Toimetulekutoetuse taotlus

Toimetulekutoetust makstakse üksi elavale isikule või perekonnale, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri (riiklik toimetulekupiir 2022. aastal on 200 eurot).

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega:

  1) abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud;
  2) esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased;
  3) muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.
 
Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks taotluse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks kohaliku omavalitsuse üksusele, kelle haldusterritooriumil asub tema tegelik elukoht.

Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse ka eluasemekulud, lisab ta taotlusele dokumendid, mis tõendavad tema eluruumi kasutamise õigust (nt üürileping) ja eluasemekulusid (üür, korterelamu renoveerimislaen, kommunaalmaksed, eluasemelaenu maksedokumendid jne).

Toimetulekutoetuse esmakordsel taotlemisel esitab taotleja lisaks dokumentidele kirjaliku loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed:
  1) kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;
  2) sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
  3) väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.
 
Taotluse vorm ja õigusaktid

 

Toimetulekutoetuse taotlus.

Digiallkirjastatud taotlus saata tori@torivald.ee.

Paberil taotlusi võtavad vastu sotsiaaltöötajad ja lastekaitsetöötajad.

 

Sotsiaalhoolekande seadus

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine

 

Küsimuste korral võtke palun ühendust sotsiaalnõunik Kaja Rebasega 505 3978, kaja.rebane@torivald.ee