Tori valla noorsootöö uuring

5.10.22
2022. aasta märtsikuus oli kõigil Tori valla noortel, noorsootöötajatel ja noorteühingutel võimalus osaleda noorsootöö uuringus. Uuringu eesmärk oli hinnata noorsootööd ja pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu noorte vajadustele. Vastused aitavad meid noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade
lahendamisel. Küsitluse kaudu kogutud andmed leiavad kasutust ka noorsootöö kvaliteedihindamise mudelis. Noorsootöö kvaliteedihindamise mudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ja jälgida edusamme.
 

Ülevaade Tori valla noorsootöö uuringust.

Tori valla alushariduse analüüs ja teenusvajaduse prognoos

8.11.21
Uuring analüüsib ja prognoosib Tori valla alushariduse teenusvajadust aastani 2035. 
Analüüsis on piisava detailsuse saavutamiseks eristatud viis piirkonda: Are, Sauga, Sindi, Tammiste ja Tori. Selguse huvides on täpsemalt vaadeldud ka mõningaid asustusüksuseid, kus muutuste tempo on olnud kiire. Prognoosis on iga piirkonna kohta välja toodud kaks stsenaariumit (baasstsenaarium ja rändestsenaarium).

Haridusvõrgu uuring

28.07.22

18. detsembri 2019 volikogu istungil tutvustati esimese päevakorrapunktina Tori valla haridusvõrgu analüüsi. Istungit saab järele vaadata siit.

Haridusvõrgu uuringut on võimalik lugeda siit ja uuringufirma ettekannet näeb siit.

 

Uuringu peamisteks eesmärkideks oli välja selgitada:

  • Sauga Põhikooli uue koolihoone ehitamise otstarbekus, vajadus ja strateegiliselt sobiv asukoht
  • Tammiste algkooli ehitamise otstarbekus, vajadus ja sobiv koolimudel
  • Sindi linna haridusvõrgu korrastamiseks vajalikud tegevused

Tori valla haridusvõrgu korrastamise ja arendamise analüüs käsitleb põhjalikult rahvastikuarenguid Tori vallas, haridusvõrgu analüüsi ja õpilasrännet ning haridusteenuse vajaduse prognoosi aastani 2040. Samuti analüüsitakse Sauga Põhikooli uue hoone ehitamise vajadust, Tammiste külla algkooli rajamist, Sindi linna haridusvõrgu korrastamist ning ümberkorralduste mõjusid Tori vallas.