Hariduse, kultuuri ja noorsootöö alased eeskirjad ja korrad

Kooli ja lasteasutuse pidaja pädevuse delegeerimine

Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Tori valla noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus

Haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

 

Kool

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Õpilase koolitranspordiks isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise tingimused ja kord

Lisa: sõidupäeviku vorm (.xlsx)

Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise alused ja töökord

Tori valla üldhariduskoolide ja huvikooli pedagoogide töötasustamise alused

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Noore õpetaja ja tugispetsialisti toetuse taotlemise tingimused ja kord

 

Lasteaed

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine

Tori valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine

Tori valla koolieelsete lasteasutuste lahtiolekuaegade kehtestamine

 

Huviharidus ja noorsootöö

Tori valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Lisa: Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 1.01.2024-31.12.2024

Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord

Huvikoolide toetamise kord

Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli õppemaksu määra kehtestamine

Tori valla noortekeskuste juhatajate ja noorsootöötajate töötasu alammäärade kehtestamine

 

Kultuur

Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord

Tori valla tunnustuse avaldamise kord

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Tori Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri

Tori valla loome- ja spordistipendiumite väljaandmise kord

 

Taotlusvormid

Haridus-, noorte- ja kultuurivaldkonna taotlused