« Tagasi

Algas Eametsa külas asuva Uue-Pedi kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 11.09-24.09.2023 Eametsa külas Uue-Pedi kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Planeeringuala suurus on 13509 m², sihtotstarbega maatulundusmaa. Planeeringuala asub Eametsa külas külgnedes lõuna-lääne suunal elamuarendusega, põhja suunas
asub endine suvilate piirkond, idast külgneb elamumaa sihtotstarbega Rõngaslille tee 2 (73001:001:0812) ja Tuhkru tee 1 (73001:001:0799) kinnistutega. Juurdepääs planeeringualale lahendatakse Tuhkru tee kaudu. Kinnistu on hoonestamata.

Planeeringuga jagatakse Uue-Pedi kinnistu üheksaks (9) elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks (1) tee- ja tänavamaa krundiks, määratakse hoonestusalad ja ehitusõigus elamute ning abihoonete ehitamiseks, samuti ehitiste ehituslike ja arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimused ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad.

Elamumaa kruntidele on lubatud ehitada üks põhihoone ja üks abihoone. Elamumaa kruntide suurused jäävad vahemikku 1200 m– 1329 m2. Krundi täisehitusprotsent on kuni 20%. Sõltuvalt krundi suurusest on suurim lubatud ehitistealune pind 240 m2 – 242 m2. Elamu suurim lubatud kõrgus on 9 m, abihoonel 5 m ümbritsevast maapinnast. Tänava äärsete põhihoonete grupid peavad moodustama arhitektuurse terviku. Tervikliku üldpildi saamiseks arvestada varasemalt ehitusloa saanud hoonetega samal tänavajoonel. Lisaks põhi- ja abihoonele on lubatud püstitada krundile veel rajatisi – nt siseruumita grillkoda, pergola, lehtla, lahtine varjualune, terrass, kasvuhoone jms. Kõik eelviidatud väikeehitised, mis ei ole hooned, võivad asuda ka väljaspool detailplaneeringus määratud hoonestusalasid. Juhul, kui soovitakse ehitada mõne eelkirjeldatud väike-ehitistest naaberkruntide piiridele lähemale kui 4,0 m, siis tuleb neil eelnevalt hankida vastavasisuline kirjalik nõusolek naaberkinnistu omanikult. Tagatud peab olema tuleohutus.

Kruntide piiretena on lubatud kasutada taralahendusi kõrgusega kuni 1,6 m. Haljastuse osakaal vähemalt 30% planeeritava krundi pinnast.

Kehtiva Sauga valla üldplaneeringuga on määratud alale väikeelamumaa juhtotstarve, mille kohaselt on alal lubatud kuni 2-korruselised elamud, krundi minimaalne suurus

1200 m2, sealjuures on määratud elamumaa hoonestusala täisehituse protsent seoses krundi suurusega - kuni 1200 m² – täisehitus kuni 20% (lubatud on ehitada elamu ja üks abihoone), 1200 kuni 3000 m² – täisehitus kuni 15% (lubatud on ehitada elamu ja kuni kaks abihoonet), üle 3000 m² – vastavalt detailplaneeringule (sh määratakse lubatud hoonete arv). Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu lahendusega saab tutvuda valla kodulehel https://www.torivald.ee/et/eametsa-kula-uue-pedi-dp ja eelneval kokkuleppel Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik, Tori vald.