Korduma kippuvad küsimused

Kas vald on seadnud eelistatud sihtrühmad ja toetavate valdkondade prioriteetsuse?

Tori vallas on prioriteetseteks valdkondadeks määratud veesüsteemide ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine. Eelistatud sihtrühmi määratud ei ole. 

Soovin enda maakodu välja ehitada, ent ei ela seal püsivalt sees. Kas saan taotleda uue kaevu rajamiseks toetust?

Maakodude-suvilate, kus püsivalt sees ei elata, parendamine antud programmi raames ei ole võimalik. Hajaasustuse programm on suunatud juba maal elavatele inimestele parema elukeskkonna tagamiseks. 

Praegu puudub mul sissekirjutus elamusse, millele soovin toetust. Kas saan täna sissekirjutades toetust taotleda?

Sissekirjutus peab olema tehtud hiljemalt taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga. 

Mida peaksin esimeses järjekorras tegema, et toetust taotleda?

Toetuse taotlemise puhul tuleks esmajärjekorras pöörduda vastavalt lahendamist vajavale probleemile tööde teostajate (kaevumeistrid, kanalisatsioonisüsteemide paigaldajad, tee-ehitajad, autonoomsete elektrisüsteemide rajajad) poole, et küsida neilt kaks võrreldavat hinnapakkumist. Paraku on igal aastal juhtumeid, mil jäetakse see viimasele minutile, mil enam tööde teostajatel pole võimalik hinnapakkumisi väljastada, kuna nad on üle koormatud. Hinnapakkumistest kujuneb taotluse eelarve ja selgub omaosalus. 

Kui pika tähtaja pean arvestama projekti elluviimiseks?

Soovitame tähtajaks panna maksimaalse võimaliku tähtaja (vt programmi tingimusi).

Millal saan alustada töödega?

Programmi raames taotletava tööga saab alustada siis, kui on tehtud omavalitsuse poolt positiivne rahastamise otsus ja sõlmitud toetusleping. Mitmetel juhtudel on sõltuvalt tööde iseloomust toetuslepingu sõlmimiseks vajalik ka täita teatud tingimused (näiteks ehitusloa taotlemine puurkaevu rajamiseks).  

Tee, mis ühendab minu elamut avaliku teega, läbib naaberkinnistu erateed. Kas ja mis tingimustel saan toetust küsida?

Juurdepääsuteede (aga ka näiteks vee- või kanalisatsioonisüsteemide) puhul, mis läbivad mitmeid kinnistuid, on vajalik sõlmida teiste omanikega notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks. Sellisel juhul oleks soovitatav tee parandamiseks esitada ühine taotlus, kuna see parendab ka neil kinnistutel juurdepääsu. Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejale endile (nt sissekirjutus). Kui taotluse esitamisel ei ole notariaalset kokkulepet, võib kohalik omavalitsus langetada taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse. Notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks tuleb esitada enne toetuslepingu sõlmimist. Kui veevarustussüsteemide valdkonna projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, peab sõlmima kaastaotlejatega notariaalse tähtajatu veekasutuskorra. 

Kas notariaalne kokkulepe peab olema olemas enne taotluse esitamist?

Kui taotluse esitamisel ei ole notariaalset kokkulepet, võib kohalik omavalitsus langetada taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse. Notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks tuleb esitada enne toetuslepingu sõlmimist. 

Kumba eelistada, kas salvkaevu või puurkaevu? 

Iga taotleja peab hindama oma olukorda. Kui olemasolevas salvkaevus on veetase madal ja pärast uue kaevu rajamist võib vee tarbimine oluliselt suureneda (nt WC ja pesemisvõimaluste juurde loomine), on otstarbekas mõelda puurkaevule kohe. 

Mida pean teadma, kui rajan puurkaevu naabriga kahe peale?

Naabrit loetakse sellises olukorras kaastaotlejaks. Kui veevarustussüsteemide valdkonna projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, peab sõlmima kaastaotlejatega notariaalse tähtajatu veekasutuskorra. 

Kas võin väiksemate tööde eest tasuda ka sularahas?

Ei või. Kõik rahalised tehingud peab tegema panga vahendusel (sh notaritasud, veeproovid jms). 

Kuidas ennetada olukorda, kus joogivee kvaliteet ei vasta pärast projekti lõppu ikkagi nõuetele?

Veevarustussüsteemi valdkonna projekti puhul tuleb pärast tööde lõpetamist teha uuesti joogivee kvaliteeti tõendav analüüs (see nõue ei puuduta projekte, mille eesmärk on ainult torustiku ehitamine või pumba paigutamine kaevu). Kui vee kvaliteeti tõendav analüüs pole korras (nt liiga suur raua või mangaani sisaldus), peab toetuse saaja tegema omavahenditest vajalikud lisatööd vee kvaliteedi parandamiseks. Seoses sellega soovitame salv- ja puurkaevudega seotud projektide puhul arvestada juba projektitaotluses vee puhastamiseks vajalike seadmete soetamisega. Kui selgub, et veeanalüüs on korras ja täiendavat veepuhastusseadet pole vaja, muutub projekt lihtsalt selle võrra odavamaks. 

Mida pean tegema pärast tööde lõpetamist?

Pärast tööde lõpetamist tuleb vallavalitsusele esitada toetuse kasutamise aruanne koos järgmiste dokumentidega: 

  • kulu- ja maksedokumentide koopiad; 
  • kasutusloa või kasutusteatise taotlus koos vajalike lisadega; 
  • veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud joogivee kvaliteeti tõendav analüüs (Terviseameti nõuetele vastavalt), välja arvatud juhul, kui projekti eesmärk oli torustiku ehitamine või pumba paigaldamine olemasolevasse kaevu. 

Mida pean tegema, kui tähtaeg hakkab lähenema ja pole veel jõudnud töid ära teha? 

Pöörduge esimesel võimalusel vallavalitsuse poole. 

Kas toetuse kasutamise aruande võib esitada enne lepingus toodud aruande esitamise tähtaega, kui tööd tehtud saavad?

Jah. Kui tööd on tehtud, võib aruande esitada kohe ega pea ootama lepingus toodud tähtaega.