Haridus-, noorootöö- ja kultuuriteenused

  • Lasteaia- ja koolikoha taotlemiseks Tori valla lasteaedadesse ja koolidesse esitab lapsevanem avalduse vastavasse haridusasutusse.
  • Noortel vanuses 7-26 on võimalik osaleda huvitegevustes, mis toimuvad Tori valla üldhariduskoolidesnoortekeskustes ja Sindi muusikakoolis.
  • Tori vald võimaldab noortel osaleda teiste omavalitsuste huvikoolides ning erahuvikoolides, kes omavad  koolitusluba.
  • Tori vald toetab noore osalemist huvitegevuses kuni 300 euroga aastas. Toetust saab taotleda vajalike vahendite soetamiseks, osalemiseks huvitegevusalastes projektides, laagrites, võistlustel, konkurssidel, festivalidel, õpilasvahetuse programmides ning transpordiks, et osaleda üleriigilistel või rahvusvahelistel laagrites, võistlustel, konkurssidel, festivalidel ja sarnastel huvitegevusega seotud üritustel. Taotlemist alusta siit.
  • Tori vald korraldab 13-19-aastasele noortele õpilasmaleva tegevust. 
  • Lapsevanema nõustamine haridus ja noorsootöö alastes küsimustes.
  • Tori vald toetab vabaühenduste tegevust ja algatusi, mis toimuvad Tori vallas ning on suunatud Tori valla elanikele. Toetust antakse tegevustoetusena, ühekordse ja omafinantseeringu toetusena. Taotlemist alusta siit.
  • Tori vald võimaldab sportimist vallas asuvates võimlates, saalides ja staadionitel.
  • Raamatukogudes võimaldatakse elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kirjandusele; saab tellida soovitud teavikuid ja kasutada avalikke andmebaase ja infosüsteeme. Raamatukogu on keskkond, kus on loodud võimalused elukestvaks õppeks ja enesetäiendamiseks.
  • Tori vald võimaldab täiskasvanutele huvi- ja seltsitegevust valla rahvamajades.