Tori valla arengukava ja eelarvestrateegia

4.01.23

 

Tori Vallavolikogu võttis 17.11.2022 määrusega nr 27 vastu muudatustega Tori valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2023-2026.

Lisa 1. Tori valla arengukava kuni aastani 2030

Lisa 2. Tori valla arengukava tegevuskava 2022-2026 (2030)

Lisa 3. Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2023-2026

Lisa 4. Investeeringute tegevuskava 2023-2026

Lisa 5. Analüüside kokkuvõte Tori valla arengukava juurde

Tori valla arengukavas on välja toodud valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärgid ja nende elluviimiseks vajalikud tegevused. Arengukava on aluseks valla eelarve koostamisele, investeeringuteks raha taotlemisele ja laenude võtmisele. Eelarvestrateegia on finantsplaan nende tegevuste elluviimiseks.

Tori Vallavolikogu 21. aprilli 2022 otsusega nr 78 algatati Tori valla arengukava ja eelarvestrateegia läbivaatamine ja muutmine.

Valla arengute tutvustamiseks ja elanike ettepanekute kogumiseks toimusid avalikud arutelud:

  • Tammiste Lasteaias
  • Kilksamal Oti teel
  • Are mõisa pargis
  • Tori rahvamajas  
  • Jõesuu külamajas
  • Sindi laululaval
  • Eametsas Võilille teel
  • Saugas Musta Maja ees
  • Urge külamaja ees
  • Selja korvpalliväljakul

Tori Vallavolikogu vaatas 18.08.2022 toimunud istungil läbi elanikelt laekunud ettepanekud ja vallavalitsuse esitatud muudatustega arengukava eelnõu ning otsustas muudatustega Tori valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2023-2026 eelnõu heaks kiita ja suunata see avalikustamisele.

Eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 26.08. – 09.09.2022 ja avalik arutelu 12.09.2022 kell 18:00 Tori vallavalitsuses Sindis Pärnu mnt 12 (Sindi Raekoda).

Kokku laekus elanikelt 38 muudatusettepanekut ja avalikustamise ajal lisaks 18 ettepanekut (sh avalikustamise ajal toimunud Tori ja Taali kohtumiste ettepanekud).

Vallavalitsuselt ja allasutustelt laekunud ettepanekud

Elanikelt laekunud ettepanekud

Avalikustamise ajal laekunud ettepanekud

1. ja 2. lugemise vahepeal laekunud ettepanekud

Lisaks hulgaliselt ettepanekuid, mis liigituvad jooksvateks küsimusteks, mis suunati vallavalitsuse poolt täitmiseks vastavatele spetsialistidele.

Valla arengukava läbivaatamine ja uute ettepanekute lisamine toimub igal aastal.

Ettepanekuid saab esitada ka jooksvalt aadressil tori@torivald.ee või Pärnu mnt 12, Sindi, Tori vald, 86705.

 

Lisainfo:

arendusnõunik Kaire Ilus

kaire.ilus@torivald.ee, tel 525 0899

 

 

Valdkondlikud arengukavad

Maakondlikud arengudokumendid

Enne omavalitsuste ühinemist kehtinud arengukavad

Tori valla arengudokumentide menetlemise kord

Lisa: Tori valla halduspiiri muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs