Hajaasustuse programm 2022

1.02.22

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor avatakse 1. veebruaril. Riigihalduse minister on käskkirjaga kinnitanud hajaasustuse programmi 2022. a taotlusvooru avamise tähtpäevaks 1 veebruar 2022 ja taotluste esitamise tähtpäevaks 1. aprill 2022.

Programmi eesmärk on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ja seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi tegevusi:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
  • aasta ringi ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on 1. jaanuarist 2022 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult 1. jaanuarist 2022 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millega seotud projektile toetust taotletakse;
  • taotlejal ei tohi olla riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
  • projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi;
  • taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavaid taotlusi koos lisadokumentidega saab esitada Tori vallavalitsusele alates 1. veebruarist 2022 kas digiallkirjastatult e-posti aadressile tori@torivald.ee või allkirjastatuna paberil (Pärnu mnt 12, Sindi). Taotluste esitamise viimane tähtpäev on 1. aprill 2022.

Hajaasustuse programmi kontaktisik Tori vallas on Janne Soosalu: e-post janne.soosalu@torivald.ee, tel 525 3929.

Konsultatsiooniajad ja -kohad palume eelnevalt kokku leppida.

Hajaasustuse programmi määrus

Taotlusvormid

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Taotluse lisa: veesüsteemid

Taotluse lisa: kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa: juurdepääsuteed

Taotluse lisa: autonoomne elektrisüsteem

Arvutamise abimees

Garantiikirja näidis

Hajaasustuse programm 2021

Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli avatud 1. veebruarist 1. aprillini 2021.

Toetuse saajad 2021. aastal

 

Hajaasustuse programm 2020

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor oli avatud 17. veebruar – 17. aprill.