Volikogu algatas Tori valla üldplaneeringu koostamise

Tori Vallavolikogu 18.10.2018 otsusega nr 114 on algatatud Tori  valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Tori valla üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi.

Otsus

Tori Vallavalitsus on koostanud üldplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse. Koostöö tegijad ja asjast huvitatud isikud on esitanud nende kohta ettepanekuid ning esitatud ettepanekute alusel on nimetatud dokumente täiendatud.

 

Tori valla üldplaneeringu lähteseisukohtade eelnõu

Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Ettepanekute koondtabel

Üldplaneeringu lähteseisukohad (ettepanekutega täiendatud)

KSH väljatöötamise kavatsus (ettepanekutega täiendatud)