika (nt väike-konnakotkas, metsis, kassikakk).

Lisaks siseriiklikult kaitstavatele loodusobjektidele jääb Tori valla territooriumile 7 Natura 2000 võrgustiku ala – Tori põrgu loodusala, Kõrissoo loodusala, Kuiaru loodusala, Navesti loodusala, Soomaa loodusala, Soomaa linnuala, Pärnu jõe loodusala. Natura 2000 on üleeuroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse või vajadusel taastada üleeuroopaliselt ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund. Natura 2000 loodusalad ja linnualad on moodustatud tuginedes Euroopa Nõukogu direktiividele 92/43/EMÜ (nn loodusdirektiiv) ja 2009/147/EÜ (nn linnudirektiiv).

Valla territooriumil on 160 vääriselupaika. Vääriselupaik on ala, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur. Vääriselupaiga kaitset reguleerib metsaseadus. Kaardistatud vääriselupaiku näeb Metsaportaalist.

Kaitsealadest, liikide leiukohtadest, metsadest, veekogudest, kalapüügi piirkondadest, seirest ja keskkonnalubadest saab rohkem infot keskkonnaportaalist.

 

Liikumine kaitstaval loodusobjektil

Kaitseala sihtkaitse- ja piiranguvööndis või hoiualal olevad või kaitstava looduse üksikobjekti juurde viivad teed ja rajad on päikesetõusust päikeseloojanguni avalikuks kasutamiseks ning nende olemasolu korral peab kinnisasja valdaja tagama nimetatud ajal inimeste juurdepääsu kaitstavale loodusobjektile.

Kui kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti, on kaitseala sihtkaitsevööndis keelatud:

 • majandustegevus,
 • loodusvarade kasutamine,
 • uute ehitiste püstitamine,
 • inimeste viibimine kaitsealuste liikide elupaigas, kasvukohas ja rändlindude koondumispaigas,
 • sõiduki, maastikusõiduki või ujuvvahendiga sõitmine,
 • telkimine,
 • lõkke tegemine,
 • rahvaürituse korraldamine.

Kui kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti, on kaitseala piiranguvööndis keelatud:

 • puhtpuistute kujundamine, uuendusraie, maastikukaitseala eritüübina kaitstavates parkides, arboreetumites ja puistutes ning kaitseala piiranguvööndis, mille kaitse-eesmärk on kaitsta parki, arboreetumit ja puistut, puuvõrade ja põõsaste kujundamine, puittaimestiku istutamine ja raie kaitseala valitseja nõusolekuta,
 • biotsiidi, taimekaitsevahendi ja väetise kasutamine,
 • ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise, püstitamine,
 • jahipidamine ja kalapüük,
 • sõidukiga, maastikusõidukiga või ujuvvahendiga sõitmine, välja arvatud liinirajatiste hooldamiseks vajalikeks töödeks ja maatulundusmaal metsamajandustöödeks või põllumajandustöödeks,
 • telkimine, lõkketegemine ja rahvaürituse korraldamine selleks ettevalmistamata ja kaitseala valitseja poolt tähistamata kohas.

Oluline on teada, et looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine, tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal on rangelt keelatud!