Volikogu algatas Tori valla üldplaneeringu koostamise

Tori Vallavalitsus teatab, et Tori Vallavolikogu 18.10.2018 otsusega nr 114 on algatatud Tori  valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Tori valla üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi.

Otsus

 

Tori Vallavalitsus on koostanud üldplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse ning esitanud need ettepanekute esitamiseks koostöö tegijatele ja asjast huvitatud isikutele.
Ettepanekuid nimetatud dokumentide kohta ootame kuni 05.05.2020. a e-postil tori@torivald.ee või sigrit.kasemets@torivald.ee 
 

Tori valla üldplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu

Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus